Všetci mi­lu­jeme smo­ot­hie, hlavne pre jeho rýchlu príp­ravu, ob­sah ži­vín, skvelú chuť a roz­ma­ni­tosť príp­ravy. Po smo­ot­hie ná­poji sia­hame ráno, kedy nám slúži ako rýchle ra­ňajky, ale na­prí­klad aj po cvi­čení, na do­da­nie tých správ­nych ži­vín. Smo­ot­hie môže sa­moz­rejme aj lie­čiť kom­plex­nej­šie zdra­votné prob­lémy, s pri­da­ním tých správ­nych in­gre­dien­cií. Ne­exis­tuje nič také ako je­den do­ko­nalý smo­ot­hie, ale exis­tuje je­den ná­vod na do­ko­nalý smo­ot­hie podľa ak­tu­ál­nej po­treby. 

 

Za­čneme takto:

 

3 ŠÁLKY NIE­ČOHO ZE­LE­NÉHO

špe­nát

kel

ša­lát

pú­pa­vové listy

bro­ko­lica

uhorka

ce­ler

mäta

2 ŠÁLKY NIE­ČOHO TE­KU­TÉHO

mand­ľové mlieko

ko­ko­sové mlieko

ko­ko­sová voda

čerstvá šťava

ze­lený čaj

ke­fír

voda

1 ŠÁLKA OVO­CIA

ba­nán

bo­bu­ľové ovo­cie

mango

ana­nás

hrozno

kiwi

pa­pája

grep

hruška

bros­kyňa

acai

sladky smoothie

A ná­sledne vy­be­ráme podľa po­treby:

 

AK CHCETE OSLA­DIŤ A DO­DAŤ ENER­GIU

ďatle

ba­nán

med

ja­vo­rový si­rup

ste­via

ko­ko­sový cu­kor

 

AK CHCETE EX­TRA PRO­TEÍN NA PEVNÉ SVALS­TVO

pro­te­ínový prá­šok

maca

ko­nopné se­mienka, alebo prá­šok

chia se­mienka

 

AK CHCETE PRI­DAŤ ZDRAVÉ TUKY NA ZBA­VE­NIE SA ZÁ­PA­LOV A UPRA­TA­NIE HOR­MÓ­NOV

ko­ko­sový olej

avo­kádo

orieš­kové maslo

ko­ko­sové maslo

oriešky

chia

ko­nopné se­mienko

oli­vový olej

 

AK CHCETE AN­TI­OXI­DANTY NA KRÁSNU PLEŤ A CEL­KOVÉ ZDRA­VIE OR­GA­NIZMU

chia

ko­nopné se­mienka

acai

ka­kao

maca

spi­ru­lina

včelý peľ

chlo­rella

ze­lený jač­meň

ľa­nové se­mienka

goji

 

AK CHCETE PRI­DAŤ EX­TRA VôŇU A CHUŤ

tmavá čo­ko­láda nad 70%

ško­rica

va­nil­kový ex­trakt

strú­haný ko­kos

 

Ne­za­bú­dame pri­tom, že:

  • do­ko­nalý smo­ot­hie má max. 5 su­ro­vín
  • ak chceme pod­po­riť lie­čivé účinky, dr­žíme sa su­ro­vín v rov­na­kej farbe

 

 

/zdroj: silk.com, ilus­tračný ob­rá­zok: pi­xa­bay.com/

Komentáre