Ke­dysi mali ľu­dia ma­xi­málne 5 fo­tiek z det­stva či do­spie­va­nia, a aj to len v zá­mož­nej­ších ro­di­nách. Dnes si ku­pu­jeme ex­terné pa­mäte, aby sme si mohli zá­lo­ho­vať kvan­tum sel­fí­čok. Ak sa však radi fo­títe vo fitku, mali by ste zbys­triť po­zor­nosť…

Už ste si dnes skon­tro­lo­vali, čo je nové na Fa­ce­bo­oku? Ur­čite vám v no­vin­kách uká­zalo aj pria­teľa či pria­teľku, ktorí chcú všet­kých zau­jať svo­jím vy­ma­ka­ným ži­vot­ným štý­lom. A pri­tom to za­čalo tak ne­vinne. Ne­ná­padne sa od­fo­til/a v no­vom pre­dra­že­nom špor­to­vom tričku, ktoré bolo mo­ti­vá­ciou k pr­vot­nej náv­števe fit­ness­cen­tra. A z pár fo­tiek sa stala kaž­do­denná ru­tina. Nech dá ruku hore ten, komu to ešte ne­le­zie na nervy. Ak ju nech­cete zdvi­hnúť, môže to byť zna­me­nie, že aj vy pat­ríte k me­no­va­nej sku­pinke.

Aby sme sa po­cho­pili. Na športe nie je nič zlé a my vám ho do­pra­jeme všet­kými de­sia­timi. Sme radi, že ro­bíte niečo pre svoje telo, pre­tože to na­ozaj treba. No na­ozaj si mys­líte, že všet­kých 500+ va­šich pria­te­ľov na­ozaj zau­jíma, koľko ka­ló­rií ste dnes spá­lili na be­žia­com páse? V sku­toč­nosti to zau­jíma len mi­zivé per­cento ľudí, ktorí vám dajú „lajk“ len z jed­ného dô­vodu. Majú vás radi. Alebo len chcú, aby ste im ten lajk dali aj vy. No psy­cho­ló­go­via uka­zujú aj na od­vrá­tenú stranu zdie­ľa­nia fit­ness fo­to­gra­fií na so­ciál­nych sie­ťach.

Psy­cho­lo­gička Tara Mar­sall upo­zor­ňuje na to, že všetci tí, ktorí pra­vi­delne in­for­mujú vir­tu­álny svet o svo­jich špor­to­vých úspe­choch, majú jednu črtu spo­ločnú. Sú to nar­cisti.Po­tvr­dzuje to aj vý­skum usku­toč­nený na vzorke 555 uží­va­te­ľov Fa­ce­bo­oku, ktorý sa usku­toč­nil na Bru­nel­skej uni­ver­zite. Ne­us­tále po­tre­bujú od oko­li­tého sveta (a to najmä toho vir­tu­ál­neho), po­tvr­de­nie o svo­jich úspe­choch a vý­ni­moč­nosti, pri­čom všetko je za­me­rané pri­márne na ich fy­zický vzhľad. Zly­ha­nie, ne­do­dr­ža­nie tré­nin­go­vého plánu či správ­nej di­éty zná­šajú veľmi zle.

Čím viac laj­kov, tým majú väčší po­cit se­ba­hod­noty a zá­ro­veň to v nich na­štar­tuje mo­ti­vá­ciu na to, aby si zdvihli latku o čosi vyš­šie.V štú­dii sa vý­skumný tím za­me­ral na sle­do­va­nie pia­tich hlav­ných zna­kov, kto­rými sa väč­šinu vy­zna­čuje každý nar­cista. Ide o ex­tro­ver­tnosť, ot­vo­re­nosť, ne­uro­tiz­mus, prí­ve­ti­vosť a sve­do­mi­tosť. Ak sa po­zriete na tieto znaky, ur­čite v nich spoz­náte as­poň jed­ného z va­šich vir­tu­ál­nych pria­te­ľov.

Je na­ozaj zau­jí­mavé sle­do­vať sprá­va­nie sa týchto ľudí na so­ciál­nych sie­ťach. Ukrý­vajú sa nie­len za fit­ness úspechmi, ale môžu fi­čať aj na zdra­vej strave. A s ra­dos­ťou sa s vami po­de­lia o fo­to­gra­fie kaž­dého jedla, ktoré dali do úst… Chcú pô­so­biť až prí­liš do­ko­nale.

zdroj: cu­ri­ous­mind­ma­ga­zine

Komentáre