Ho­vorí sa, že v ži­vote stret­neš len týchto troch ľudí, kto­rých si sku­točne mi­lo­vala. Každý z nich ti príde do ži­vota z ne­ja­kého dô­vodu. Prvý ťa na­učí to, aká si na­ozaj. Druhý ťa na­učí to, čo vlastne v ži­vote chceš a tretí ťa na­učí o tom, čo to sku­točne zna­mená mi­lo­vať inú osobu. 

Je pravda, že naša prvá láska rozp­týli naše mýty o roz­práv­kach a druhá nám ukáže, kto v sku­toč­nosti chce. Ten tretí je nie­kto, kto je je­di­nečný a preto ob­čas mu­síme za­žiť nie­koľko vzťa­hov, aby sme sa na­učili toto všetko po­cho­piť a po­sú­vať sa ďa­lej.

“Láska musí byť vá­šeň, po­sad­nu­tosť, niečo bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.” – z filmu Zo­známte sa, Joe Black

zdroj: unsp­lash.com

 

To, o čom sa hneď ne­doz­vieš o tvo­jom pr­vom vzťahu je to, že to nie je po­riadny vzťah. Je to niečo, čo ťa má na­učiť o tebe. O tvo­jich sla­bos­tiach, o tvo­jich snoch a o tom, čo vlastne chceš. Nie je to o ňom. Je to o tebe. Nie je to však se­becké. Tento vzťah je skôr se­bas­poz­na­váci, ako o vás dvoch. Ale to je v po­riadku.

Tvoj druhý vzťah ťa na­učí o tom, aké máš vlastne oča­ká­va­nia. Zis­tíš, že láska je is­tým spô­so­bom po­sad­nu­tosť, no nie s kaž­dým. Nie do kaž­dého sa dá za­mi­lo­vať a nie­kedy skrátka láske ne­roz­ká­žeš, nech sa sna­žíš ako­koľ­vek. Tvoj druhý par­tner ťa na­učí, o čo vlastne vo vzťahu ide a že je to zod­po­ved­nosť a váš akýsi pro­jekt, na kto­rom však mu­síte ne­us­tále pra­co­vať.

To, prečo ťa va­rujú pred tvo­jim tre­tím vzťa­hom je to, že to bude z toho všet­kého naj­ťaž­šie, no najk­raj­šie. Ver mi. Tretí par­tner ťa na­učí bez­pod­mie­neč­nej láske, ktorá ťa opantá a aj keď spoz­náš chyby toho dru­hého, prij­meš ho a bu­deš ve­dieť, že je to ten pravý.

Komentáre