Po­tra­viny so žl­tou far­bou sú su­per voľby pre zdravé chud­nu­tie. Ana­nás a mango ob­sa­hujú trá­viace en­zýmy, ktoré pod­po­rujú trá­ve­nie a po­má­hajú telu zba­vo­vať sa pre­by­toč­ných tu­kov. Ba­nán dodá telu po­trebnú ener­giu a je vhodný pre ľudí v di­ét­nom re­žime. Ľa­nové se­mienka zba­vujú telo zá­pa­lov a po­vzbu­dzujú správnu čin­nosť čriev.

TIP: Ak chcete ne­jaký ten cen­ti­me­ter schud­núť, najmä v ob­lasti pása, dajte si tento smo­ot­hie každý deň na­miesto jed­ného hlav­ného jedla (na­prí­klad ako ra­ňajky) a dve ho­diny ná­sledne nič iné ne­je­dzte.

 

Su­ro­viny:

1/2 šálky ana­násu

1/2 šálky manga

1/2 ba­nánu

3/4 šálky mand­ľo­vého mlieka

1 ly­žica čerstvej po­ma­ran­čo­vej šťavy

1 ly­žička ľa­no­vých se­mie­nok

1 ly­žica strú­ha­ných mandlí

 

Po­stup:

Všetky su­ro­viny roz­mi­xu­jeme a ih­neď po­dá­vame.

 

/foto: pi­xa­bay.com/

Komentáre