Ktorá z nás je ka­moška s di­é­tami? Každá bo­ju­jeme so svo­jimi ki­lami, a keďže sa leto ne­za­dr­ža­teľne blíži, máme isté min­dráky, kto­rých sa ne­vieme zba­viť. To, s čím máme prob­lém celý ži­vot, je se­ba­láska a hlavne láska k svojmu telu. Ne­us­tále pre­ze­ra­nie sa v zrkadle a po­rov­ná­va­nie nám na se­ba­ve­domí ne­pri­dáva. Roz­tra­sené stehná, väč­šie bruško či telo, ktoré sa nám nezdá do­sta­točne pevné. Tieto min­dráky nás spre­vá­dzajú celý ži­vot a je­di­ným rie­še­ním je zmena stra­vo­va­cích ná­vy­kov.

Naše diev­čatá sa od­hod­lali skú­sit 90 dňovú vý­zvu MY HAPPY nuMe. Po­čas nej sa dámy ria­dili tré­nin­gom osob­nej tré­nerky, vý­ži­vo­vej po­rad­kyne a do­dr­žia­vali vý­ži­vový plán s pro­duk­tami nuMe. nuMe pred­sta­vuje níz­ko­ka­lo­rickú di­étnu stravu s ko­la­gé­nom vy­vi­nutú le­kármi, vý­ži­vo­vými po­rad­cami a osob­nými tré­nermi.

Diev­čatá oce­ňujú, že po­čas pre­meny ne­hla­do­vali, boli plné ener­gie a tak­tiež sa na­učili zdravo
stra­vo­vať a do­dr­žia­vať pra­vi­delný pitný re­žim. nuMe di­étna strava im na­toľko chu­tila, že
aj keď pre­mena skon­čila, na­ďa­lej budú pro­dukty nuMe vy­uží­vať.

Po­mo­cou nuMe di­ét­nej stravy s ko­la­gé­nom sa dá schud­núť rýchlo, účinne a zdravo. Chceš aj ty byť do leta fit? Vy­uži čas a za­čni s nuMe už dnes. Vý­ho­dou stra­vo­va­nia s nuMe je pra­vi­delný prí­sun jedla s men­šími por­ciami, ktoré majú presné ka­lo­rické hod­noty. Pro­dukty ob­sa­hujú všetky po­trebné vi­ta­míny, mi­ne­rály, vlák­ninu a biel­ko­viny, ktoré naše telo po­tre­buje na správne fun­go­va­nie – preto bu­deš mať do­sta­tok ener­gie po­čas chud­nu­tia. Be­ne­fi­tom stra­vo­va­nia s nuMe je ko­la­gén na zlep­še­nie stavu po­kožky, vla­sov, nech­tov a kĺbov. nuMe ba­le­nie je vhodné na ces­to­va­nie a hlavne na blí­žiace sa letné do­vo­lenky. Rýchla a jed­no­du­chá príp­rava ti ušetrí čas a ty si mô­žeš uží­vať do­vo­lenku na­plno.

Aďka, Lucka a Maťka majú po troch me­sia­coch vi­di­teľné vý­sledky a my sa te­šíme spolu s diev­ča­tami. Maťka a Aďka schudli dve kon­fekčné veľ­kosti. U Lucky na­stal prob­lém so se­ba­dis­cip­lí­nou a preto išli kilá dole po­mal­šie. Je dô­le­žité na­sta­viť si my­seľ, ur­čiť si cieľ – ísť za ním a vy­dr­žať.


Zmeň aj ty svoj ži­vot s nuMe, nájdi si čas pre seba a buď ZDRAVÁ, ŠŤASTNÁ, SPO­KOJNÁ A SE­BA­VE­DOMÁ. Uľah­číme ti to lá­ka­vou ak­ciou 1+1. Pri kúpe 1-týž­dňo­vého di­ét­neho ba­líčka do­sta­neš druhý 1-týž­dňový di­étny ba­lí­ček ZA­DARMO a zbav sa 5 kíl.

Ak si od­vážna a chceš sa na­dobro roz­lú­čiť s pre­by­toč­nými ki­lami, pri­hlás sa do 30 dňo­vej vý­zvy a zaži pre­menu na vlast­nom tele.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s nuMe

Komentáre