Pa­mä­táš si ešte na ten deň, keď si pri­šiel o to naj­lep­šie čo ťa v ži­vote stretlo?
Pa­mä­táš si ešte na ten deň, keď si do­vo­lil svojmu egu vstú­piť me­dzi vás dvoch?
Pa­mä­táš si ešte na ten deň, keď ste sa zhodli, že ste obaja ne­uve­ri­teľne tvrdo­hlaví?
Pa­mä­táš si ešte na ten deň, keď si si uve­do­mil, že ona nie je dievča, ktoré si schopný opus­tiť len tak?

Mi­lo­val si ju a stále mi­lu­ješ.

Naj­lep­šie bude, ka­ma­rát môj, ak uro­bíš sám sebe lás­ka­vosť a vzcho­píš sa. Za­čni o ňu bo­jo­vať. Skôr ako bude ne­skoro.

zdroj: pe­xels.com

Pre­tože ona…
….v tebe vi­dela toho, kým na­ozaj si.
….od­strá­nila všetko, čo sa ti po­sta­vilo do cesty.
…sa stala tvo­jou sú­čas­ťou bez toho, aby sa o to sna­žila.
…ťa vždy, keď si pa­dol zdvihla aj na­priek tomu, že si ve­ril, že už ni­kdy ne­vs­ta­neš.
…pla­kala, keď si bol ne­šťastný.
…smiala sa, keď si sa sna­žil byť vtipný.
…sta­rala sa o teba, keď si umie­ral na chrípku.
…sna­žila sa mať rada tvo­jich ka­ma­rá­tov, na­priek tomu, že si mys­lela, že majú na teba zlý vplyv.
…ti ni­kdy ne­kla­mala.
…ťa ve­dela ro­zo­smiať, aj keď si si mys­lel, že sa už ni­kdy ne­bu­deš úp­rimne smiať.
… ti roz­umela aj bez slov.
…na­priek všet­kému stoji pri tebe, aj keď sa váš svet roz­padá.

Sto­jíš sám a po­ze­ráš sa okolo seba na škodu, ktorú si spô­so­bil. Ne­vieš čo máš ro­biť.
Tvoja hr­dosť ti ho­vorí ne­chať to tak.
Ale ty vieš, že to nie je správne.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Spo­meň si, že ona v teba ve­rila, keď ni­kto iný ne­ve­ril.
Spo­meň si, že ona nie je dievča, ktoré len tak opus­tíš.

Komentáre