So­ciálne siete sú peklo, prečo je tomu tak? Pre­tože tak­mer vše­tok svoj voľný čas strá­vime za po­čí­ta­čom či te­le­fó­nom. Sna­žíme sa každý mo­ment za­chy­tiť na­miesto svojho srdca do fo­to­apa­rátu. Ho­diny trá­vime úp­ra­vou fo­tiek, pri­čom sme ho­diny se­deli pred zrkad­lom. Sna­žíme sa nájsť do naj­lepší uhoľ, svetlo, kon­trast a po­dobne. A hoci sa cí­time zlo­mení a prázdni, so­ciálna sieť uka­zuje niečo iné, do­ko­nalé ži­voty.

zdroj: unsp­lash.com

A vieš čo je na tom naj­hor­šie? Že sa to sna­žíme ig­no­ro­vať. Proste to na­ďa­lej ro­bíme, hoci všetci vieme, že je to ne­správne. Pre­stali sme žiť, za­čali sme pre­ží­vať. A všetko je tak­mer umelé, ne­pravé a hrané. Len si spo­meň, ako malá si ho­diny trá­vila vonku, uží­vala si si det­stvo, ba­vila si sa, smiala si sa, roz­prá­vala, šan­tila a hlavne žila. Dnes?

Za­cho­valo sa z toho málo. Veľmi málo. Za­čala si žiť vir­tu­álne. Dala si pred­nosť vir­tu­ál­nemu svetu pred re­a­li­tou. Vážne roz­ho­vory sa zme­nili na jed­no­du­ché správy na fa­ce­bo­oku. Všetká tá kon­ver­zá­cia, ktorá bola, išla bo­kom, lebo dnes ti na to stačí len pár pís­men a tla­čidlo en­ter. Spo­mí­naš si, ako si rada trá­vila čas so svo­jimi pria­teľ­kami?

Roz­prá­vali ste sa o všet­kom, často ste si ho­vo­rili ako sa máte radi, no a dnes, ti na vy­jad­re­nie po­ci­tov. „stačí“ len po­slať ná­lepku, naj­lep­šie ne­jakú za­mi­lo­vanú- sr­dieč­kovú. Spoz­ná­vala si svet, ob­di­vo­vala si krásy, cho­die­vala na lúku tr­hať kvety, pre­chádzky v prí­rode pat­rili me­dzi to naj­lep­šie čo si mohla po­obede ro­biť. Ale te­raz ti stačí všetku tú krásu vi­dieť cez so­ciálnu sieť. Spoz­ná­vať sa vonku? A načo, však ti stačí klik­núť len na po­líčko „pri­dať pria­teľa“.

zdroj: unsp­lash.com

Za­sta­vili sme sa v dobe, kedy nám je jed­no­duch­šie od­pí­sať na pár správ a pri ná­znaku naj­men­šieho prob­lému dať „za­blo­ko­vať“, ako po­sa­diť sa za stôl a pre­d­is­ku­to­vať všetky mož­nosti, ktoré si­tu­ácia po­núka. Je jed­no­duch­šie ve­no­vať like na fotke nie­komu, kto sa nám páči, ako mu to po­ve­dať do očí. Svoje ži­voty sme za­čali skrý­vať a me­niť ich pre „ide­ály“ so­ciál­neho ži­vota. Len si pri­znaj, že vďaka to­muto všet­kému ťa to núti čo naj­rých­lej­šie do­spieť. Pre­ma­ľo­vané tváre, umelé nechty, na­pi­chané pery a čo naj­viac vy­zý­vavé ob­le­če­nie. Práve toto nám dáva Ins­ta­gram za ideál krásy. Bl­bosť. Krása je to, čo máš vo svo­jom vnútri a nie na svo­jej tvári. A možno to te­raz ne­chá­peš, ale ver, že ča­som zis­tíš, čo je pod­statné. A síce ťa to ne­ohod­notí stov­kami laj­kov, ko­men­tá­rov a po­dobne, no po­cit, ktorý ti to dá, ne­na­hradí nič. Preto svoj čas tráv hlavne vonku, kde budú ľu­dia kto­rých máš rada, pri dl­hých roz­ho­vo­roch, pri vý­bu­choch smie­chu, pri do­bách ti­cha keď bu­dete len tak se­dieť a hľa­dieť na seba. Lebo ži­vot ktorý pre­ži­ješ, sa má odo­hrá­vať tam, vonku. Nie na so­ciál­nej sieti.

Komentáre