Dvad­sať­šesť ročná Lenka, ktorú ľu­dia po­znajú najmä ako L E N K A z You­Tube, je in­špi­ra­tív­nou mla­dou vlo­ger­kou. Na to, že vy­štu­do­vala in­for­ma­tiku a mo­men­tálne pra­cuje v IT ob­lasti, je zau­jí­mavé, že jej vi­deá ob­sa­hujú najmä be­auty te­ma­tiku. Ľudí na nej zaujme najmä jej svoj­ské pri­ro­dzené vy­stu­po­va­nie. Na You­Tube pô­sobí od konca roku 2011, no me­dzi­tým mala 2 ročnú pre­stávku.

foto: you­tube.com

O tom, prečo mala 2 ročnú pauzu od to­če­nia, alebo čo ju do­hnalo opäť k tomu, sa do­čí­taš v na­sle­du­jú­com roz­ho­vore.


Pred­tým, ako si za­čala to­čiť na You­Tube si mala aj blog. Ve­nu­ješ sa mu ešte? Ako dlho si sa mu ve­no­vala a v koľ­kých ro­koch si za­čala?

Blog, ktorý som si za­lo­žila v roku 2011 už ne­fun­guje, ale zmig­ro­vala som ho na novší msl3nik.blogs­pot.sk. Mo­men­tálne je ale ak­tu­álny blog l3nchan­nel.sk, kde pri­dá­vam prís­pevky veľmi spo­ra­dicky, takže je v tom taký menší chaos. Pravdu po­ve­diac ne­stí­ham a rad­šej sa ve­nu­jem You­Tube. Blo­go­vať som za­čala v pod­state ako 21 ročná a pra­vi­delne som pris­pie­vala cca 3 roky.

Dosť zau­ží­vaná, ale po­trebná otázka. Ako si sa pr­vý­krát do­stala k blo­go­va­niu/vlo­go­va­niu?

V ob­dobí, keď som za­čala blo­go­vať som pí­sala na vy­so­kej škole ba­ka­lár­sku prácu a chcela som sa ne­jako od­re­a­go­vať a ro­biť niečo, čo by po mne os­talo a ľu­dia by aj vi­deli moju prácu. Ba­ka­lárku predsa len uvi­dia tak 3 ľu­dia a to ma mr­zelo. Vi­deá na YT boli stále mo­jou taj­nou túž­bou, pá­čilo sa mi, ako to fun­guje v za­hra­ničí a stále som chcela mať YT ka­nál aj ja, tak som ne­skôr vy­skú­šala aj to.

Mo­men­tálne máš na You­Tube cez 60 000 od­be­ra­te­ľov. Ako si vní­mala tento dosť vý­razný ná­rast po tom, ako si sa po tak­mer 2 ro­koch opäť roz­hodla sa tomu ve­no­vať?

Je to ne­uve­ri­teľné číslo a te­ším sa, že sa ľu­ďom moje vi­deá pá­čia a že kaž­dým dňom pri­bú­dajú noví a noví odo­be­ra­te­lia. Ten ná­rast je po­cho­pi­teľný, pre­tože keď som tvo­rila vi­deá v roku 2012, má­lo­kto hľa­dal vi­deá s po­dob­ným ob­sa­hom a slo­ven­ské a české pub­li­kom sle­do­valo na You­Tube hlavne hu­dobné klipy. Te­raz cho­dia ľu­dia na You­Tube vy­slo­vene hľa­dať aj slo­ven­ských a čes­kých You­Tu­be­rov a ich tvorbu.

Ako som už spo­mí­nala, tento rok sme sa te­šili na tvoj veľký ná­vrat. Čo ťa k tomu do­hnalo? Re­la­tívne, kaž­dého zau­jíma, prečo si pre­stala?

Pre­stala som preto, že ma to­če­nie jed­no­du­cho pre­stalo ba­viť (na­pĺňať) a chcela som svoj čas vy­užiť inak. K ná­vratu na You­Tube ma po­poh­nal môj, už te­raz bý­valý pria­teľ, ktorý ma v na­tá­čaní veľmi pod­po­ro­val a kto­rého touto ces­tou po­zdra­vu­jem a ďa­ku­jem mu za všetko!  

foto: ins­ta­gram – L3nik

V akom smere by si chcela po­sú­vať svoju tvorbu? Te­raz to­číš najmä be­auty vi­deá, hauly alebo niečo málo zo svojho ži­vota. Čo máš v pláne v bu­dúc­nosti?

Chcela by som sa dr­žať tejto témy na­ďa­lej, aj sa to odo mňa oča­káva si mys­lím. Do bu­dúcna ne­mám ne­jaké špe­ciálne plány čo sa týka zmeny témy. No po­sú­vam sa mo­men­tálne po tech­nic­kej stránke, na­koľko mi Mi­ku­láš pri­nie­sol nový ob­jek­tív.

