Hoci je Dia­na Fa­biá­no­vá pre­dov­šet­kým reži­sér­ka a sce­ná­ris­tka doku­men­tár­ny­ch fil­mov, venu­je sa aj jed­nej cel­kom ne­tra­dič­nej čin­nos­ti – orga­ni­zu­je ori­gi­nál­ne ve­čier­ky pre neza­da­ný­ch. Pro­jekt s príz­nač­ným náz­vom Lás­ka­Tu urče­ný pre všet­ký­ch, kto­rí sú „sin­gle“, za­zna­me­nal ob­rov­ský úspe­ch a mno­hí vďa­ka nemu na­šli svo­ju spriaz­ne­nú dušu.

Máš man­žela a 2 deti. Prečo si sa roz­hodla ve­no­vať svoj čas a ener­giu hľa­da­niu par­tne­rov pre ne­za­da­ných?

Mám okolo seba ko­pec su­per ľudí, kto­rým sa ne­da­rilo nájsť si spriaz­nenú dušu.  Pr­votný mo­tív bol po­pá­riť moje blízke ka­ma­rátky. Spra­vila som žúr, nie­ktoré ka­mošky sa aj po­pá­rili, aj ka­ma­ráti ka­ma­rá­tov sa po­pá­rili, a tí, čo sa im to ne­po­da­rilo, chceli ďal­šie žúrky.

Mys­líš si, že ľu­dia majú v dneš­nej dobe oproti mi­nu­losti väčší prob­lém zo­zná­miť sa, nájsť si nie­koho? Sú ne­za­daní akýmsi fe­no­mé­nom tejto doby?

Je to ce­lo­spo­lo­čen­ský fe­no­mén. Nie­len u nás. Vy­plýva to z mož­ností, ktoré máme, zo ži­vot­ného štýlu a úrovne, miery eman­ci­pá­cie, výšky na­šich oča­ká­vaní pod­po­re­ných mé­diami či so­ciál­nymi sie­ťami. Fak­to­rov je veľmi veľa.  Ľu­dia majú prob­lém zo­zná­miť sa. Po pre­kro­čení is­tej ve­ko­vej hra­nice už nie je kde ani kedy. Sme za­pria­hnutí v práci, a ak už máme dieťa, dve, je veľmi ob­tiažne cho­diť pra­vi­delne von a hľa­dať.

Ok­rem toho, aj keď sa nám nie­kto za­páči, koľkí z nás sa od­vá­žime na ulici či v ka­viarni pri­ho­vo­riť osobe nášho zá­ujmu? Ženy to ne­uro­bia lebo ča­kajú, že prvý má oslo­viť muž. Muži zas ne­ve­dia kde je hra­nica, aby to ne­vyz­nelo ako ob­ťa­žo­va­nie, alebo sa jed­no­du­cho han­bia. Ženy sú eman­ci­po­vané, či tak as­poň na­vo­nok pô­so­bia. Nie každý vie pre­lo­miť os­tych a strach z od­miet­nu­tia. Pri  zo­zná­mení na ulici či v pod­niku  je  na­vyše ťažké od­had­núť, či je do­tyčná ne­za­daná. Ne­máme tan­co­vačky ako vo­ľa­kedy, kde sa cho­dilo ot­vo­rene zo­zna­mo­vať. Chýba kul­túrno – spo­lo­čen­ský pries­tor, kde by sa dalo ne­za­da­ných ľudí stret­núť.

zdroj: Lás­kaTu

Sú ve­čierky pre ne­za­da­ných nie­čím, čo na trhu do­po­siaľ chý­balo? Fun­gujú po­dobné ak­cie aj v za­hra­ničí?

Roz­hodne tu chý­bajú. Mali by sa stať bež­nou for­mou trá­ve­nia voľ­ného času. Je tu do­slova diera na trhu, ktorá, ak sa vy­plní, bude na úži­tok ce­lej spo­loč­nosti. V za­hra­ničí už fičí po­dobné zo­zna­mo­va­nie omnoho in­ten­zív­nej­šie.

Ako vlastne taký ve­čie­rok pre ne­za­da­ných pre­bieha?

Prí­dete, prvé mi­núty je vám trápne a chcete ujsť.. Nie 🙂 prí­dete, hneď pri vchode  do­sta­nete uví­tací drink na uvoľ­ne­nie a stručné vy­svet­le­nie ako sa zo­zná­miť.  Hrá hudba, po pries­tore sa ok­rem účast­ní­kov po­hy­buje ‚’kup­liar­ska dru­žina’’, ktorá vás in­for­muje čo sa kedy a kde bude diať, roz­práva sa s vami a  po­čas ve­čera vám po­máha nad­via­zať kon­takt – ak je treba po­môcť.

