Ko­ko­sový olej, tak známy pro­dukt, ktorý po­u­žíva snáď každá z nás. Krásna vôňa a ši­ro­ko­s­pek­trálne vy­uži­tie. Mnoho z nás však ne­vie ako vše­možne sa dá tento „ko­ko­sový zá­zrak “ vy­užiť. V tomto článku sa do­zviete, ako po­u­ží­vať ko­ko­sový olej päť­krát inak.

1. Vy­ži­vené vlasy

Ak máte su­ché a una­vené vlasy s roz­štie­pe­nými kon­če­kami, nie je nič lep­šie ako prí­rodný ko­ko­sový olej. Ten ob­sa­huje ky­se­linu lau­rovú, ktorá vlasy re­vi­ta­li­zuje, do­dáva im lesk a ob­no­vuje po­ško­dené kon­čeky vla­sov. Je zau­jí­mavé, že ako je­den z mála ole­jov re­vi­ta­li­zuje vlasy sme­rom zvnútra von. Tak­tiež ob­sa­huje mastné ky­se­liny a vi­ta­mín E a K, ktoré vaše vlasy za­ne­chajú zdravé a vy­ži­vené.

View this post on Ins­ta­gram

@stephsa #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK (@wo­mans­look) on

2. Hyd­ra­tá­cia pleti

Pre svoj ob­sah mast­ných ky­se­lín a vi­ta­mínu E je ko­ko­sový olej vý­borný po­moc­ník na hyd­ra­tá­ciu pleti. Mô­žeme ho po­u­ží­vať von­kaj­šou for­mou, ale aj vnú­tor­nou. Pri vnú­tor­nej forme však mu­síme dbať na to, aby bol olej ex­tra pa­nen­ský. Pre svoje an­ti­bak­te­riálne zlo­že­nie sa po­u­žíva aj v boji proti akné a tak­tiež sa dá vy­užiť ako še­trný od­li­čo­vač make-upu.

3. Biel­šie zuby a svieži dych

Ve­deli ste, že ko­ko­sový olej po­máha pri bie­lení zu­bov a od­stra­ňo­vaní zub­ného po­vlaku? Ak by ste si každé ráno ne­chali pô­so­biť ly­žicu ko­ko­so­vého oleju okolo 20 mi­nút, vi­deli by ste vi­di­teľné vý­sledky už za 2 týždne. Ko­ko­sový olej vy­tvorí na zu­boch bio­film, ktorý bráni tvorbe zub­ného po­vlaku a udr­žiava svieži dych.

4. Zrých­le­nie me­ta­bo­lizmu

Ko­ko­sový olej zo­hráva vý­znamnú úlohu pri urých­lení pre­chodu na tu­kový me­ta­bo­liz­mus, čím pris­pieva k spa­ľo­va­niu tu­kov v ob­lasti bru­cha. Na­vyše, ak si dáte ly­žičku ko­ko­so­vého oleja ur­čite vás prejde chuť na čo­ko­ládu, pre­tože ob­sa­huje množ­stvo ener­gie a vý­živ­ných lá­tok.

View this post on Ins­ta­gram

😍💪🏻

A post sha­red by Fit­ness & He­alth (@fit­ness­girls­mo­ti­va­tion) on

5. Po­moc­ník v ku­chyni

Po­u­ží­vať ko­ko­sový olej pri príp­rave je­dál je jed­no­značne správna voľba. Na za­čia­tok stačí na­hra­diť maslo a kla­sický olej ko­ko­sový ole­jom, ne­skôr ho mô­žete po­u­ží­vať čas­tej­šie. Na­prí­klad pri príp­rave ku­raťa ho stačí po­trieť ko­ko­so­vým ole­jom, po upe­čení bude pekne chrum­kavé. Tak­tiež ho mô­žete po­u­žiť pri pe­čení ho­kaido alebo slad­kých ze­mia­kov. Mi­lu­jete pop­korn? Pri­pravte ho ako zvy­čajne, no s po­u­ži­tím ko­ko­so­vého oleja.

Ve­rím, že ste v tomto článku na­šli zo­pár ná­pa­dov, ako po­u­ží­vať ko­ko­sový olej možno trošku inak ako pred­tým. Je to veľký po­moc­ník nie len pre vašu krásu, ale aj v ku­chyni. 

Komentáre