Rada pí­šeš, sní­vaš, mo­ti­vu­ješ či to­číš rôzne vi­deá? Už dl­h­šie roz­mýš­ľaš nad tým, že by si sa chcela stať blo­ger­kou, ktorá in­špi­ruje iných, ale ne­máš prí­le­ži­tosť či mož­nosť vy­jad­riť sa?

Od­zadu.sk hľadá práve teba!

Sme s Vami vyše roka. Spo­ločne tvo­ríme, ob­ja­vu­jeme a ve­ríme. Ve­ríme vo Vás, milé dámy! Každú jednu z Vás si vá­žime, ste na­šou in­špi­rá­ciou a bez Vás by sme ne­mohli tvo­riť od­zadu.sk.

No čo tak tvo­riť s nami?

Te­raz máš je­di­nečnú prí­le­ži­tosť vy­jad­riť sa! Od­zadu.sk hľadá blo­gerky, ktoré sa ne­boja vy­jad­riť svoj ná­zor a in­špi­ro­vať os­tatné!

Na od­zadu.sk ti po­nú­kame vlastný pries­tor, vlastný pro­fil so zá­klad­ňou člán­kov, vďaka kto­rým si vy­tvo­ríš ko­mu­nitu, ktorá ťa bude čí­tať, pod­po­ro­vať, fol­lo­wo­vo­vať a do­stá­vať tvoje naj­nov­šie články na svoju mai­lovú ad­resu! 🙂

Ve­nu­ješ sa fo­te­niu či to­če­niu vi­deí? Máš ich na Ins­ta­grame, no ni­kto ich ne­vidí? Svoj pro­fil na od­zadu si mô­žeš pre­po­jiť so svo­jím Ins­ta­gra­mom, a tak sa k tebe do­stane oveľa väč­šie množ­stvo ľudí.

Ne­boj sa vy­jad­riť a na­pí­sať svoje myš­lienky. Mô­žeš pí­sať o móde a viesť celú sek­ciu módy, o fit­ness a zdra­vom ži­vot­nom štýle, ži­vote, ces­to­vaní či láske. Ho­ci­čom, čo je tvojmu srdcu blízke. Spolu vy­tvo­ríme web, ktorý bude mať ši­roké spek­trum tém s ko­mu­ni­tou ľudí, ktorí radi píšu a čí­tajú.

Te­raz máš mož­nosť sa aj ty uká­zať a mať svoj blog, ktorý bude je­di­nečný a od­lišný!

 

Na hlav­nej stránke od­zadu.sk, ale aj v kaž­dom článku náj­deš ban­ner „Staň sa blo­ger­kou“, kde po ot­vo­rení po­šleš svoj ukáž­kový člá­nok a my sa ti oz­veme. Te­šíme sa na teba 🙂

Komentáre