Však sú vám tak­mer všetky dô­verne známe?

Po­znáte tie mo­menty, kedy pre­ží­vate ne­jakú na­ozaj silnú emó­ciu, no nech by ste sa ako­koľ­vek sna­žili, ne­do­ká­žete ju opí­sať slo­vami? To sa ve­ľa­krát stalo aj is­tému ja­pon­skému umel­covi, ktorý si na Twit­teri ho­vorí avo­gado6. Ako pravý ume­lec sa však od­mie­tol zmie­riť s tým, že niečo sa nedá vy­jad­riť, a keď to ne­šlo slo­vami, uro­bil to kres­bami. A nie ho­ci­ja­kými, ale na­ozaj je­di­neč­nými. Veď po­súďte sami…

Týchto jeho 15+ ilus­trá­cií vám na­ozaj vy­razí dych. Každá z nich má to­tiž oveľa hl­bší vý­znam, než by sa na prvý po­hľad mohlo zdať…

 

zdroj: twit­ter, bright­side

Komentáre