Člán­kov o láske, o skla­maní z lásky a o jej po­do­bách náš por­tál po­núka na­ozaj veľa. No na­priek tomu je to stále ne­vy­čer­pa­teľná téma, pre­tože lásku a jej pravý vý­znam každý z nás vníma inak.

Nie­ktorí ľu­dia mi­lujú svoju ro­dinu, par­tne­rov.. Nie­ktorí mi­lujú svo­jich do­má­cich mi­lá­či­kov, iní svoje autá, domy, ob­le­če­nie a ďalší zas pô­ži­tok. Každý cíti lásku pre niečo iné, pre­tože každý sme iný, ale jedno máme do­zaista spo­ločné.

Po­tre­bu­jeme byť mi­lo­vaní.

pe­xels.com

Ale vráťme sa späť k pojmu lásky. Čo je to láska? Prav­dou je, že sme za­budli na pravý vý­znam tej sku­toč­nej.. Za­budli sme čo je to sku­točná láska. Vy­tvá­rame si pred­stavy a ide­ály z ro­man­tic­kých fil­mov, roz­práv­ko­vých kníh, za­mi­lo­va­ných piesní, skrátka zo všet­kého, čo je na po­hľad do­ko­nalé. Na tomto stoja zá­klady tej bez­ná­dej­nej lásky. Tej, kedy len tak blú­dime od par­tnera ku ďal­šiemu a ne­hľa­dáme iba ten vy­sní­vaný ideál, ale aj sa­mých seba.

„Si môj mi­lá­čik..“ „Si moje sr­diečko..“

Z vlast­ných skú­se­ností ur­čite viete, že forma lásky za­lo­žená na ide­áloch je pre nás skôr bo­les­tivá, než krásna a šťastná. Ne­mi­lu­jeme člo­veka ta­kého, aký je, ale ta­kého, aký chceme, aby bol. Dô­vo­dom je, že ani tie na po­hľad bez­chybné ide­ály nie sú tak cel­kom bez­chybné. Sú vy­tvo­rené na pred­sta­vách a vlast­níc­tve. Pri ta­kejto láske se­becky hľa­díme na naše po­treby a tak­tiež i na po­trebu do­ka­zo­va­nia toho, že nie­koho máme.

„Ľú­bim ťa, ak..“

Toto je ďalší typ lásky dneš­nej doby. Mi­lu­jeme sa pod pod­mien­kami. S oča­ká­va­niami, že nám bude vrá­tené to, čo sme par­tne­rovi sami po­skytli. No v sku­toč­nosti viac strá­came. Je to vô­bec láska?! Nie je, pre­tože ak ne­vieme ako mi­lo­vať, tak lásku zni­číme..

tum­blr.com

Láska je niečo omnoho viac, než som spo­me­nula vyš­šie. Všetci to veľmi dobre vieme. A každý z nás by sa mal sna­žiť do­siah­nuť tú vyš­šiu formu lásky. Tú, ktorú ne­mu­síme hľa­dať, ale príde sama. Tú, kedy vám ne­zá­leží na tom, ako spolu vy­ze­ráte, kde ste a čo si o vás mys­lia druhí. Tú, kedy skrátka bez­pro­stredne mi­lu­jete..

Komentáre