Na za­čiatku ve­čera zvyknú byť stme­ľo­va­cie – pre­pá­ja­cie ak­ti­vity. Kto chce, sa za­pojí, je to dob­ro­voľné. Vedú ich skú­sení za­bá­vači.  Máme aj pries­tor vy­hra­dený na speed da­ting – tam si môžu ľu­dia vy­skú­šať, ako ta­káto zo­zna­mo­va­cia „rych­lovka“ fun­guje. Za­tiaľ sa nám táto ak­ti­vita veľmi osved­čila. Ľu­dia to majú radi. Po­tom je voľná zá­bava, tan­cuje sa, roz­práva sa. Zá­bava fičí zväčša až do rána.

Môže prísť na vaše ak­cie ho­cikto? Kde sa o va­šich ak­ciách môžu ne­za­daní do­zve­dieť?

Ak­cie sú ve­kovo ne­o­hra­ni­čené, Na­opak, chceme, aby sa ge­ne­rá­cie mie­šali. Od 17 do 100+ ro­kov je ví­taný každý, kto sa cíti zrelý na nový vzťah a zdieľa s nami spo­ločné hod­noty – to­le­ran­cia, zná­šan­li­vosť, re­špekt voči  LGBT ľu­ďom. Máme web www.las­katu.sk aj FB stránku Las­katu, kde dá­vame všetky info.

Ako často tieto žúrky or­ga­ni­zu­jete?

Ak­cií bolo už šesť. Práve te­raz chys­táme siedmu. Pa­rádnu. Po­kiaľ nás (už mám aj kup­liar­skych ko­le­gov) to bude ba­viť, tak to bu­deme ro­biť i na­ďa­lej. Do­te­raz sme v tom ne­mali sys­tém, no od­te­raz bude veľká ak­cia každé 3 me­siace – v kaž­dom roč­nom ob­dobí jedna a po­me­dzi to budú men­šie, ko­mor­nej­šie ak­cie za­cie­lené na kon­krétne ve­kové ka­te­gó­rie. Práve te­raz chys­táme letnú žúrku pod ho­lým ne­bom, na kú­pa­lisku Ze­lená Žaba. Bude na Svä­to­ján­sku noc, s oh­ňami a noč­ným kú­pa­ním

Mnohí ne­za­daní sa han­bia pri­znať, že si hľa­dajú par­tnera. Ako sa vám darí pre­sved­čiť ich, aby na­brali od­vahu a prišli?

Je to fuška :). Nie­ktorí to majú jasné, že niet prečo strá­cať čas a okú­ňať sa. Pre iných to bude dl­ho­dobý pro­ces. Cez so­ciálne siete sa sna­žíme veľmi jasne ko­mu­ni­ko­vať, že je to úplne nor­málna zá­bava, na ktorú cho­dia úplne nor­málni ľu­dia.

Pí­šeme po­sty, prečo a pre koho to ro­bíme, zdie­ľame pi­košky zo zá­ku­li­sia kup­liar­skeho ži­vota. Chceme, aby ve­deli kto sme, prečo sa tomu ve­nu­jeme, že na ak­ciách je ve­selo, dobre, pria­teľ­sky. Niet sa čoho obá­vať. Všetci sme na jed­nej lodi. Do­slova. Nie­ktoré ak­cie ro­bíme na lodi. Nedá sa unik­núť. Ak ne­rá­tame skok do Du­naja..:)

zdroj: To­máš Chla­pečka

Kto je ty­pický účast­ník ta­kýchto ve­čier­kov? Majú väčší zá­u­jem o zo­zna­mo­va­nie muži či ženy?

Ženy sú v tomto oveľa akč­nej­šie, ot­vo­re­nej­šie. Do­slova idú s ko­žou na trh. Muži sú re­zer­vo­va­nejší a hlavne dis­krét­nejší. Prav­de­po­dobne to sú­visí s tra­dič­nými ro­lami aj oča­ká­va­niami od kaž­dého po­hla­via. Sme zvyk­nutí, že ženy dajú na zná­mosť, že sú voľné, “súce k vy­daju“ a ča­kajú, kto sa chytí.  Muži im majú ku­ri­zo­vať, spra­viť prvé kroky. Takže pre mu­žov je to spo­jené s ná­roč­nej­šími oča­ká­va­niami.

