Prvé stret­nu­tia s nie­kým, kto sa ti páči môžu byť ro­man­tické, trápne ale i de­sivé. Obaja mô­žete byť tro­cha ner­vózni a tým sa môže na prvý po­hľad zdať, že vám to kla­pať ne­bude. Aj keď sa mu tiež pá­čiš, mô­žeš mať po­cit, že to tak nie je. Ako máš teda ve­dieť, že si za­slúži aj ďal­šie rande? 

Re­špek­tuje ťa

Aj keď môže všetko naz­na­čo­vať tomu, že je su­per člo­vek, pop­re­mýš­ľaj aj o tom, či ti po­čas ve­čera pre­ja­vil tro­cha úcty. Na­prí­klad mo­hol meš­kať, no vlastne sa ani ne­o­spra­vedl­nil. Ak re­špek­tuje tvoj čas, po­tom bude aj teba. Ak nie, je môže to byť pre teba čer­vená stopka.

Je iný ako tvoji ex

Vzťahy ob­čas zly­hajú preto, že sa sna­žíme, aby boli také, ako tie pre­došlé. Dob­rým zna­kom je, ak je iný ako bol tvoj ex. Veď ak by si mali byť po­dobní, zrejme vás čaká rov­naký osud nie? Možno je práve on presne to, čo sa k tebe na­ozaj hodí.

Kon­ver­zá­cia ne­stála

Ak sa máte znova vi­dieť, dô­le­žitá je ko­mu­ni­ká­cia. Keď tá vaša stag­no­vala, o čom by ste sa ba­vili na­bu­dúce? Ale ak sa vám roz­prá­valo dobre, a aj na­priek ner­vo­zite ste na­šli spo­ločné témy, ešte sa bu­dete mať o čom roz­prá­vať aj pri ďal­šej prí­le­ži­tosti, kedy už bu­dete viac sami se­bou!

Po­zi­tívna ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia

Ok­rem tej ver­bál­nej zá­leží aj na ne­ver­bál­nej ko­mu­ni­ká­cii. Je dô­le­žité, ako sa pri ňom cí­tiš a ako me­dzi vami fun­gujú aj iné te­lesné sig­nály. Na­klo­ne­nie sa k sebe, po­ze­ra­nie sa do očí, či spo­kojné úsmevy.

Bol ner­vózny

Ak je člo­vek ner­vózny, je to pre to, že mu na nie­čom veľmi zá­leží. Ale ak pô­sobí na­fú­kane či prí­liš se­ba­ve­domo, po­tom mu asi veľmi ne­zá­leží na tom, ako sa ti bude pá­čiť.

Máte rov­naké hod­noty

O čosi viac ako zá­ujmy sú spo­ločné hod­noty. Ak tie vaše mo­rálne sa od seba od­li­šujú, bude to v bu­dúc­nosti prob­lém. Na dru­hej strane, ak ste rov­nako na­sta­vení, aj na dru­hom rande vám to pôjde skvele!

 

Zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity.com

Komentáre