Mys­lím tú sku­točnú ženu, ktorá ne­múti chla­pom hlavy a po­tom ich od­kopne. Ktorá si až moc uve­do­muje svoju krásu a vy­užíva to. Mys­lím žen­skú, ktorú niečo zau­jíma. Ume­nie, hudba, móda, ces­to­va­nie, štri­ko­va­nie, ho­cičo.

Mi­luje a je mi­lo­vaná, no mi­luje i samú seba. Vie vy­po­čuť svoju ka­ma­rátku, i keď má sama prob­lémy. Vie byť se­ba­ve­domá a prí­ťaž­livá i v sta­rých ve­ciach. Neb­ráni sa no­vým prí­le­ži­tos­tiam. Chce byť fi­nančne ne­zá­vislá. Nemá prob­lém si uro­biť zo seba srandu. Vie byť ale i veľmi vážna, ho­vo­riť o prob­lé­moch ot­vo­rene a uznať svoje ne­do­ko­na­losti.

pe­xels.com

Ne­vie byť zlá či kon­fliktná, vtedy, keď jej to nejde, je ešte viac roz­to­milá. Ni­kdy sa ne­snaží veľmi zme­niť muža, ak sa mu to ne­páči. Jed­no­du­cho si vy­berá muža, ktorý jej vy­ho­vuje, ktorý ju chápe a re­špek­tuje. Nemá prob­lém ces­to­vať sama. Všetko, čo vstúpi do jej ži­vota, be­rie ako vý­zvu. Mi­luje, keď sa môže nie­čím in­špi­ro­vať. Neb­ráni sa stret­nu­tiam s no­vými ľuďmi, av­šak ne­za­búda na sta­rých. Nemá prob­lém po­zrieť si film, ktorý vy­sti­huje krutú re­a­litu. Ne­od­su­dzuje ľudí, pri­jíma ich. Má svoje zá­sady a má­lo­kedy ich po­ruší. Ur­čuje si vlastné pra­vidlá, no ne­snaží sa byť mr­chou. Ochra­ňuje svo­jich blíz­kych. Pod­po­ruje svojho muža, chystá mu prek­va­pe­nia, snaží sa vy­tvo­riť har­mo­nický do­mov.

Je veľmi kre­a­tívna. Ne­bojí sa opý­tať. Keď sa jej muž spýta, či ide do lesa ma­ľo­vať na plátno ole­jo­vými far­bami, pri­kývne a ešte k tomu dodá: „Áno, ale zo­berme ešte aj mo­to­rovú pílu a po­tom to roz­re­žeme na dva ob­razy.“ Je vý­borná hos­ti­teľka, do­káže celý deň va­riť pred tým, ako príde náv­števa, aj keď ne­rada varí. Vždy sa smeje úp­rimne a z ce­lého srdca. Zbož­ňuje ob­ja­tia. Vie, že ni­komu nie je nič dlžná, av­šak aj tak sa vždy chce za­vďa­čiť. Ďa­kuje. Ve­ľa­krát. Za lek­cie dobré i zlé. Jej deti sú jej ži­vo­tom. Je em­pa­tická. Ne­drží di­éty, ak vie, že by jej to sku­točne ub­li­žo­valo. Re­špek­tuje svoje telo. Nemá prob­lém si dať ša­lát, tak ako aj zbož­ňuje ham­bur­ger. Každý deň sa chce nie­čomu no­vému priu­čiť. Nie je jej cu­dzia hra na gi­taru či na husle, tak ako by aj rada ve­dela opra­viť auto.

pe­xels.com

Vie, že ne­exis­tuje zlé po­ča­sie, iba zlé ob­le­če­nie. Neb­ráni sa sta­rým fil­mo­vým kla­si­kám. Je svoj­ská, vie sa riadne roz­čer­tiť, no zá­ro­veň mi­luje ve­černé le­ňo­še­nie v po­steli. Je veľká mys­li­teľka, no ob­čas to hrá na „ne­skú­senú“. Rada roz­dáva úp­rimne kom­pli­menty, no rada ich aj pri­jíma. Vie byť za veľmi slušnú a ele­gantnú, no zá­ro­veň sa vie vy­brať na 2 týždne na hor­skú chatu. Ak ju aj okla­meš, nez­hodí ťa, av­šak už ti ne­bude ve­riť. Nie je na­ivná. Práve na­opak, uve­do­muje si veci také, ako re­álne sú, no ob­čas i ona rada sníva.

Chlapi sní­vajú o ta­kýchto že­nách. Aj ženy o nich sní­vajú, pre­tože chcú byť také. Iné a pri­tom tak jed­no­du­ché. A zá­ro­veň je­di­nečné.

A viem, že ty si jedna z nich.

Oplatí sa pre teba žiť.

Komentáre