Chud­nu­tie je jed­nou z naj­čas­tej­ších de­bát najmä nás, žien. Sna­žíme sa schud­núť a aj keď sme vy­skú­šali ne­spo­četné množ­stvo diét, ktoré aj tak ne­pri­niesli žiadnu vý­hru, kilá nejdú dole. Prečo je to tak?

Po­u­ká­žeme na 14 naj­čas­tej­ších prí­čin, kto­rých sa do­púš­ťame všetci. Či už tí, ktorí chcú schud­núť alebo aj tí, ktorí pri­brali a ne­poz­najú prí­činu.

1. Ne­správne stra­vo­va­nie. K naj­čas­tej­ším prí­či­nám zlého stra­vo­va­nia patrí najmä to, že upred­nost­ňu­jeme väč­šie por­cie jedla. Jeme pra­vi­delne, t.j. 5-6 krát do dňa, ale vždy veľa. Prí­padne aj na­opak, jeme len 2-krát do dňa a tak­tiež vo veľ­kom množ­stve, čo je veľ­kou prí­či­nou pre­je­da­nia sa, na­prí­klad ve­čer pred spa­ním. Ide­álne je pra­vi­delné stra­vo­va­nie, t.j. 5-6 krát denne, ale v men­ších množ­stvách.

zdroj: pe­xels.com

2. Ne­jeme kla­sické jedlá, ale vy­so­ko­ka­lo­rické. Sa­moz­rejme, ni­kde nie je na­pí­sané, že ob­čas ne­mô­žeme zhre­šiť a dať si do úst aj ne­jaký ten ham­bur­ger, hra­nol­čeky, chipsy a iné „chu­ťovky“, ale treba ve­dieť od­had­núť správnu mieru. Ak pre­fe­ru­jeme denno-denne vy­prá­žané jedlá alebo iné, vy­so­ko­ka­lo­rické, je jasné, že sa nám ne­po­darí schud­núť alebo udr­žať si váhu na uzde.

3. Pre­fe­ru­jeme skôr slad­šie jedlá s vy­so­kým ob­sa­hom tu­kov a ka­ló­rií. Ne­sna­žíme sa tým po­ve­dať, že je prí­sne za­ká­zané ob­me­dziť všetko sladké. Skôr si nájsť inú, lep­šiu al­ter­na­tívu toho, ako zís­kať sa­cha­ridy a to zdrav­šou for­mou.

zdroj: pe­xels.com

4. Ďal­ším ne­správ­nym va­rian­tom ako schud­núť je, že aj keď všetko do­dr­žia­vate, ako tak, stále sa vám ne­darí schud­núť. Prí­či­nou môže byť aj jed­not­várna strava. To, čo sme si nie­kde pre­čí­tali, aké sú zdravé ov­sené vločky, ce­lo­zrnný chlieb, či ša­lát s ku­ra­cím mä­som ne­zna­mená, že je správne, ak to bu­deme je­dá­vať každý deň. Snažme sa preto mať pes­trú a bo­hatú stravu, ktorá nám do tela dá všetky po­trebné vi­ta­míny a mi­ne­rálne látky, vďaka kto­rým sa nám telo po­ďa­kuje a naša váha ta­kisto.

5. Cesta k správ­nej a zdra­vej strave je nie­kedy veľmi spá­janá aj s pro­pa­gá­ciou vý­rob­kov, ktoré do­sta­neme bežne v ob­chode a tvá­ria sa, aké sú oni strašne „bio“, „light“, „bez múky, bez cukru“. Na­opak, s toľ­kým množ­stvom che­micky upra­ve­ných či pri­da­ných su­ro­vín, ktoré sa naše telo sna­žia okla­mať a tým pá­dom si dáme aj 3 „light“ jo­gurty za deň, pre­tože si mys­líme, aké je to zdravé a že z toho ne­pri­be­rieme. Opak je však prav­dou.

6. Ne­pra­vi­delný pitný re­žim je ďal­šou prí­či­nou, vďaka kto­rej sa nám ne­darí zho­diť po­trebné kilá dole. Opti­málne je vy­piť mi­ni­málne 2-3 litre vody denne. Sa­moz­rejme, nie ho­ci­ja­kej. Ak vy­pi­jeme 2 litre ovoc­ného džúsu, coca coly, či iných sla­de­ných ná­po­jov, je jasné, že vý­sle­dok bude opačný. Naj­lep­šou al­ter­na­tí­vou je čistá voda, prí­padne si dať vodu s cit­ró­nom.

zdroj: Photo by Fran­cesca Hot­chin on Unsp­lash.com

7. Spá­nok. Vraví sa, že ak spíme 4 ho­diny, sme rov­nako una­vení ako keď spíme 11 ho­dín. Preto ide­álny spán­kový re­žim je 6-8 ho­dín. S dob­rým spán­kom sú­visí aj naša ná­lada, psy­chika či dobrý vý­kon.

8. Stre­sový fak­tor je častý pô­vodca toho, že si nie­kedy ani ne­uve­do­mu­jeme, čo si dáme do úst. Skôr nás ovláda stres.

9. Al­ko­hol a ener­ge­tické ná­poje pri chud­nutí by sme mali buď vy­lú­čiť alebo as­poň ob­me­dziť, aby sme do­stali oča­ká­vaný efekt.

10. Rýchle je­de­nie hl­ta­vým spô­so­bom – na­jesť sa za 10 mi­nút a jedlo si tak ani ne­vy­chut­nať je ďal­šou z prí­čin zlého stra­vo­va­nia a pri­be­ra­nia. Po­travu by sme si mali vy­chut­nať a pekne pre­žú­vať a tak zrých­lime aj naše trá­ve­nie.

11. Málo po­hybu – to, že sa za­čneme zdrav­šie a lep­šie stra­vo­vať je len 50 % z cel­ko­vého vý­sledku, ktorý chceme do­siah­nuť. Tých ďal­ších 50 % mô­žeme zís­kať cvi­če­ním.

zdroj: pe­xels.com

12. Je­de­nie tak po­ve­diac zo zvyku, napr. pri TV, pri čí­taní, keď po­ci­ťu­jete smú­tok alebo stres, ale nie hlad.

13. Ne­správne cvi­če­nie – zlou tech­ni­kou cvi­če­nia do­chá­dza k tomu, že síce cvi­číme a sna­žíme sa, ale ne­ve­die to k žiad­nym vý­sled­kom. Práve preto by sme mali vy­hľa­dať od­bor­níka, ktorý by nám mo­hol po­môcť a po­ra­diť, ako správne cvi­čiť.

14. My­seľ – ok­rem toho, že sme poc­tiví v strave či cvi­čení, ku chud­nu­tiu po­máha aj po­zi­tívne mys­le­nie. Ne­treba sa ne­chať ovlá­dať ne­ga­ti­viz­mom. Treba ve­riť vo vlastné schop­nosti a byť dobre na­la­dený, inak na po­ža­do­vaný efekt mô­žeme za­bud­núť.

Ak do­siah­neme všet­kých týchto 14 kro­kov, je viac než isté, že s chud­nu­tím nám to pôjde jedna ra­dosť.

Komentáre