Ak si zve­davá, čo ti pri­ne­sie zvy­šok ok­tóbra, aké zmeny za­ži­ješ, čo sa ti stane s lás­kou a čo ťa čaká, čí­taj ďa­lej. 

Ba­ran

Tento me­siac bude za­me­raný na pe­niaze. Si roz­umná a nie­kedy vy­po­čí­tavá, po­kiaľ ide o fi­nan­cie. Po­ra­den­stvo v tejto ob­lasti by mohlo mať v ok­tóbri dobrý vplyv na tvoju bu­dúc­nosť.

Býk

Všetko sa bude tý­kať tvojho po­hod­lia. To je dô­vod, prečo bude ok­tó­ber za­me­raný na naj­väč­šie zmeny. Bu­deš mu­sieť opus­tiť svoju kom­fortnú zónu a če­liť no­vým vý­zvam.

View this post on Ins­ta­gram

@das­hatch #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Blí­ženci

Tvoja práca je cenná, možno až prí­liš cenná. Ľu­dia sa vždy spo­lie­hajú na tvoju fle­xi­bi­litu, no tento me­siac je čas na to, aby si to zme­nila. Aby si zis­tila, že aj ty máš ne­jakú hod­notu a ne­mô­žeš ská­kať tak, ako oni pís­kajú.

Rak

Je na čase zis­tiť, kto je tvoj sku­točný pria­teľ a kto sa na neho len hrá. Po­čas ok­tóbra bu­deš mu­sieť byť veľmi opatrná a vy­be­rať si dobre.

Lev

Po­čas tohto ob­do­bia by si sa mala na­učiť, ako ne­chať veci ísť. Ako pre­stať všetko tla­čiť do ex­tré­mov, pre­tože si za­šla až pri­ďa­leko. Takže te­raz je čas na od­po­či­nok.

Panna

Si veľmi zve­davá a ne­úp­rosná pri hľa­daní od­po­vedí na otázky, ktoré máš. Av­šak tento me­siac ťa môže okla­mať, ne­ne­chaj sa zmiasť vzhľa­dom a po­kús sa veci pre­skú­mať do hĺbky.

Váhy

Stala si sa zá­vislá od os­tat­ných. Tento me­siac je stvo­rený na to, aby si bola zod­po­vedná sama za seba a aby si sa na­učila všetko na vlastnú päsť.

Škor­pión

Tento me­siac sa za­me­ria na teba. Zmena, ktorá na­stane, bude vo vzťa­hoch. Príde nie­kto, kto sa bude sna­žiť roz­to­piť tvoje ľa­dové srdce. Buď ot­vo­rená no­vým ve­ciam a ne­chaj sa viesť srd­com.

Stre­lec

Si opti­mis­tka, ale ne­máš rada veľké sku­piny ľudí, ktorí sú ve­selí a hluční. Je pravda, že nie­kedy by si mala strá­viť čas osa­mote – ok­tó­ber je na to ako stvo­rený.

Ko­zo­ro­žec

Je čas na to, aby si sa tro­chu so­cia­li­zo­vala a uží­vala si si prí­tom­nosť tvo­jich pria­te­ľov. Nie­kedy stačí vy­jsť zo svo­jej bub­liny, za­ba­viť sa na párty a usmie­vať sa.

Vod­nár

Mala by si tro­chu zvoľ­niť. Me­siace si na seba tla­čila, tvrdo si pra­co­vala a aj tvoje telo ti naz­na­čuje, že by sa ti zi­šiel po­riadny od­dych. Ne­vy­ví­jaj na seba ďalší zby­točný tlak.

Ryby

Tvoja hlava je plná ná­pa­dov a ok­tó­ber je ur­čený na to, aby si ich ko­nečne usku­toč­nila. Pusti sa do toho, po čom už dlho tú­žiš.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre