Každý v na­šom ži­vote je buď tes­tom, tres­tom alebo da­rom.

Ni­kto ne­pri­šiel do nášho ži­vota len tak ná­ho­dou. Od kaž­dého si zo­berme len to naj­lep­šie, len to, čo z nás urobí lep­šieho a sil­nej­šieho člo­veka. Nie každý v tvo­jom ži­vote bude k tebe milý a sr­dečný. Nie každý ťa bude pod­po­ro­vať a nie každý bude o tebe ho­vo­riť v dob­rom. Aj keby si za­chrá­nila celý svet, vždy sa nájde nie­kto, kto by ťa skri­ti­zo­val. Čím skôr sa s tým zmie­riš, tým lep­šie.

Si sa­mos­tatná by­tosť, ktorá má okolo seba rôz­nych ľudí. Vy­be­raj si uvá­žene, koho pus­tíš do svojho ži­vota viac, ako len na jednu chvíľu. Pouč sa z či­nov ľudí, ktorí boli pre teba tres­tom a tes­tom.

Ni­kto do nášho ži­vota ne­príde len ná­ho­dou. Každý v ňom má vý­ni­močnú úlohu a každý člo­vek, kto­rého stret­neš, ťa ovplyvní a za­ne­chá

„Prí­liš veľa mys­líme a prí­liš málo cí­time. Viac ako stroje po­tre­bu­jeme ľud­skosť. Viac ako rozum po­tre­bu­jeme lás­ka­vosť a mier­nosť. Bez toho zvl­číme a stra­tíme všetko.“

-Char­lie Chap­lin

unsp­lash.com

Ni­kdy ne­ber ľudí v tvo­jom ži­vote len ako ná­hody alebo zlé na­ča­so­va­nie.

Všetko do tvojho ži­vota príde vtedy, kedy to má prísť. Ni­kdy to ne­ovp­lyv­níš a ani to nechci ovplyv­niť. Rad­šej sa teš z toho, čo nové si sa na­učila, čo nové si po­cho­pila a za­žila. Uč sa od ľudí. Uč sa, akou máš byť aj akou ne­máš byť. Mi­luj tých, ktorí stoja pri tebe a ne­drž v tvo­jom ži­vote ľudí, ktorí ti ub­li­žujú. Ne­trp pre ľudí, ktorí si to ne­za­slú­žia, pre­tože takí v tvo­jom ži­vote ne­majú miesto.

Vy­be­raj si ľudí zod­po­vedne, pre­tože to ovplyvní tvoj ži­vot.

Ni­kto do tvojho ži­vota ne­pri­šiel „len tak“. Pri­šiel ti niečo odo­vzdať, ni­kdy ti nič ne­be­rie, aj keď sa to možno tak zdá. Ne­ho­vor, že toto sa ti ne­malo stať a že ten člo­vek ni­kdy ne­mal prísť do tvojho ži­vota. Mal tam byť. Mal ťa niečo na­učiť. Mal ťa skla­mať. Mal od­ísť. A ty si to mala za­žiť.

Komentáre