Na tvo­jich vi­de­ách ťa vždy mô­žeme vi­dieť usmiatu, opti­mis­tickú a čo je podľa mňa hlavné, samu se­bou. V čom si ty mys­líš, že sa od­li­šu­ješ od iných You­Tu­be­riek?

Možno práve tým sa od­li­šu­jem, že som taká bez­pro­stredná a sna­žím sa byť rov­naká vo vi­de­ách ako som aj v sku­toč­nosti. Kto si ne­vys­kú­šal se­dieť za ka­me­rou, tak ne­vie, že to je nie­kedy prob­lém. Cel­kovo vi­deá tvo­rím preto, aby sa di­váci od­re­a­go­vali, usmiali a mali po do­po­ze­raní lep­šiu ná­ladu. Tak to snáď spĺňa účel.

foto: ins­ta­gram – L3nik

Po­va­žu­ješ You­Tube ako do­po­siaľ tvoj naj­väčší úspech, alebo to je niečo iné?

You­Tube be­riem ako zá­bavu. Áno, je síce úspech mať také veľké pub­li­kum, za ktoré som btw. veľmi vďačná, no ako úspech po­va­žu­jem skôr iné veci, ktoré s na­tá­ča­ním ne­majú nič spo­ločné. Že mám skvelú ro­dinu, pria­te­ľov, do­mov, su­per prácu, že sme zdraví a že sa do­ká­žem te­šiť z ma­lič­kostí.

Po­vedz nám niečo o tvo­jom zmysle pre štýl. Mys­líš, že by si sa vmes­tila do jed­nej kon­krét­nej ka­te­gó­rie?

Ja mám rada ne­ná­padnú módu a kúsky, ktoré sa dajú me­dzi se­bou kom­bi­no­vať. Pre­fe­ru­jem ze­mité a tmavé farby, sa­mej je ma všade veľa, ne­mu­sím aj svie­tiť, hihi.

Máš ne­jaké špe­ciálne be­auty ta­jom­stvo?

Ak by to malo byť ta­jom­stvo, tak by som ho ne­po­ve­dala, haha. Ale nie, ne­mám nič také. Ak nie­kedy prí­dem na ne­jaký vy­lep­šo­vák alebo sa do­sta­nem ku pro­duk­tom, ktoré sú pre mňa skvelé, rada to po­viem aj os­tat­ným.

foto: ins­ta­gram – L3nik

Údajne už vraj ži­ješ sama. Čo ťa v tvo­jom ži­vote mo­men­tálne naj­viac na­pĺňa?

Údajne to je pravda. Čo ma na­pĺňa? Všetko, čo ro­bím. Ak ma niečo ne­na­pĺňa, tak to ne­ro­bím.

V nie­kto­rých vi­de­ách spo­mí­naš, že sle­du­ješ aj iných slo­ven­ských You­Tu­be­rov. Mô­žeme ťa vi­dieť aj na nie­kto­rých spo­loč­ných ak­ciách?

Na žiad­nej ak­cii som do­po­siaľ ne­bola, no ne­vra­vím, že sa to v bu­dúc­nosti ne­zmení.

Máš vi­deá, na kto­rých sa ob­ja­vu­ješ aj spolu s tvo­jím bra­tom. Pod­po­ruje ťa v tomto aj tvoja ro­dina a oko­lie?

V mo­jej tvorbe ma pod­po­ruje úplne každý koho po­znám. Takže aj ro­dina a oko­lie.

foto: ins­ta­gram – L3nik

Akú radu by si dala diev­ča­tám, kto­rým chýba od­hod­la­nie pus­tiť sa do tvorby nie­čoho tak ve­rej­ného, ako je na­prí­klad vlo­go­va­nie, ale ve­nujú sa po­dob­ným čin­nos­tiam a ve­dia, že by ich to na­pĺňalo?

Ak ich to bude na­pĺňať a ve­dia o tom, tak im ne­treba ra­diť. Nech sa do toho smelo pus­tia!

Čo ro­bíš vo voľ­nom čase, ak nie si v práci alebo ne­to­číš?

Ve­nu­jem sa ro­dine, ka­ma­rá­tom, cho­dím cvi­čiť, sta­rám sa o svoju do­mác­nosť… Stále niečo ro­bím, nie­kde be­hám. Už si ani veľmi ne­spo­mí­nam, kedy som mala deň, keď som nič ne­uro­bila.

Čo je tvoj naj­väčší – ešte ne­spl­nený sen?

Mať po svo­jom boku nie­koho, kto ma bude mi­lo­vať ako koňa. 😀

 


Kde mô­žeš sle­do­vať Lenku:

www.you­tube.com/chan­nel/UCVJhnw8xxm2iZF4Kh19cwnQ

www.ins­ta­gram.com/l3nik/

ti­tulná foto: you­tube

Komentáre