Te­raz už bu­deš ve­dieť, čo si po­zorne vší­mať.

Oči sú brá­nou do na­šej duše. Tento fakt už ni­kdy ni­kto ne­spo­chybní. Ich vý­raz, vy­hý­ba­nie sa pria­memu po­hľadu, zväč­šo­va­nie či zmen­šo­va­nie zre­ni­čiek… To všetko o nás pre­zrá­dza oveľa viac, než by sme si mys­leli. Je tu však ešte niečo…

Ve­dela si, že exis­tuje istý očný po­hyb, ktorý je (tak­mer) jas­ným dô­ka­zom toho, že člo­veku, oproti kto­rému sto­jíš, sa pá­čiš?

Toto zis­te­nie by mohlo uľah­čiť via­cero si­tu­ácií. Vždy je predsa dobré ve­dieť, na čom sme. Ne­bu­deme ťa ale ďa­lej na­ťa­ho­vať.

Vedci sa to­tiž roz­hodli pre­skú­mať, ako sa po­hy­bujú naše oči, keď sa práve po­ze­ráme na nie­koho, kto sa nám páči. A vý­sledky?

pe­xels.com

Zis­tilo sa, že ako ženy, tak aj muži, sa ob­jektu, o ktorý mali zá­u­jem, po­ze­rali pre­dov­šet­kým na ob­lasť hlavy (oči, pery, nos a pod.) a na ob­lasť hrud­níka (hruď, pr­sia). Na­opak, ak par­ti­ci­pan­tom nie­kto sym­pa­tický ne­bol a fy­zicky ich ne­pri­ťa­ho­val, po­ze­rali sa pre­dov­šet­kým na jeho nohy a na jeho cho­didlá.

Je­diný roz­diel me­dzi mužmi a že­nami bol v tom, že muži sa pri po­hľade na ženu, ktorá sa im páči, po­hľa­dom “pri­sta­vili” aj v ob­lasti pásu a bo­kov.

Ak si ťa teda nie­kto skúma od hlavy po hruď, prí­padne po pás, môže to byť sig­ná­lom toho, že do­tyč­nej osobe sa pá­čiš. Ak však prí­liš často za­blúdi aj k tvo­jim no­hám alebo cho­did­lám, prav­de­po­dobne má zá­u­jem o pria­teľ­stvo.

zdroj: spring

Komentáre