Je po­trebné do­stať v ži­vote do bodu, kedy už vieš o sebe niečo po­ve­dať, kedy vieš, aké sú tvoje po­treby a kedy vieš, kto si. Jasné, učíš sa to a zis­ťu­ješ každý deň. Av­šak ur­čite už máš svoje zá­sady, pri­ority a pra­vidlá, kto­rými sa ria­diť. Toto sú tie moje.

Pra­vidlo č. 1: Ni­kdy ne­ho­vor, že si hlúpa alebo slabá

Ča­sto­krát si mys­líme, že nič viac už v ži­vote ne­mô­žeme do­ká­zať. Že vieme ma­xi­málne vy­štu­do­vať našu ľahkú školu a po­tom sa pre nás mla­dosť či pekný ži­vot končí. Čo tak za­čať si pl­niť svoje sny, hec­núť sa a do­ká­zať najmä sebe, že si ši­kovná a skvelá?

Pra­vidlo č. 2: Tvoje telo je úžasné!

Som toho ná­zoru, že ženy by sa mali o svoje telá sta­rať. Ne­mys­lím tým však od­porné di­éty, ne­us­tále snahy byť do­ko­na­lými koč­kami či odo­pie­ra­nie si dob­rého. Mám tým na mysli šport, ktorý ťa baví, jedlo, ktoré ti chutí a cel­ková snaha cí­tiť sa vo svo­jom tele dobre.

 

Pra­vidlo č. 3: Ak to s nie­kým ne­mys­lím vážne, nej­dem ho obl­bo­vať. 

Ur­čite sa aj nám raz v ži­vote stalo, že nás nie­kto zra­nil, ak nám dá­val ná­deje v láske. Ne­zná­šam to a sna­žím sa to ne­ro­biť os­tat­ným. Nie je fér nie­koho ma­ni­pu­lo­vať a po­tom ho po­slať preč z nášho ži­vota. Na­ozaj to nie je fér.

Pra­vidlo č. 4: Ni­kdy ne­rob ľu­ďom to, čo nech­ceš, aby ro­bili oni tebe.

Jed­no­du­ché a trefné. Sprá­vaj sa k ľu­ďom tak, ako by si chcela, aby sa oni sprá­vali ku tebe. Nič zlo­žité v tom nie je.

Pra­vidlo č.5: Si oveľa kraj­šia, než si mys­líš.

Áno, večné pod­ce­ňo­va­nie, fňu­ka­nie a mrn­ča­nie, že chceme mať väč­šie pery, menší nos a lep­šie pr­sia. Den­no­denne sa po­ze­ráme do zrkadla a frf­leme, prečo práve my mu­síme tak od­porne vy­ze­rať, pri­tom tá žen­ská na ins­ta­grame vy­zerá stále skvelo. Pre­staň s tým. Za­mi­luj sa do seba.

Pra­vidlo č. 6: Po­vedz „nie“.

Po­ve­dať „nie“ nie je zlé. Áno, ke­dysi som sa išla aj roz­tr­hnúť, aby som kaž­dému vy­ho­vela, no dnes už viem, kedy treba po­ve­dať „nie“. Ne­cí­tiť sa ako zlá osoba. Jed­no­du­cho ne­mô­žeš byť stále na gu­mičke a mys­lieť a za­chra­ňo­vať kaž­dého.

Pra­vidlo č. 7: Vy­be­raj si správ­nych ľudí.

Pa­mä­táš si, keď si po­tre­bo­vala mať de­siatky skve­lých ka­ma­rá­tov, ako si chcela byť naj­po­pu­lár­nej­šie dievča na škole a byť ne­smierne ob­ľú­bená? Hod­noty a pri­ority sa me­nia a ja dnes som vďačná za pár ľudí, kto­rým ve­rím, pre kto­rých by som uro­bila všetko a pri kto­rých viem, že nie sú fa­lošní a že mi sku­točne prajú dobrý ži­vot.

Pra­vidlo č. 8: Nič a ni­kto nie je do­ko­nalý. 

Toto si za­pa­mä­taj! Nič ne­bude ni­kdy úplne do­ko­nalý a do­konca aj ten fe­šák, čo si ho ne­dávno spoz­nala, nie je úplne bez chyby. Ne­boj, je to v po­riadku. Na­ozaj!

Pra­vidlo č. 9: Ne­maj prí­liš vy­soké oča­ká­va­nia. 

Ni­kdy od ni­koho nič ne­oča­ká­vaj. Jed­no­du­cho príjmi sku­toč­nosť, váž si samú seba, svoje hod­noty a zá­žitky, ale ni­kdy nič ex­trémne ne­oča­ká­vaj, pre­tože ne­skôr ti to môže prí­liš ub­lí­žiť.

Pra­vidlo č. 10: Buď sama se­bou, nech sa deje čo­koľ­vek.

Ni­kdy sa ne­meň kvôli nie­komu. Vždy buď sama se­bou či už si na párty, doma alebo v škole. Je nutné, aby si za­cho­vala svoje pravé „ja“ a ne­bola fa­lošná.

Pra­vidlo č. 11: Aj zlé chvíle v ži­vote sú po­trebné

Ne­mô­žeš oča­ká­vať, že každý deň bude skve­lým dňom. Aká by to bola nuda, keby sa ti stále len da­rilo, ni­kto by ťa ne­s­kla­mal a ty by si si žila do­ko­nalo. Nie, tak ako ne­exis­tuje do­ko­na­losť, ne­exis­tuje ani do­ko­nalý ži­vot.

Pra­vidlo č. 11: Mierny Carpe Diem ne­uš­kodí ni­komu.

To zna­mená- uží­vaj kaž­dého dňa. Ne­mys­lím te­raz tak, že mu­síš od­ísť z práce, zo školy a mi­núť všetky svoje pe­niaze. To zna­mená uží­vať si všetky mo­menty a chvíle, ktoré ti deň pri­náša. Uží­vaj, vy­chut­ná­vaj. Ži.

Pra­vidlo č. 12: Ni­komu nie si nič dlžná.

Mys­lím tým úsmev, po­hľad, dobré slovo, ho­cičo, čo by ťa mohlo zne­is­ťo­vať a ty by si sa cí­tila ako v klietke. Ak s nie­kým nech­ceš byť, ne­buď. Ak s nie­kým nech­ceš ísť von, ne­choď. Ni­komu nič ne­dl­žíš, ni­komu sa ne­mu­síš pris­pô­so­bo­vať, keď nech­ceš.

Komentáre