Klin sa kli­nom vy­bíja. Či ne­jako takto že?


V jed­nom dob­rom se­riáli som po­čula veľmi zau­jí­mavé pri­rov­na­nie. Od­ka­zo­valo na to, čo sa udialo jed­nej z hlav­ných po­stáv. Dievča bola po dl­hom vzťahu a ťaž­kom roz­chode. Prvý chlap, kto­rého po tom stretla bol jed­no­du­cho úžasný. Všetko by bolo su­per, keby ne­bol len „spá­le­nou pa­la­cin­kou“. Znie to vtipne, ale asi je to na­ozaj tak. Prvý chlap, ktorý sa ob­javí po tom čo ukon­číš pred­chá­dza­júci (ten, o kto­rom si si mys­lela, že bude tvoj always and fo­re­ver) jed­no­du­cho vždy bude len spá­le­nou pa­la­cin­kou. Pre­tože ak si už nie­kedy ro­bila pa­la­cinky, vieš, že prvá sa vždy pri­páli.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Bo­hu­žiaľ je to tak. Ak si ne­dop­ra­ješ do­sta­tok času na zo­ce­le­nie, veľmi ľahko sa môže stať, že tvoj na­stá­va­júci bude len ma­lou náh­ra­dou za tvojho ex. Chu­dák chla­pec. Mys­lel si, že bude tvo­jou ce­lo­ži­vot­nou lás­kou, no na­ko­niec je len akýmsi kli­nom. A viem, že ty si to tak nech­cela. Ur­čite si mu ne­plá­no­vala ub­lí­žiť. Len si jed­no­du­cho ne­bola zvyk­nutá byť sama. Chý­bali ti do­tyky, chý­bala ti pod­pora, ra­meno, na kto­rom mô­žeš spať ale sa aj vy­pla­kať. A tak si brala to, na čo si ako prvé na­ra­zila. No dobre, možno ne­bol hneď prvý. Ale ur­čite to bolo stret­nu­tie v krát­kom čase po tom, čo si ukon­čila svoj pred­chá­dza­júci vzťah. A ver mi, že kým sa ne­nau­číš byť sama kom­pletná, kým ne­prí­deš na to, že šťastná sa vieš uro­biť aj sama a ne­pot­re­bu­ješ na to iného člo­veka, do­vtedy bude vždy tvoj na­sle­du­júci chlap, len pri­pe­če­nou pa­la­cin­kou. A kto by ňou už len chcel byť?

Do­praj si chvíľu času osa­mote. Ne­ub­li­žuj chla­pom, ktorí to s te­bou mys­lia vážne. Ne­ber ich len ako ná­lepku na dieru, ktorá os­tala po tom pred­chá­dza­jú­com. Zo­ceľ sa sama. Žia­den iný klin ne­pot­re­bu­ješ.

Komentáre