Ste na­ozaj za­mi­lo­vaní? Alebo je to, čo cí­tite, len vý­sle­dok zmä­te­ných hor­mó­nov? Ak chcete ve­dieť, ako na tom na­ozaj ste, urobte si malý test.

Na chvíľku za­bud­nime na ro­man­tické filmy. Zby­točne nám po­pletú hlavu a ich dej je ab­so­lútne ne­pou­ži­teľný pre ži­vot. Sna­žia sa nás pre­sved­čiť, že láska je jed­no­du­chá. No v sku­toč­nosti je to úplne inak. Ak chcete ve­dieť, či ste sku­točne za­mi­lo­vaní, skúste si úp­rimne od­po­ve­dať na týchto 20 otá­zok. 

Nie­kedy môže byť na­ozaj ná­ročné od­lí­šiť sku­točnú lásku od chvíľ­ko­vého po­blúz­ne­nia hor­mó­nov. Nie­kedy si za­mi­lo­va­nosť  mý­lime s „chtí­čom“. Jed­no­du­cho sa nám za­páči nie­kto, kto dobre vy­zerá a už si mys­líme, že ho bu­deme mi­lo­vať až do konca ži­vota. To je však omyl. Ide len o fy­zickú prí­ťaž­li­vosť. Nič me­nej, nič viac.

Všetci sme si tým pre­šli. Ruku na srdce, ur­čite ste aj vy as­poň raz v ži­vote boli za­ľú­bení do fil­mo­vej hviezdy. Te­raz nám dáte za pravdu, že o sku­toč­nej láske ne­mohla byť ani reč. Láska to­tiž vy­zerá úplne inak.

Sku­točná láska je po­cit, nie emó­cia

Photo by Chris­tiana Ri­vers on Unsp­lash

Láska je dl­ho­dobý stav, po­cit, nie krát­ko­dobá emó­cia. A čo je to, čo v sú­čast­nosti pre­ží­vate vy? Je to teda chvíľ­kové po­blúz­ne­nie, alebo ste na­ozaj za­mi­lo­vaní? Skúste si čo na­júp­rim­nej­šie od­po­ve­dať na týchto 20 otá­zok. Svoje od­po­vede ne­ana­ly­zujte, riaďte sa tým, čo vám na­padne ako prvé. Len tak do­sta­nete čo na­job­jek­tív­nejší vý­sle­dok.

Pravda alebo lož?

Photo by Aziz Acharki on Unsp­lash

Sú pre vás tieto tvr­de­nia prav­divé? Alebo sa s nimi ne­mô­žete sto­tož­niť?

 1. Par­tner ma pri­ťa­huje fy­zicky, emo­ci­onálne, men­tálne aj du­ševne.
 2. Keď mys­lím na par­tnera, cí­tim šťas­tie a spo­koj­nosť.
 3. Som so se­bou spo­kojná/ý. Aj keď som s par­tne­rom, aj vtedy, keď s ním práve nie som.
 4. Vo vzťahu mô­žem byť sama/sám se­bou a ne­mu­sím sa na nič hrať.
 5. Páči sa mi miesto, ktoré som zau­jal/a vo vzťahu.
 6. Mi­lu­jem sa. Rov­nako ako seba mi­lu­jem aj svojho par­tnera.
 7. Par­tnera mi­lu­jem ta­kého, aký je. Ne­mám po­trebu ho me­niť.
 8. Aj keby stra­til/a ma­te­riálne zá­ze­mie, nič by to ne­me­nilo na hĺbke mo­jich ci­tov. Viem, že by sme to spolu zvládli. 
 9. Páči sa mi jeho/jej zmy­sel pre hu­mor.
 10. Som rada/rád, keď sa mu/jej darí. 
 11. Keď má ťaž­kosti, viem ho/ju pod­po­riť.
 12. Páči sa mi spô­sob, akým par­tner rieši kon­flikty a drobné ne­prí­jem­nosti.
 13. Pri roz­ho­do­vaní be­riem ohľad aj na náš vzťah. Uva­žu­jem, aké dô­sledky pri­ne­sie moje roz­hod­nu­tie pre mňa aj môjho par­tnera.
 14. V prí­pade po­zi­tív­nych aj ne­ga­tív­nych správ je môj par­tner tou pr­vou oso­bou, kto­rej za­vo­lám.
 15. Ak sa po­há­dame, vieme to vy­rie­šiť. Nez­hody ne­zme­táme pod ko­be­rec.
 16. Vieme, že v pr­vom rade je dô­vera. A to aj v prí­pade, ak sa veci ne­vy­ví­jajú podľa na­šich pred­stáv.
 17. Vzťah ma na­pĺňa a uspo­ko­juje.
 18. Viem, že par­tner to cíti po­dobne ako ja.
 19. Nie je ni­kto, s kým by som bol/a rad­šej, ako s mo­jím par­tne­rom.
 20. Náš vzťah je plný lásky. 

Ak ste si od­po­ve­dali na­ozaj úp­rimne, ur­čite viete, na čom ste. V prí­pade, že sa sto­tož­ňu­jete s dr­vi­vou väč­ši­nou týchto vý­ro­kov, zna­mená to, že za­ží­vate sku­točnú lásku a nie po­blúz­ne­nie. A my vám mô­žeme úp­rimne za­bla­ho­že­lať.

zdroj: your­tango

Komentáre