Ži­jeme v dobe, kedy sú dl­ho­ročné vzťahy skôr vzác­nos­ťou ako sa­moz­rej­mos­ťou. Po nie­koľ­kých ne­ús­peš­ných vzťa­hoch som sa za­mýš­ľala nad tým, akú ro­bím chybu, v čom je prob­lém, že ma každý chlap ne­chá alebo skôr od­hodí ako ne­jakú hračku? Čo som ne­jaká vadná?

Nie som žiadna mr­cha, som oby­čajná baba, ktorá len chce, aby ju nie­kto mi­lo­val. Do kaž­dého vzťahu som dá­vala 100%, sna­žila som sa spra­viť všetko, aby do­tyčný bol naj­šťast­nej­ším mu­žom pod sln­kom, sna­žila som sa byť v jeho očiach per­fektná…

Zis­tila som však, že som sa sna­žila len o jeho šťas­tie a moje som utlá­čala do­zadu. Sna­žila som sa tak veľmi, až som za­budla na seba a on za­bu­dol na to dievča, do kto­rého sa za­mi­lo­val. Za­ned­bá­vala som ka­mo­šov, ro­dinu, seba…Tak veľmi som chcela byť per­fektná v jeho očiach. Všetko som pris­pô­so­bo­vala jemu. Po­ve­dala si si, že tebe sa to ne­môže stať? Aj ja som si to vra­vela, ale láska je láska…za­temní ti my­seľ, oslepí oči…;)

Stocksy_txpc203e9889nY000_Small_398598

stocksy.com

Po roz­chode prišla otázka, čo te­raz? Čo som vlastne ro­bila pred ním? Ne­ve­dela som si spo­me­núť, pre­tože všetky svoje ko­níčky som ne­chala nie­kde na za­čiatku vzťahu od­lo­žené v šuf­líku. Za­čala som znovu hľa­dať samú seba, vra­cala som sa k tomu, čo mi­lu­jem.

Ne­sna­žím sa už byť per­fektná, pre­tože ak ma má mať nie­kto rád, bude ma mi­lo­vať takú, aká som.

Preto, nech si aká­koľ­vek: ná­la­dová, ti­chá, uke­caná, drzá, milá…ni­kdy ne­za­bú­daj na to, že práve preto sa do teba ON za­mi­lo­val, ne­strá­caj samú seba.

Ak je to ten pravý, ni­kdy ťa ne­bude chcieť zme­niť, ale bude ťa mi­lo­vať so všet­kými tvo­jimi ne­do­stat­ka­mi. Ak je to ten pravý, tak ti ani ne­do­volí zme­niť sa.

Ne­snaž sa byť per­fektná, buď sama se­bou a ten pravý si ťa nájde a ob­ľúbi. Ne­za­bú­daj, že možno nie si per­fektná, ale si ori­gi­nál.

Komentáre