Nie každý sa v tom cíti kom­for­tne. Na na­šich ak­ciách máme vlastné pra­vidlá. Každý oslo­vuje kaž­dého – žena ne­čaká, kým sa muž roz­hýbe. Ak má oňho zá­u­jem, osloví prvá ona jeho a vice versa. My po­mer mu­žov a žien vždy vy­rov­náme, ale je to ma­kačka. Do­rov­nať to mužmi. Ve­rím, že po­stupne sa uvoľ­nia, zvyknú si na tento štýl zo­zna­mo­va­nia a pre­si­lovka sa po­stupne sama pri­ro­dzene vy­rovná :).

Po akej ka­te­gó­rií po­ten­ciál­nych par­tne­rov je naj­väčší do­pyt? Sú to muži či ženy? Mladší či starší?  

Úz­kop­ro­fi­lový to­var sú muži po 50-tke. Je množ­stvo zre­lých žien, ktoré by pri­jali chlapa do ži­vota, no tí sa buď skrý­vajú, alebo nie sú.

zdroj: To­máš Chla­pečka

Máte od účast­ní­kov ve­čier­kov aj ne­jakú spätnú odozvu? Viete as­poň od­ha­dom po­ve­dať, aká je úspeš­nosť, že si ne­za­daný nájde par­tnera práve na va­šom ve­čierku?

Z do­taz­ní­kov vy­chá­dza, že okolo 30 % ľudí ide po ak­cii na ďal­šie rande. Je­den čas sme re­gis­tro­vali páry, ktoré vznikli a zo­tr­vá­vali spolu. Boli ich de­siatky. Dnes sme už stra­tili pre­hľad. Vieme i o bá­bätku, ktoré si už užíva ži­vota :).

Vraj or­ga­ni­zu­jete aj vy­zna­nia lásky, py­tačky a svadby. Majú ľu­dia zá­u­jem aj o tieto služby alebo sú na to Slo­váci prí­liš kon­zer­va­tívni?

Už sme mali po­žia­davky na po­moc s oslo­ve­ním ob­jek­tov zá­ujmu. Zis­tiť či je na­za­daný/á  a ná­sledne ne­ná­padne zi­ni­ci­ovať prvý kon­takt. Za­tiaľ toho nie je veľa, tak to ro­bíme pro bono. Te­šíme sa, ak mô­žeme po­môcť, aj nás to baví. Ve­rím, že čo­skoro bude pries­tor aj na or­ga­ni­zo­va­nie ule­te­ných py­ta­čiek a ešte ule­te­nej­ších sva­dieb. Ale máš pravdu, dr­vivá väč­šina Slo­vá­kov je na náš štýl prí­liš kon­zer­va­tívna.

zdroj: Lás­kaTu

Ďal­šou zo slu­žieb, ktoré po­nú­kate, je aj tzv. match­ma­king. O čo presne ide?

Je to osobné hľa­da­nie par­tnera na mieru. Erika – moja spo­loč­níčka, pria­teľka  a psy­cho­lo­gička v jed­nom sa stretne  s “kli­en­tom“. Zis­ťuje. aká je osob­nosť a koho hľadá. Ná­sledne roz­mýšľa, s kým by si mo­hol sad­núť. Buď mu dá rovno kon­takt alebo zor­ga­ni­zu­jeme väč­šie stretko, kde sa stretnú via­cerí match­ma­keri, aby sami uvi­deli, či me­dzi nimi pre­bleskne is­kra. Mo­men­tálne si vy­tvá­rame da­ta­bázu ľudí, takže sa všetko ešte len roz­bieha.

Keďže si do­ku­men­ta­ris­tka a rada sa púš­ťaš do tém, o kto­rých sa málo ho­vorí, ne­pre­mýš­ľaš nad tým, že by si spra­co­vala aj tému „sin­gles“?

Asi ne­bude iného vý­cho­diska :). Je to veľká téma, treba ju spra­co­vať. Malo by sa jej ve­no­vať oveľa viac po­zor­nosti, ke­dže vý­razne ovplyv­ňuje ži­voty veľ­kej sku­piny oby­va­teľ­stva. Je to téma mno­ho­vrs­tevná,  is­tým spô­so­bom vzru­šu­júca i stra­ši­delná, lebo ak sa na­sta­ve­nie v na­šej spo­loč­nosti ne­zmení, bude sa tý­kať stále väč­šej a väč­šej sku­piny ľudí.

Komentáre