Je je­di­nečná. Iná. Jej osob­nosť vy­ža­ruje spô­so­bom, akým si pred­tým ešte ne­vi­del, a to ťa núti mys­lieť na ňu viac, než si bol zvyk­nutý. Zau­jíma ťa, pre­tože má v sebe ukryté niečo, čo ťa láka do­stať sa k nej o čosi bliž­šie. Nie je to oby­čajné dievča a ty ju tú­žiš spoz­nať, čo naj­lep­šie. Srdce ti pod­skočí, keď uvi­díš ako vchá­dza do miest­nosti a keď ti na­píše, tvoj deň je hneď kraj­ším.

No ešte pred tým, než sa roz­hod­neš mi­lo­vať ju, mal by si ve­dieť, že s tými ne­oby­čaj­nými to ne­musí byť vždy jed­no­du­ché.

Má svoje vlastné zá­sady, kto­rých sa bude dr­žať nech sa deje čo­koľ­vek. Ne­buď prek­va­pený, ak s ňou veci ne­pôjdu „podľa plánu“. Má to­tiž svoju pred­stavu o tom, ako by láska a dvo­re­nie malo vy­ze­rať. Po­vie ti na ro­vinu, čo si myslí, pre­tože úp­rim­nosť, si cení a vy­ža­duje ju. Je jej jedno, čo si o nej mys­lia druhí, po­kým ni­komu ne­ub­li­žuje. Žije si svoj ži­vot tak, ako ona sama chce a je s ním spo­kojná. Má sa rada na toľko, že ne­do­volí, aby sa k nej nie­kto sprá­val inak, ako si za­slúži. Vie, že to najd­rah­šie, čo jej mô­žeš dať, je tvoj čas.

Pred­tým, ako sa ju roz­hod­neš mi­lo­vať, po­roz­mýš­ľaj, či si pri­pra­vený na zmenu. Pre­tože, to láska so ži­vo­tom robí. Zme­nia sa tvoje pri­ority, bu­deš mu­sieť ro­biť kom­pro­misy, a nie­kedy sklo­niť hlavu a uznať vlastné po­chy­be­nie. Po­roz­mýš­ľaj, či je tvoj srdce veľké na­toľko, aby si doň vtes­nal ešte jednu osobu. Po­roz­mýš­ľaj, či máš do­sta­tok času na to, aby si jej ho ve­no­val. Pred­tým, než si ju roz­hod­neš k sebe pri­pú­tať mu­síš ve­dieť, či osta­neš, keď sa nad vami mraky za­tiahnu. Po­lož si otázku, či pri nej do­ká­žeš stáť, keď bude úspeš­nej­šia ako ty, alebo na­opak, keď sa jej ži­vot bude na chvíľu rú­cať.

Za­mysli si sa, či si ju bu­deš ve­dieť vá­žiť a to­le­ro­vať prí­padné chyby, ktoré má každý z nás. Či k nej do­ká­žeš byť priamy a úp­rimný.

Pred­tým ako sa ju roz­hod­neš mi­lo­vať si uve­dom, že láska je zá­vä­zok. Možno to s ňou ne­bude vždy pre­chádzka ru­žo­vou záh­ra­dou, no bude to stáž za to. Po­cho­píš to, keď ti do­volí mi­lo­vať ju a tvoj ži­vot do­stane úplne novú hĺbku.

Komentáre