Lásku za­žil každý z nás. A ak ešte nie tak ur­čite sa raz jedna nájde a po­lo­žíme si otázku „Ako to asi celé skončí?“ No od­po­veď ne­vieme, ukáže sa ča­som. Všetko sa ukáže ča­som.

puc­ker­mob.com

Vzťah sa vy­víja a na za­čiatku sa zdá všetko ru­žové a všetko ras­tie do úpl­nej krásy, do záh­rady pl­nej kve­tov, kde nie sú žiadne prob­lémy. Za­čne sa to úplne ne­vinne. Jed­no­du­cho si toho člo­veka za­mi­lu­jete na­toľko, že s ním chcete vy­tvo­riť aj niečo kraj­šie, väč­šie a láska je na svete. Alebo si pad­nete do oka a všetko os­tatné sa k tomu nád­herné pridá ako med do čaju. Zrazu pre­sta­nete úplne vní­mať oko­lie, svet a vi­díte iba to krásne. Dar­čeky, prek­va­pe­nia to všetko k tomu sa­moz­rejme patrí, no nie­kedy stačí pár slov, ktoré… Ne­ne­chajme sa okla­mať tým, že máme na­sa­dené ru­žové oku­liare, ktoré mi­lu­jeme. Rany bo­lia a naj­viac od ľudí, od kto­rých to naj­me­nej ča­káme.

thought­ca­ta­log.com

Príde mo­ment, kedy sa veci za­čnú zrazu pre­vra­cať a pri­chá­dza to­tálna zmena vo vzťahu či už na jed­nej alebo dru­hej strane. Pý­tame sa samy seba „čo sa to deje?“ No od­po­veď ne­pri­chá­dza, je nie­kde v nás a ča­som po­cho­píme aj to, čo sa te­raz zdá ne­po­cho­pi­teľné. V mi­lo­va­nej osobe za­čneme strá­cať dô­veru a oporu. V naj­hor­ších chví­ľach sa ne­máme o koho „oprieť“, zo­stá­vame samy. Opus­tené a skla­mané z toho, čomu sme ve­rili na za­čiatku. Ru­žové oku­liare padli na zem a my sme ich s ra­dos­ťou rad­šej za­šliapli a za­čali sa na svet po­ze­rať re­álne, tak ako to na­ozaj je.

Boli to iba prázdne slová, ktoré nie­kto vy­slo­vil, ale…ni­kdy z nich ne­vyt­vo­ril sku­toč­nosť, sku­točný svet. Už sa pre­hra­bá­vaš iba sama spo­mien­kami a mi­nu­los­ťou, ktorá tak rýchlo po­mi­nula. Spo­mienky sa zme­nili na prach, ktorý od­vial vie­tor.

thought­ca­ta­log.com

Ve­rila si, dú­fala si iba je­di­nému člo­veku, ktorý pre teba zna­me­nal tak veľa. No skla­mala si sa, okla­mal ťa svo­jimi prázd­nymi slo­vami.

Komentáre