Ok­rem iného má boz­ká­va­nie ob­rov­ský bio­lo­gický vý­znam. Po­sil­ňuje imu­nitu, zni­žuje ri­ziko aler­gií a zni­žuje úro­veň stresu. Na­vyše utu­žuje vzťahy a je veľmi prí­jemné. An­dréa De­mir­jian, au­torka knihy Kis­sing: Eve­ryt­hing You Ever Wan­ted to Know about One of Life’s Swe­e­test Ple­a­su­res (Boz­ká­va­nie: Všetko, čo ste chceli ve­dieť o jed­nom z najs­lad­ších po­te­šení ži­vota) verí, že jedna pusa denne a do­ktora po­tre­bo­vať ne­bu­deme. A tu je jej 8 dô­vo­dov prečo:

1. Re­du­kuje krvný tlak

Boz­ká­va­nie na­po­máha roz­ši­ro­va­niu ciev, čo má za ná­sle­dok zni­žo­va­nie krv­ného tlaku.

2. Uvoľ­ňuje kŕče a bo­lesť hlavy

Vyš­šie po­pí­sane roz­ší­re­nie ciev má vplyv aj na toto. Po­máha uvoľ­ňo­vať bo­lesť rov­nako tak aj men­štru­ačné kŕče.

3. Bo­juje proti zub­nému kazu

Keď sa boz­ká­vame, zvy­šuje sa nám pro­duk­cia slín, čo ve­die k vyš­šiemu vy­mý­va­niu zub­ného plaku a tým zní­že­nej tvorbe ka­zov. To však do­ka­zuje aj fakt, že par­tneri si vzá­jomné vy­mie­ňajú bak­té­rie spô­so­bu­júce zubný kaz a to hlavne vtedy, ak majú slabú hy­gienu.

View this post on Ins­ta­gram

Love @tben­dina ❤️

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

4. Po­máha uvoľ­ňo­vať hor­móny šťas­tia

Boz­ká­va­nie na­kopne tvoj mo­zog, aby uvoľ­nil hor­móny ako se­ro­to­nín, do­pa­mín a oxy­to­cín. A nie­len že tieto látky sú dô­le­žité pre tvoje šťas­tie, na­vyše po­má­hajú utu­žo­vať vzťahy. Podľa ved­cov ak­ti­vuje boz­ká­va­nie rov­naké ob­lasti mozgu, aké sú spo­jené so zá­vis­los­ťou. V tvo­jich pe­rách je množ­stvo ner­vo­vých za­kon­čení, ktoré sú sti­mu­lo­vané do­ty­kom iných pier. Tento do­tyk zvy­šuje uvoľ­ňo­va­nie mazu, o kto­rom sa verí že upev­ňuje puto me­dzi te­bou a par­tne­rom.

5. Spa­ľuje ka­ló­rie

Ur­čite ne­do­káže na­hra­diť ho­dinu vo fitku, av­šak po­čas váš­ni­vého bozku spá­liš 8-16 ka­ló­rii, a to nie je na za­ho­de­nie.

6. Zvy­šuje tvoje se­ba­ve­do­mie

Jedna štú­dia zis­tila, že muži, ktorí pred od­cho­dom do práce do­stanú váš­nivý bozk, za­rá­bajú viac. To do­ka­zuje, že šťastný vzťah, kto­rého sú­čas­ťou sú aj bozky, na­po­máha do­sia­hnu­tiu vyš­ších zá­rob­kov a zá­ro­veň aj vyš­šieho se­ba­ve­do­mia.

7. Po­sil­ňuje tvoje svaly tváre

Váš­nivý bozk ti for­muje krk a svaly sánky.

8. Ove­ruje kom­pa­ti­bi­litu s par­tne­rom

Bozk môže byť roz­ho­du­jú­cim me­rad­lom po­čia­toč­nej prí­ťaž­li­vosti. Väč­šina mu­žov a žien, ktorí sa zú­čast­nili vý­skumu po­tvr­dili, že bozk ich do­káže na­štar­to­vať. A zá­ro­veň ženy po­u­ží­vajú bozky ako od­raz ich sú­čas­ného vzťahu.

 

Zdroj: ar­tic­les.mer­cola.com

Komentáre