Láska je vraj slepá. Na­sadí vám ru­žové oku­liare a vy zrazu veci okolo vás ne­vi­díte jasne. Je podľa vás nor­málne vzdať sa pre lásku úplne všet­kého? Áno, vo fil­moch je to krásne a ro­man­tické klišé. Lenže ži­vot nie je film. Môže nie­kto v re­a­lite žiť len pre lásku?

Mys­líte si, že keď sa pre nie­koho vzdáte pria­te­ľov, ro­diny, ka­ri­éry, a ten druhý sa ne­vzdá ni­čoho, je to na­ozaj láska? Nie je to po­sad­nu­tosť? Po­bláz­ne­nie? Ma­ni­pu­lá­cia? Vy nie­koho mi­lu­jete, on sa z vás ve­rejne vy­smieva a vy to prosto ne­vi­díte? Je to hlú­posť alebo na­ivita? Veď to všetko uro­bila kvôli tebe.

Je to vô­bec láska?

Ne­mala by láska viac dá­vať ako brať? Ne­mali by za­mi­lo­vaní ľu­dia žia­riť šťas­tím? Prečo ona vy­zerá, že z nej láska vy­sala vše­tok ži­vot? Celá bledá, líca spad­nuté, kruhy pod očami a oči čer­vené od plaču. Vraj sa s ňou roz­íde, ak ne­schudne, a po­tom jej ako ospra­vedl­ne­nie kúpi ve­čeru. Ob­viní ju, že za drahé dar­čeky spáva s inými, no ako ospra­vedl­ne­nie jej kúpi ka­belku. Vraj iba žar­to­val. Ona pre­pla­kala celú noc, a po týchto cha­bých ospra­vedl­ne­niach sa tvári, že je všetko v po­riadku. Po­stupne jej za­ka­zuje cho­diť s ka­ma­rát­kami na kávu či na párty. Vraj na ňu majú zlý vplyv. Po­stupne ju pre­sviedča, aby sa vy­ho­vo­rila z kaž­dej ak­cie. Ka­ma­rátky zas tvr­dia, že má na ňu zlý vplyv on, pre­tože s nimi už ni­kam ne­chodí. Do­stáva sa pred zlo­žitú voľbu. Ka­ma­rátky alebo on. A ona si vy­be­rie.

Stojí jej to za to?

Osobne si mys­lím, že láska je to najk­raj­šie a naj­lep­šie, čo môže člo­veka stret­núť. Lenže toto nie je prí­beh o láske. Po­stupne sa po­há­dala so všet­kými ka­ma­rát­kami, kto­rým na nej zá­le­žalo. Keď na neho nie­kto po­ve­dal niečo zlé, v jej očiach kle­sol. Mi­lo­vala šport, no podľa neho jej za­be­ral veľa času, tak špor­to­vať pre­stala. Ba­vilo ju fo­te­nie na ins­ta­gram, no podľa neho na to ne­bola dosť pekná. Tak ho ne­chala, aby jej fotky upra­vil. Už na nich ne­vy­ze­rala ako ona. Ba­vilo ju cho­diť do školy a ma­kať na sebe. On bol chla­pec z bo­ha­tej ro­diny a škola ho ni­kdy ne­ba­vila. Ani do nej ne­mu­sel cho­diť, veď tatko predsa všetko za­riadi. Tak do školy pre­stala cho­diť aj ona, veď as­poň môžu byť viac spolu. Keď jej ro­di­čia po­ve­dali, že s tým vzťa­hom ne­sú­hla­sia, že kvôli nemu fláka školu, po­há­dala sa aj s nimi.

To všetko uro­bila kvôli tebe

Vzdala sa všet­kého, čo ju pred­tým ba­vilo. Opus­tila všet­kých, kto­rých mala rada. Už má len teba, a ty ju máš iba pre seba. Prob­lé­mom je, že ty si sa kvôli nej ne­vzdal ni­čoho. Vy­smie­vaš sa z nej na ve­rej­nosti i na so­ciál­nych sie­ťach. Ne­vidí to, pre­tože ťa ľúbi tak, že ti všetko od­púšťa? Ťažko po­ve­dať. Ak má ne­jaký prob­lém alebo ju niečo trápi a ty tu pre ňu nie si, tak je na všetko úplne sama. Nemá sa komu vy­roz­prá­vať ani po­chvá­liť o va­šich spo­loč­ných zá­žit­koch. Toto pre ňu na­ozaj chceš? Ne­cháš ju po no­ciach šo­fé­ro­vať, pre­tože tebe sa nechce ísť k nej do­mov. Na stuž­ko­vej si ju ne­ne­chal tan­co­vať ani jedno ko­lečko, pre­tože ti jej spo­lu­žiaci ne­boli sym­pa­tickí.

Nie­kto by mo­hol po­ve­dať, že je zla­to­kopka. Nie­kto by mo­hol po­ve­dať, že on zne­užíva jej lásku. Lenže my tu nie sme na to, aby sme sú­dili. Toto je člá­nok na za­mys­le­nie. Čoho by sme sa mali pre lásku vzdať? Či by nás ne­mal náš par­tner skôr pod­po­ro­vať, ako obe­rať o to, čo máme radi. Áno, láska člo­veka zmení. Lenže ju ne­zme­nila k lep­šiemu. Pred­tým bola jed­ným z naj­ve­sel­ších, na­júp­rim­nej­ších a naj­mil­ších ľudí na svete. Te­raz je skôr smutná a aro­gantná. Viete čo je naj­väč­ším pa­ra­do­xom ich vzťahu? Že ich oboch náj­dete na zo­znamke, a bežne ich stret­nete vonku s inými. Pre kaž­dého zrejme láska zna­mená niečo iné.

Komentáre