Či sa to nie­komu páči alebo nie, ži­vot kaž­dého úspeš­ného člo­veka je o kaž­do­den­nom vzde­lá­vaní. Na svete ne­exis­tuje nik, kto by ovlá­dal všetko a tí naj­múd­rejší ľu­dia ve­dia, aké dô­le­žité je ne­us­tále sa učiť niečo nové. Čím skôr sa však niečo na­učíš, tým skôr mô­žeš prejsť k uče­niu sa nie­čoho no­vého. A presne s tým ti môže po­môcť na­sle­dovná tech­nika.

Au­to­rom tejto me­tó­dy je pro­fe­sor chi­rur­gie na Har­varde, Dr. B. Price Ker­foot.Do­ká­zalo sa, že vďaka nej sa do­ká­žeš na­učiť čo­koľ­vek až o 50% jed­no­duch­šie. Tech­nika je pri­tom ide­ál­nou na za­pa­mä­tá­va­nie si rôz­nych fak­tov, či na roz­ši­ro­va­nie slov­nej zá­soby či už v na­šom, alebo cu­dzom ja­zyku.

Všetko, čo mu­síš uro­biť, je na­pí­sať si hes­lo­vité in­for­má­cie, ktoré sa chceš na­učiť, na malé kar­tičky. Po­snaž sa, aby išlo vždy ide­álne o 1 slovo, ma­xi­málne o nie­koľko slovné spo­je­nie. Na druhú stranu tejto kar­tičky si na­píš otázku pri­slú­cha­júcu k da­nému slovu alebo jeho pre­klad. Na­prí­klad:

Rub kar­tičky: V kto­rom roku sa na­ro­dil XY? Jej líc: 18xx

Rub kar­tičky: Ako sa po­vie uče­nie po an­glicky? Jej líc: le­ar­ning.

unsp­lash.com

Te­raz si pri­prav 2 kra­bičky a všetky karty vhoď do jed­nej z nich (ide­álne zlo­žené, aby si po vy­tia­hnutí zba­dal najprv otázku a nie od­po­veď 🙂 ). Ak od­po­vieš správne, kartu pre­hoď do dru­hej kra­bičky. Ak od­po­vieš ne­správne, po­ne­chaj ju v pr­vej.

Trik tejto me­tó­dy spo­číva v tom, že si opa­ku­ješ a ne­us­tále sa vra­ciaš len k tým ve­ciam, ktoré ešte ne­o­vlá­daš, za­tiaľ čo pri „oby­čaj­nom“ učení tvoju po­zor­nosť rozp­ty­ľujú aj tie, ktoré už vieš. Tým vlastne za­bí­jaš čas a tvoje uče­nie sa stáva ne­efek­tív­nym.

Te­óriu by si teda ovlá­dal, te­raz je čas pre­niesť ju do praxe.

Zdroj: li­fe­hack.org

Komentáre