Ak nie si až tak úplne spo­kojná so svo­jou po­sta­vou, tak mám pre teba nie­koľko ty­pov, ako sa do­stať do formy.

Od pre­chádzky k behu

Po­čas ta­kej prí­jem­nej po­obed­nej 30 mi­nú­to­vej pre­chádzky ok­rem nie­koľ­kých spá­le­ných ka­ló­rií, na­čer­páš zo sl­niečka pre telo pros­pešný vi­ta­mín D. Na dru­hej strane, ak si ná­roč­nejší typ od­po­rú­čam ranné behy, sama som ich mi­nulý rok prak­ti­zo­vala. Na­ozaj osvie­žu­júce za­ča­tie rána…

Plá­va­nie

Ok­rem toho, že to pros­peje tvo­jej chrb­tici, je plá­va­nie jedna z kar­dio čin­ností, pri kto­rých si for­mu­ješ po­stavu a sa­moz­rejme aj chud­neš. Ne­ve­rila by si, akú mô­žeš mať sva­lo­vicu po pol­ho­di­no­vom plá­vaní (sa­moz­rejme s pre­stáv­kami).

HIIT

Chceš si za­cvi­čiť, ale nech­ceš tomu ve­no­vať veľa času? Vy­soko in­ten­zívny in­ter­va­lový tré­ning je pre teba ako stvo­rený! Jeho pod­sta­tou je, že ur­čitú dobu in­ten­zívne cvi­číš a ur­čitú dobu od­po­čí­vaš (napr. 40 se­kúnd cvi­če­nie a 20 se­kúnd pauza). Mô­žeš si per­fektne pre­cvi­čiť celé telo a ne­za­be­rie ti to veľa času. Po­čas 20 mi­nút ta­ké­hoto tré­ningu spá­liš viac ka­ló­rií, ako pri ho­di­no­vom behu.

Stačí len sad­núť za in­ter­net a „vy­go­og­liť“ si ne­jaký tré­ning – náj­deš ich tak ko­pec, ak nie aj dva. Čo k tomu po­tre­bu­ješ? Nič kon­krétne, len te­nisky, vodu a su­per dy­na­mickú ná­ladu, prí­padne ak si chceš aj za­po­si­lo­vať po­sta­čia ti jed­no­ručky, prí­padne zá­va­žia na nohy, kto­rých cena je na­ozaj sym­bo­lická 🙂

Jpeg

zdroj: Jpeg foto: au­tor

On­line tré­ningy

Môj typ pre teba sú on­line tré­ningy, kto­rých je na in­ter­nete na­ozaj veľa. Pre­padla som im tento rok… Náj­deš tam rôzne druhy tré­nin­gov s vlast­nou vá­hou, jó­gou, HIIT atď. Pri ta­komto cvi­čení po­tre­bu­ješ ka­ri­matku, ute­rák a max. jed­no­ručky s vá­hou, ktorú si vy­be­rieš a sa­moz­rejme vodu. Ta­kéto tré­ningy náj­deš zdarma alebo pla­tené, ale ne­mu­síš sa báť za­pla­tíš zaň roz­hodne me­nej ako za fitko (cca 5-10 eur me­sačne). Naj­väč­šou vý­ho­dou je, že si mô­žeš za­cvi­čiť ke­dy­koľ­vek bu­deš chcieť aj v po­hodlí svojho do­mova a každý deň si mô­žeš za­cvi­čiť iný druh tré­ningu.

Cvi­če­niu zdar 🙂

Komentáre