Ste aj vy sil­nou že­nou? Ak sa náj­dete v nie­kto­rých z týchto bo­dov, tak roz­hodne áno!

Silnú ženu do­ká­žete spoz­nať už na míle ďa­leko. Je v nej to­tiž niečo, čo ju od­li­šuje od os­tat­ných. A my všetci sme ob­klo­pe­nými sil­nými že­nami, ktoré sú toho čis­tým prí­kla­dom. Mo­ti­vujú a in­špi­rujú všet­kých okolo seba, sú pre os­tat­ných opo­rou, pod­po­rujú ich a dá sa na ne spo­ľa­hnúť. A sa­moz­rejme, je toho ešte oveľa viac. Týchto 14 zna­kov vám na­po­vie, či ste aj vy jed­nou z nich.

Máte je­di­nečnú od­vahu

Od­vaha je jed­nou z va­šich naj­ne­bez­peč­nej­ších zbraní. Žiadna vý­zva vás ne­môže zlo­miť, bez ohľadu na to, o čo ide. Ni­kdy ne­odí­dete od prob­lé­mov bez toho, aby ste ich ne­vy­rie­šili. Strach je jed­no­du­cho emó­cia, kto­rej musí če­liť každý člo­vek, no vy ho vždy do­ká­žete po­ra­ziť ako ví­ťaz.

Mi­lu­jete sa

Ďal­šou kva­li­tou, kto­rou sa vy­zna­čujú silné ženy, je to, že sa majú sku­točne rady. Ne­exis­tuje žiadny spô­sob, ako mô­žete mi­lo­vať či re­špek­to­vať nie­koho iného, kým najprv ne­zač­nete mi­lo­vať samé seba. Ak sa mi­lu­jete, po­znáte svoju hod­notu a vaše zdravé se­ba­ve­do­mie druhí jed­no­du­cho vy­cí­tia.

Ste ne­zá­vis­lou oso­bou

Ste ne­zá­vislá emo­ci­onálne ale aj fy­zicky. Ne­pot­re­bu­jete ni­koho iného, aby vás utí­šil či po­vzbu­dil, pre­tože viete, že je­diný člo­vek, od kto­rého to po­tre­bu­jete sku­točne po­čuť, ste vy sama. Máte silu vstať, po­kra­čo­vať a uro­biť veci, ktoré uro­biť treba. Je to nie­kedy ná­ročné – stáť sama proti ce­lému svetu, no vy viete, čoho ste schopná a plne si dô­ve­ru­jete. Silné ženy to­tiž ve­dia, ako mať ži­vot vo vlast­ných ru­kách bez toho, aby sa mu­seli spo­lie­hať na nie­koho iného.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Pre­ja­vu­jete sú­cit a sprá­vate sa lás­kavo

Byť lás­kavý a mi­lu­júci nie je sla­bos­ťou, aj keď si ľu­dia v dneš­nej dobe mys­lia, že práve to je to, čo nás osla­buje. V ži­vote vás už za­siahlo mnoho ne­ús­pe­chov a cestu vám skrí­žili ťažké pre­kážky, no aj vďaka tomu sa do­ká­žete vcí­tiť do po­ci­tov os­tat­ných a spra­vod­livo po­tom ko­nať.

Ria­dite sa podľa seba

Ni­kto iný ne­do­káže od­had­núť, čo je pre vás lep­šie alebo hor­šie. Ria­dite sa podľa seba a ste ochotná niesť ná­sledky týchto roz­hod­nutí, bez ohľadu na to, aké sú. Viete sa spo­ľa­hnúť na seba a na svoje in­štinkty.

Unsp­lash.com / Ilya Yako­ver

Ste prí­kla­dom pre ľudí okolo vás

Spô­sob, akým ve­diete svoj ži­vot, je prí­kla­dom pre os­tat­ných. Do­dá­vate os­tat­ným silu, že ak ste to do­ká­zali vy, do­kážu to aj oni. Ve­dia, že si k vám môžu prísť pre radu, pre­tože prob­lémy rie­šite na zá­klade ži­vot­ných skú­se­ností. In­špi­ru­jete ich, aby boli ešte lep­šími, než sú.

Dbáte na vaše vnú­torné šťas­tie

Silné ženy nie sú ne­zá­vislé len emo­ci­onálne, fy­zicky alebo fi­nančne. Oni tak­tiež ve­dia, že ni­kto ne­do­káže uro­biť člo­veka šťast­nej­ším, ako my sami. Šťas­tie ne­zá­visí od dru­hých ľudí. Ne­mô­žete ho od ni­koho zís­kať, ani ho ni­komu po­ži­čať. Viete, že všetko zá­leží hlavne od vášho vnú­tor­ného po­stoja k si­tu­áciám.

Ne­bo­jíte sa če­liť svo­jim emó­ciam

Silná žena vie, že po­tlá­ča­nie emó­cií alebo ute­ka­nie pred nimi nie je správna vec.  Ne­bojí sa po­sta­viť tvá­rou v tvár všet­kému, čo príde.

Ne­stra­tili ste vieru

Ak si nie ste istá svo­jimi schop­nos­ťami a po­chy­bu­jete o sebe, ni­kdy ne­do­ká­žete to, čo chcete, ni­kdy ne­bu­dete úspešná. Vždy, keď sa stret­nete s ťaž­kou si­tu­áciou a za­čnete po­chy­bo­vať, zly­háte. Silné ženy však ve­ria v seba. Ve­ria si a ve­dia, že do­kážu uro­biť čo­koľ­vek – aj to ne­možné.

Zdie­ľate svoju lásku

V mi­nu­losti vám už ub­lí­žilo mnoho ľudí. Naj­rad­šej by ste vy­pli po­my­selný vy­pí­nač, aby sa to ne­stalo už ni­kdy. No aj na­priek tomu máte srdce stále ot­vo­rené a so svo­jou lás­kou sa de­líte aj s os­tat­nými.

pe­xels.com

Ne­máte prob­lém s kri­ti­kou

Ste ot­vo­rená kri­tike. Viete, že každý člo­vek môže uro­biť chyby a vy ste ochotná tie svoje ne­us­tále od­stra­ňo­vať.

Ži­jete v prí­tom­nosti

Ne­izo­lu­jete sa a ne­skrý­vate sa. Ne­lip­nete na mi­nu­losti. Ste si ve­domá toho, že dnešný deň a prí­tomný oka­mih je to, čo sa po­číta a ste ochotná vy­ťa­žiť z neho ma­xi­mum.

Nek­ri­číte

Ľu­dia, ktorí ne­us­tále kri­čia, ko­man­dujú a roz­ka­zujú, ne­pat­ria k tým naj­sil­nej­ším. Práve na­opak, viete, že všetko sa dá do­siah­nuť, len ak bu­dete k ľu­ďom vľúdna.

Ne­vá­hate sa pý­tať

Pa­mä­táte si, ako ste sa v škole báli zo­dvi­hnúť ruku a opý­tať sa, pre­tože ste nech­celi vy­znieť hlúpo? Ak máte tento zloz­vyk do­te­raz, mali by ste ho od­strá­niť. Ak sa ne­pý­tate otázky, brá­nite svojmu rastu.

zdroj: ta­poos

Komentáre