Po­vaha člo­veka hrá dô­le­žitú úlohu v tom, či sa do nie­koho za­mi­lu­jeme. Nie­ktorí ľu­dia sú svo­jimi vlast­nos­ťami a sprá­va­ním ide­ál­nymi par­tnermi. Nie každý však tieto vlast­ností má. A aj keď je každý z nás je­di­nečný, astro­ló­go­via ve­ria, že do ľudí na­ro­de­ných v ur­či­tom zna­mení je ťaž­šie sa za­mi­lo­vať. Môže to byť kvôli ich spô­sobu ko­mu­ni­ká­cie, kvôli ich ná­zo­rom, po­va­ho­vým čr­tám alebo vďaka ich po­hľadu na svet. Na­sle­du­júce zna­me­nia sa umiest­nili na konci reb­ríčka a to práve vďaka ich kom­pli­ko­va­nej po­vahe.

Ko­zo­ro­žec

Každý, kto má vo svo­jom okolí člo­veka na­ro­de­ného v roz­me­dzí od 22.12 do 20.1 tak ur­čite vie, o akého pra­canta ide. Tento člo­vek má pevne sta­no­vené svoje ciele. Vie presne, čo chce a veľmi tvrdo si za tým ide. Jeho ka­ri­éra je pre neho často krát tou naj­dô­le­ži­tej­šou ve­cou v ži­vote. Má dobré or­ga­ni­začné schop­nosti, ktoré by však naj­rad­šej uplat­nil aj vo svo­jich vzťa­hoch. No kon­tro­lo­vať iného člo­veka je ne­možné. Tak­mer každý túži byť pre par­tnera vo vzťahu pri­ori­tou číslo jedna, s ko­zo­rož­com to však takto ne­fun­guje. Aj pre to je ná­ročné sa do neho za­mi­lo­vať.

zdroj: Image by Free-Pho­tos from Pi­xa­bay.com

Blí­že­nec

Ľu­dia na­ro­dení pod týmto zna­me­ním sú na­vo­nok veľmi ex­tro­vertní. V kaž­dej spo­loč­nosti zaujmú svoje miesto, kde vy­ni­kajú svo­jimi ko­mu­ni­kač­ným schop­nos­ťami. Má­lo­kto však vie, čo sa odo­hráva v jeho hlave. Blí­že­nec je na­priek svo­jej vý­raz­nej po­vahe v celku uzav­retý a robí mu prob­lém pus­tiť si do svojho vnútra nie­koho iného. Na­vyše ne­us­tále bo­juje sám so se­bou. Dlho sa v ži­vote hľadá, a to je ne­vý­ho­dou pre za­lo­že­nie a udr­ža­nie aké­ho­koľ­vek ro­man­tic­kého vzťahu.

Vod­nár

Vod­nár je na konci reb­ríčka a nie je to preto, žeby bol zlým par­tne­rom. Práve na­opak, tento člo­vek je vo vzťahu ma­xi­málne lo­jálny, verný a od­daný. Títo ľu­dia sú vo vše­obec­nosti veľmi zau­jí­maví, pre­tože majú ob­rov­ský roz­hľad a ve­dia sa ba­viť s rôz­nymi ľuďmi na vše­li­jaké témy. Majú ohromné množ­stvo zá­uj­mov, a preto sa v ži­vote ni­kdy ne­nu­dia. Čo sa však vzťa­hov týka, je to téma, od kto­rej ute­kajú kade ľah­šie. Svoje po­city si chrá­nia a veľmi často preto vy­ze­rajú, že žiadne ne­majú. Od ľudí si dr­žia od­stup, tým pá­dom je veľmi ná­ročné sa do nich za­mi­lo­vať.

 

Zdroj: sim­ple­ca­pa­city.com

Komentáre