Náj­dete v nich seba, svoju ses­tru, mamu i naj­lep­šiu pria­teľku.

Ho­vorí sa, že ženy sú kom­pli­ko­vané. Toto tvr­de­nie je sa­moz­rejme priam ne­možné vy­vrá­tiť, práve kvôli nemu je však ne­smierne ná­ročné za­chy­tiť po­vahu a sprá­va­nie žien v ob­ra­zoch. Ka­ren Na­wfal je umel­ky­ňou z Bej­rútu, hlav­ného mesta Li­ba­nonu, a mu­síme po­ve­dať, že s touto nad­ľud­skou úlo­hou sa po­pa­so­vala priam do­ko­nale. Jej do­ko­nalé ilus­trá­cie sú ma­xi­málne vtipné, trefné a roz­to­milé zá­ro­veň.

Veď na­ko­niec, po­súďte sami…

 

Komentáre