Be­y­oncé ne­pres­táva prek­va­po­vať . V uto­rok uzrelo svetlo sveta vi­deo v kto­rom pre­zen­tuje svoju novú ko­lek­ciu s fit­ness ob­le­če­ním s náz­vom Ivy Park. Táto ko­lek­cia je po­me­no­vaná po jej dcére a Park­wood Parku v Hous­tone,  kde táto diva pre­žila veľkú časť jej det­stva. Be­y­oncé ju pre­zen­tuje aj na ti­tulke sve­to­zná­meho mód­neho ma­ga­zínu Elle. V roz­ho­vore ho­vo­rila o parku , ktorý ju k zo­sta­vení tejto ko­lek­cie in­špi­ro­val.

5

“ Pred­tým, než som sa do­stala na pó­diá som do tohto parku cho­die­vala be­há­vať. Za­čala som znova, keď som sa mala stať mat­kou. Tento park mi do­dal mnoho síl a stal sa mo­jou zó­nou úniku.“

 

Ko­lek­cia tejto 34-roč­nej spe­váčky bude do­stupná už 14. Ap­ríla v Tops­hop-e . Zlo­žená bude z nie­koľ­kých kús­kov, ktoré nosí sa­motná Be­y­oncé. Bude sa pre­dá­vať v 50 kra­ji­nách v 12 rôz­nych ná­kup­ných sie­ťach. Podľa ma­ga­zínu Vo­gue bude ko­lek­cia zlo­žená z 200 ori­gi­nál­nych kús­kov. Bude to mix špor­to­vých pod­pr­se­niek, le­gín, mi­kín, po­no­žiek a mnoho ďal­ších di­za­noj­no­vých vy­chy­tá­vok. Cena sa bude po­hy­bo­vať od $30 do $200.0132

48zdroj: te­chin­si­der.com

 

Komentáre