Každý máme na ces­to­va­nie svoje dô­vody – nie­kto sa len tak rád túla, lebo sa ne­vie usa­diť, ďalší mi­luje spoz­ná­va­nie no­vých kul­túr, iný proste túži na všetko za­bud­núť a ne­chať to tak, a nie­kto rád spoz­náva no­vých ľudí. Ces­to­va­nie sa akoby stáva spô­so­bom, akým sa ľu­dia vy­rov­ná­vajú s rôz­nymi si­tu­áciami a okol­nos­ťami z ich osob­ného ži­vota.

Keďže ces­to­va­nie pre kaž­dého zna­mená niečo iné a kaž­dému dáva iné mož­nosti, pre kaž­dého ces­to­va­nie pred­sta­vuje také pre­tr­vá­va­júce kúzlo. Člo­vek, ktorý ces­tuje je šťastný. Raz som čí­tala ci­tát sv. Au­gus­tína: „Svet je kniha, a ten, kto ne­ces­tuje, číta len jednu stranu.“

Zdroj: www.neolaia.gr

Zdroj: www.ne­olaia.gr

V „knihe sveta“ je každá strana iná. Všetko je nové, všetko sa mení. Mys­lím, že to je dô­vod, prečo ces­tu­jeme – my chceme zmenu. Či už si ideš pre­zrieť py­ra­mídy alebo sa stret­neš s no­vou kul­tú­rou len nie­kde v su­sed­nom Ma­ďar­sku. Či ces­tu­ješ za prá­cou a uče­ním, alebo za od­dy­chom, či nie­kde ideš na me­siac alebo rok, ro­bíš to preto, lebo hľa­dáš zmenu. Chceš zme­niť seba, svoj po­stoj, kaž­do­denný ži­vot alebo dojmy z inej kul­túry.

Zmena je vý­hoda, ktorú ti ces­to­va­nie pri­náša. Ty to všetko ča­som náj­deš. Náj­deš niečo iné. Niečo nové. Niečo ne­ob­ja­vené. Niečo ne­poz­nané.

„Kniha sveta“ ti po­môže zis­tiť, kto si. Pri­po­me­nie ti tie krásne chvíle, na ktoré v dneš­nom svete za­bú­dame. Áno, v dneš­nom mo­der­nom svete, kedy každá druhá ro­dina platí hy­po­téku, žije od vý­platy k vý­plate a ro­di­čia sa ledva stretnú s deťmi, si proste na túto idylu zvyk­neme a dni sa pre nás stanú cel­kom oby­čajné, nudné.

Pod ťar­chou všet­kej práce a po­vin­ností, strá­caš pre­hľad o tom, čo je pre teba dô­le­žité a aké sú tvoje ciele. Uviaz­neš tak v kaž­do­den­nom do­chá­dzaní do práce a z práce, nie­kedy sa za­sta­víš po brata na fut­bal, až za­bú­daš, aké to je žiť.

zdroj: favim.com

Zdroj: fa­vim.com

Keď som doma, väč­ši­nou si všetko na­plá­nu­jem aj me­siac do­predu. Prečo? Keďže sa moje dni veľmi ne­lí­šia – ces­tu­jem do školy a zo školy, pra­cu­jem, ob­čas záj­dem do po­silky, na ná­kupy či na kávu, spím, jem a toto celé sa opa­kuje do­okola, nie je až také ťažké uhád­nuť, ako bude vy­ze­rať môj deň zhruba o pár dní.

Ale na ces­tách je to iné. Každý oka­mih pred­sta­vuje nový za­čia­tok. Žiadny deň nie je rov­naký. Ne­vieš na­plá­no­vať, čo presne sa stane, tu nie je žiadne do­chá­dza­nie, žiadne schôdzky, ani práca, ani na­plá­no­vané stret­nu­tia. Len ty a tvoje áno. Tvoje áno zme­nám a ne­všed­nosti.

Je nutné si po­ve­dať, že ta­kýto ži­votný štýl nie je pre kaž­dého. Ta­kýto ži­vot je pre tých, ktorí majú túžbu niečo zme­niť alebo proste od­ísť. Každý chce vi­dieť svet, vi­dieť niečo od­lišné, skú­siť niečo inak. Toto nové, vzru­šu­júce a ne­všedné dob­ro­druž­stvo, túto zmenu, za­ži­ješ vtedy, keď bu­deš ces­to­vať. Tvoje dni viac ne­budú dik­to­vané ča­som pred­ná­šok alebo pra­cov­nej doby, ale me­nia­cim sa vet­rom túžby tvojho srdca.

V mori slo­body, bez kom­pasu, ktorý by ťa vie­dol, s ni­čím čo by ur­čo­valo tvoj smer, bu­deš hľa­dať niečo nové, niečo ne­vi­di­teľné – bu­deš chcieť nav­ští­viť ďal­šiu stranu sve­to­vej knihy, … i keď len na chvíľu.

Zdroj: pexels.com

Zdroj: pe­xels.com

Toto je to, čo robí ces­to­va­nie tak zau­jí­ma­vým, fas­ci­nu­jú­cim a bá­da­jú­cim. Ces­to­va­nie ťa volá. Láka ťa na vý­lety po no­vých kra­ji­nách a ne­zná­mych utó­piách. Po­núka ti od­dych a úto­čisko pred cha­osom. Uka­zuje ti nové miesta, ľudí a kul­túry. Stále ti dáva niečo nové.

Na tejto ceste si vo­di­čom svojho vlast­ného se­dadla, a hoci je to ne­vi­di­teľné, stále ťa niečo bude hnať vpred a ty ne­bu­deš ro­biť nič iné ako sa usmie­vať. Keď sa po­zrieš okolo seba na os­tat­ných vo­di­čov, tiež sa budú usmie­vať. My všetci sa sme­jeme spolu s ve­do­mím, že niečo nové nás čaká na ďal­šej zá­krute – nové dob­ro­druž­stvo, nová vý­zva, nová zná­mosť, nová kra­jina.

Zdroj: pexels.com

Zdroj: pe­xels.com

Tak ne­vá­haj, ne­chaj sa viesť a poď. Po­zý­vam ťa na cestu, o kto­rej tak dlho sní­vaš. Ot­vor knihu a otoč. Je to na no­vej strane.  Hneď na ďal­šej zá­krute.

co­ver photo: pin­te­rest.com

Komentáre