Tla­čová správa ur­ba­nart­fes­ti­val.sk

Ko­pec skve­lej hudby a po­u­lič­ných umel­cov na kaž­dom kroku. Aj o tom bude Ur­ban Art Fes­ti­val 30.6. a 1.7. v Bra­ti­slave.

Ur­ban Art Fes­ti­val vol.2 je dvoj­dňový mul­ti­žán­rový fes­ti­val, ktorý pri­náša množ­stvo zá­bavy a ničí nudu v Bra­ti­slave, spája a pre­pája exis­tu­júce po­du­ja­tia. Tým vy­tvára ce­lo­mest­ský fes­ti­val a vy tak máte mož­nosť za­žiť to naj­lep­šie, čo sa v meste deje a spoz­nať pri tom vý­znamné miesta Bra­ti­slavy. Tento roč­ník sme pre Vás pri­pra­vili 6 pó­dií, 40 vy­stú­pení rôz­nych hu­dob­ných žán­rov a ne­uve­ri­teľné množ­stvo sprie­vod­ného prog­ramu pre všetky ve­kové ka­te­gó­rie.

„Prog­ram pre Ur­ban Art fes­ti­val je zo­sta­vený tak, aby sme vy­ho­veli a zau­jali ši­roké spek­trum ľudí, aj preto pri­ná­šame až 10 žán­rov na 6 pó­diách.  Ve­ríme, že si na fes­ti­vale každý nájde to svoje miesto na zá­bavu, po­hodu a re­lax strá­vený po­čas týchto dvoch dní v Bra­ti­slave,“ po­ve­dal vý­konný ria­di­teľ KOCR Bra­ti­slava Re­gion Tou­rism Lu­káš Dob­rocký.

Hlavné ná­mes­tie vás už o 14:30 roz­tan­cuje svo­jim ta­neč­ným works­ho­pom od Vi­vas Dance Group. Prog­ram na Hlav­nom ná­mestí sa po celý deň bude niesť v du­chu la­tino a funky a o zá­bavu sa po­sta­rajú Fun­ka­de­lic Brot­hers, Funky Emo­ti­ons, Cir­cus Prob­lem, Ma­la­lata a prog­ram o 21:00 za­vŕši skvelé La3no Cu­bano.

Det­ská zóna pod ho­lým ne­bom Vás bude ča­kať na Hviez­do­sla­vo­vom ná­mestí. Na svoje si však ne­prídu len deti, ale aj mi­lov­níci folk­lóru a slo­ven­ských tra­dí­cií. Po­stupne sa od 14:00 do 22:00 pred­sta­via DFS Klnka, det­ské pred­sta­ve­nie: Fro­zen – Ľa­dové krá­ľov­stvo, det­ské pred­sta­ve­nie: Sní­ček Hugo, DFS Če­činka, Kar­pat­ské horké, Ces­to­va­nie ča­som – scé­nické pásmo, FS Po­leno. V rámci sprie­vod­ného prog­ramu pre na­šich naj­men­ších je pri­pra­vené ma­ľo­va­nie na tvár, bub­lin­ková šou, či rôzne roz­práv­kové po­sta­vičky vo forme mas­ko­tov.

Priaz­nivci jazzu si prídu na svoje na ná­mestí pred Sta­rou trž­ni­cou, kde za­čína prog­ram o 16-stej ho­dine hu­dob­ným vy­stú­pe­ním Mar­tina Ge­iš­berga, po kto­rom budú po­kra­čo­vať Erik Ro­tens­tein Band, An­drea Bučko & Má­ria Kme­ťová, The Grand Buf­fet (Pe­ter Lipa ml.) a prog­ram ukončí svo­jím kon­cer­tom Bu­gala´s Band.

Na ka­men­nom ná­mestí Vám po­po­lud­nie sprí­jem­nia DJs spolu s ka­pe­lami hu­dob­ného štýlu In­die. O 15:00 rozp­rúdi zá­bavu svo­jim se­tom DJ Diablo a až do 22:00 sa na Vás po­stupne te­šia Space Re­cor­der, Fun­to­mas, SAYS, LUV­VER a Nv­meri.

Beer&Bur­ger Fest na Tyr­šo­vom náb­reží do­plní prog­ram rock a pop ka­piel. Ot­vo­re­nie Beer&Bur­ger Festu je už o 11:00 a už o pol ho­dinku ne­skôr sa mô­žete te­šiť na prvú ka­pelu MEDD. Do 21:00 Vás budú po­stupne za­bá­vať The Cell­ma­tes, Pu­ding Pani El­vi­so­vej a Le Pa­y­aco.

Ok­rem vy­stú­pení na pó­diách Vás po­sledný jú­nový deň v uli­ciach Sta­rého Mesta čaká zá­bava v po­dobe cho­du­lia­rov Ser­vi­sá­kov a to v čase od 18:00 do 20:00. Ok­rem nich sa mô­žete te­šiť aj na naj­vyš­ších re­me­sel­ní­kov me­dzi 16:00 a 21:00, v rov­na­kom čase Vás budú za­bá­vať aj In­vi­sible men. Ak máte radi cir­ku­sovú šou, tak me­dzi 15:00 až 20:00 buďte ur­čite v uli­ciach Sta­rého Mesta, kde sa o pes­trý prog­ram po­stará Cir­cus Ci­rque.

V druhý deň fes­ti­valu Vás sr­dečne po­zý­vame na Bra­ti­slav­ský do­bový pik­nik v Sade Janka Kráľa, ktorý bude tak­tiež spo­jený s ce­lo­den­ným hu­dob­ným prog­ra­mom v štýle swingu.

Viac in­for­má­cií o po­du­jatí náj­dete na we­bo­vej stránke www.ur­ba­nart­fes­ti­val.sk

Komentáre