Tieto „slovné pre­javy lásky“ ťa ur­čite do­stanú do ko­lien. Muž, ktorý ich vy­sloví, je ne­sku­toč­ným ego­is­tom. Jeho city sú na bode mrazu a preto je pre teba naj­lep­šie čo naj­skôr od­ísť z ta­ké­hoto to­xic­kého vzťahu.

Každý z nás je síce iný, av­šak v kľú­čo­vých si­tu­áciách (ne)ve­dome ko­pí­ru­jeme tie isté vzorce sprá­va­nia. Ani muži, kto­rých city dávno vy­hasli, nie sú žiad­nou vý­nim­kou. Toto je se­dem naj­čas­tej­ších viet, ktoré po­u­ží­vajú muži, s kto­rými by sme ne­mali už dl­h­šie po­čí­tať. Ak to len predsa uro­bíme, ne­čaká nás svetlá bu­dúc­nosť. Práve na­opak. Par­tner nás bude po­ni­žo­vať čo­raz viac.

Malé upo­zor­ne­nie. To, čo si te­raz pre­čí­taš, vô­bec ne­bude prí­jemné. Ale aj o ta­kýchto ve­ciach treba ho­vo­riť.

„Ne­mu­sím ti nič vy­svet­ľo­vať!“

zdroj: Pro­ces­sed with VSCO­cam with a6 pre­set
pi­xa­bay.com

Sa­moz­rejme, par­tner nie je náš ma­je­tok. Je to je­di­nečná by­tosť, ktorá sa s nami roz­hodla zdie­ľať ži­votnú cestu. Ak však niečo za­ta­juje, po­merne čas­tou re­ak­ciou na jeho „ta­jom­stvo“ môže byť útok. Ne­bude sa chcieť roz­prá­vať, ne­bude chcieť nič vy­svet­ľo­vať, a to z jed­ného dô­vodu. Klame. A bojí sa, že by sa do svo­jich klam­stiev úplne za­mo­tal.

„To nie je môj prob­lém!“ alebo „To je len tvoj prob­lém!“

Pravá láska je tu pre vás aj vo chví­ľach, keď máte sta­rosti. To, že máš prob­lém, by par­tnera malo sku­točne zau­jí­mať. Tvo­ríte pár. A k tomu pat­ria aj ur­čité zá­väzky. Dali ste všetky fi­nan­cie na opravu spo­loč­ného auta? Par­tne­rovi by ne­malo ro­biť prob­lém pre zmenu za­tiah­nuť ná­kup po­tra­vín. A to najmä v prí­pade, ak je auto spo­ločný ma­je­tok. Každý prob­lém je prí­le­ži­tos­ťou pre rast. Len zba­be­lec však hodí celý prob­lém na ple­cia par­tnerky.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

„Ak sa ti to ne­páči, nájdi si nie­koho iného!“

Aj ty cí­tiš z tejto vety po­riadne ul­ti­má­tum? Áno, mali by sme brať par­tnera taký, aký je. To však ne­zna­mená, že môže s nami za­ob­chá­dzať ako so špi­na­vou han­drou. Ak máte ne­jaké nez­hody, čo sú na­ozaj  raz za čas v kaž­dom vzťahu, mali by ste sa na­učiť ro­biť kom­pro­mis. A to obaja. Ak ustu­puje len je­den par­tner, ni­kdy to nie je v po­riadku.

„Ne­ve­rím ti!“

pi­xa­bay.com

A to je chyba. Vzá­jomná dô­vera by mala byť zá­klad­ným sta­veb­ným ka­me­ňom kaž­dého vzťahu. Ak ťa par­tner sú­stavne upo­doz­rieva, kon­tro­luje ti po­štu a osobný pries­tor mu nič ne­ho­vorí, rad­šej za­raď spia­točku. Ak nie je vo vzťahu dô­vera, nie je na čom sta­vať.

„Rob si, čo chceš!“

Táto veta ukáže par­tnerke či par­tne­rovi, že tomu dru­hému je v pod­state úplne ukrad­nutý. Ne­zau­jíma ho nič. Ná­zor, pre­fe­ren­cie. Má svoj svet, v kto­rom po­tre­buje par­tnera len ako ur­čitý do­pl­nok. To tiež nie je dobrá vy­hliadka na spo­ločnú bu­dúc­nosť.

„Prí­liš sa nad tým za­mýš­ľaš!“

pi­xa­bay.com

Všetci nad nie­čím du­máme. Ak máme v sebe ne­jaké po­chyb­nosti, to naj­lep­šie, čo mô­žeme spra­viť, je si to vzá­jomne vy­dis­ku­to­vať. Len tak odo­že­nieme chmáry. Ak ťa však par­tner „od­bije“ jed­nou ve­tou, v sku­toč­nosti mu vô­bec ne­zá­leží na tvo­jich oba­vách.

„Na­ozaj ťa mi­lu­jem!“

Tu nie je v po­riadku práve ten dô­raz. Ak by sa par­tner ne­cí­til pred te­bou vinný, ne­cí­til by po­trebu svoje vy­zna­nie zdô­raz­ňo­vať. Sle­duj však nie­len to, čo ho­vorí, ale aj jeho ne­ver­bálnu ko­mu­ni­ká­ciu. Pre­zradí ti oveľa viac než aké­koľ­vek slová.

zdroj: brigth­side

Komentáre