Ke­dysi boli po­te­to­vaní ľu­dia vní­maní ako zlo­činci, po prí­pade re­beli. Už dávno to však ne­platí.

Te­to­va­nie je forma ume­nia, pri kto­rej ta­tér vy­tvára ume­lecké dielo priamo na koži. Aj preto je veľmi dô­le­žité ve­dieť sa roz­hod­núť, čo si chceš ne­chať na trvalo zveč­niť na svo­jom tele. Te­to­va­nie nie je len vý­sa­dou tvr­dých chla­pov či ráz­nych žien.

Po­te­to­vať sa môže dať aj žena, ktorá v sebe ukrýva ro­man­tickú dušu. Dô­ka­zom, že te­to­va­nie môže byť aj nežné, jemné a ro­man­tické budú aj na­sle­du­júce ob­rázky, ktoré ti ukážu ako by to mohlo vy­ze­rať. Každý dobrý ta­tér ti však urobí vlastný ná­vrh, a tak ber tieto ob­rázky ako in­špi­rá­ciu.

Komentáre