Po­znám ten po­cit, keď si uží­vaš sl­nečné lúče sama na la­vičke a okolo teba prejde šťastný pá­rik. Pre­mýš­ľaš ako a kde sa tí dvaja stretli, čo ich spája a prečo sú spolu. Do­konca veľmi dobre po­znám aj ten po­cit, keď ti ka­ma­rátka me­siac po roz­chode oznámi, že má nový ob­jav a ty si vyše roka ne­stretla ni­koho zau­jí­ma­vého.

Nie­kedy mám po­cit, že ma láska ná­ročky ob­chá­dza. Už ne­ča­kám lásku na prvý po­hľad ako z ame­ric­kej ro­man­tic­kej ko­mé­die. Preto sa pred ná­dej­ným Joh­nom ne­zlo­žím he­recky do ko­lien, aby mi po­dal po­mocnú ruku. Nie, proste sa to ne­stane.

Ľu­dia radi roz­prá­vajú o svad­bách a de­ťoch. A ešte rad­šej sa na ne pý­tajú. „Koľko deti by si chcela mať? Kedy sa chceš vy­dať?“ to sú otázky, ktoré si do­stala ur­čite už ne­spo­četne veľa krát. Av­šak keď si stále sama je prob­le­ma­tické od­po­ve­dať na ne.

unsp­lash.com

Myš­lienka, že raz stret­neš nie­koho skve­lého sa ti zdá, tak ako aj mne, tak­mer ne­možná. Vy­zerá to akoby bola láska pri­naj­men­šom mi­lión ki­lo­met­rov vzdia­lená. Pri tom ne­hľa­dáš hneď nie­koho na so­báš, iba nie­koho s kým sa mô­žeš ba­viť, trá­viť čas, či maz­nať, a aj tak je ťažké ho nájsť.

Rada by som ťa uis­tila, že zaj­tra stret­neš svojho osu­do­vého muža, ale obe vieme, že ne­mô­žem. Je­diné čo ti mô­žem po­ra­diť, a čo ti ur­čite ra­dia ka­mošky tak ako aj mne, uží­vať si každý deň, kým sme slo­bodné. Raz si nás láska nájde. Po svete po­be­huje viac než 7 mi­liárd ľudí, nie­kde tam von sú aj tí naši.

Možno to celé znie ako reči, ktoré chceme po­čuť, aby sme sa cí­tili lep­šie. To, že sú prav­divé zis­tíme až keď stret­neme nie­koho no­vého. Do­vtedy sa na­ďa­lej slň na la­vičke a uží­vaj si krásny deň

Komentáre