Nauč sa trá­viť čas osa­mote

Ur­čite nie­kedy príde chvíľa, že bu­deš chcieť niečo ro­biť, nie­kam ísť a zis­tíš, že ne­máš s kým. Či už si tvoji ka­ma­ráti za­lo­žia ro­diny a ne­budú mať na teba toľko času, alebo bude mať tvoj pria­teľ množ­stvo práce, vetu “Dnes fakt ne­mô­žem”, sa bu­deš mu­sieť na­učiť pri­jať. To ale ne­zna­mená, že ne­mô­žeš ísť do kina, aj keď si ten film tak veľmi chcela vi­dieť. Mať par­ťáka je sa­moz­rejme su­per, no ísť do kina sám má tiež svoje zvláštne čaro. A v po­silke po pár mi­nú­tach úplne za­bud­neš, že si tam prišla sama. Ak sa na­učíš ro­biť bežné veci aj sama, bu­deš ne­skôr rada, že ne­bu­deš mať ten po­cit, ako väč­šina ľudí, že ne­môžu ni­kam cho­diť, pre­tože ne­majú s kým.

Maj vlastné zá­ujmy

Ok­rem toho, že do­ká­žeš ro­biť bežné veci aj sama, ob­jav svoje hobby. Možno stačí ob­zrieť sa do det­stva a zno­vu­ob­ja­viť svoje stra­tené ja. Aká si bola keď si mala de­sať? Tan­co­vala si? Učila si sa pliesť? Čí­tala si knihy? Piekla skvelé ko­lá­čiky? Hrala na hu­dobný ná­stroj či mi­lo­vala kor­ču­ľo­va­nie? Skús to všetko ešte raz, alebo skús niečo úplne iné, nové. Niečo z čoho bu­deš nad­šená. Mať opäť v ži­vote niečo čomu ve­nu­ješ svoj čas len pre ra­dosť bude skvelý po­cit.

fre­e­pik.com

Mi­luj svoju prácu

V práci trá­viš mi­ni­málne tre­tinu dňa. Od­rá­tajme ešte čas, keď spíš, ces­tu­ješ, ješ a prí­deme na to, že toho voľ­ného ti ostane sku­točne málo. Preto by si sa v práci mala cí­tiť dobre, mala by si mať prí­jemné pro­stre­die a ide­álne prácu, ktorá ťa baví. Také šťas­tie však nemá každý, preto je na tebe, akým spô­so­bom si ju sprí­jem­níš. Ak máš po­cit, že sa to nedá, skús sa na­ozaj vážne za­mys­lieť nad tým, čo by si mohla zme­niť. Ako by si ju mohla uro­biť zau­jí­ma­vej­šou a ako do­cie­liť, aby si z nej ne­od­chá­dzala mr­zutá a vy­čer­paná, ale na­opak usmiata a plná elánu, s kto­rým sa pus­tíš do toho čo ťa čaká vo voľ­nom čase.

Uč sa

Školu máš už ko­nečne za se­bou, takže sa ko­nečne mô­žeš učiť veci, ktoré ťa zau­jí­majú. Môžu sa tý­kať práce či seba-roz­voja, môže to byť ja­zyku, alebo zlep­šo­va­nie sa v nie­čom, čo je tvo­jim hobby. Kaž­do­pádne, hlavne ne­stoj na jed­nom mieste, ale uč sa celý ži­vot.

Čí­taj

Čí­taj knihy pre od­dych, pre ob­ja­vo­va­nie no­vých sve­tov, pre ob­ja­ve­nie no­vých vzťa­hov a pre únik z kaž­do­den­ného ko­lo­behu. Ak ve­čer pred spa­ním už ne­vlá­dzeš, tak si čí­taj ráno. Ale po­čas obed­ňaj­šej pre­stávky. Do­praj si chvíľku kedy na­ozaj zre­la­xu­ješ pri dob­rej knihe

fre­e­pik.com

Nauč sa ro­biť kom­pro­misy

Keby sme ne­mu­seli ro­biť kom­pro­misy a všetko by bolo vždy tak ako práve chceme, bolo by všetko tak krásne a jed­no­du­ché. Čím skôr však prí­deš na to, že ži­vot a vzťahy nie sú čier­no­biele, a že nie­kedy len stačí trošku za­po­jiť hlavu a nájsť na­miesto dvoch zlých jedno rie­še­nie kdesi upro­stred, s kto­rým sa každý sto­tožní, tým jed­no­duch­šie sa ti bude krá­čať ži­vo­tom.

Aj vážne roz­hod­nu­tia

Keď už sme pri tých kom­pro­mi­soch a roz­hod­nu­tiach, isto si aj ty uve­do­mu­ješ, že v “sku­toč­nom svete” ne­sieš za svoje činy zod­po­ved­nosť len a len ty sama. Preto si utrieď čo chceš, utrieď si pri­ority a zisti čo od ži­vota chceš a čo nech­ceš. Zisti čo chceš do­siah­nuť a ako sa k tomu do­stať. Nauč sa roz­ho­do­vať so správ­nym ba­lan­som ci­tov a lo­giky. Vyh­neš sa tak mno­hým hlú­pym kro­kom.

Cvič, špor­tuj, buď ak­tívna

Cvi­če­nie nie je len ho­di­nový beh alebo 45 mi­nú­tové cross­fi­tové tré­ningy. Svojmu telu mô­žeš do­priať do­sta­točnú ak­ti­vitu aj tu­ris­ti­kou, pi­la­te­som, alebo hoc len doma nie­koľko mi­nú­to­vým cvi­če­ním každý deň. Dô­le­žité je hý­bať sa, rozp­rú­diť krv v ži­lách a po­na­ťa­ho­vať telo, aby aj o pár ro­kov bolo stále pružné.

fre­e­pik.com

Ku­puj len kva­litné veci

Mať skriňu plnú han­dier, to je veľa upra­to­va­nia, veľa pra­nia a žeh­le­nia a v ko­neč­nom dô­sledku aj tak po­cit, že si ne­máš čo ob­liecť. Nauč sa ku­po­vať si veci, ktoré sú nad­ča­sové, alebo vy­jad­rujú tvoj štýl. Veci, ktoré budú možno drah­šie, no kva­lit­nej­šie a hlavne, ktoré bu­deš no­siť rada a bu­deš ich môcť zla­diť k rôz­nym out­fi­tom. Pa­mä­taj, že je lep­šie mať de­sať kva­lit­ných tri­čiek, ktoré no­síš rada, ako ich mať päť­de­siat a v žiad­nom sa ne­cí­tiť úplne dobre.

Nauč sa šet­rič

Prvé čo ťa te­raz asi na­padlo je, že by si rada šet­rila, no keby bolo z čoho? Nie­ktoré veci jed­no­du­cho pla­tiť mu­síš a pri iných si chceš zas do­priať, nech z toho ži­vota niečo máš. To je pravda. Ur­čite je ide­álny stav taký, keď za­pla­tíš všetko čo po­tre­bu­ješ, kú­piš si veci čo chceš a ešte niečo ušet­ríš. Ak máš po­cit, že sa to nedá, tak si to pekne roz­rá­taj. Koľko z toho čo za­ro­bíš ide rovno preč, na ná­jom, te­le­fón, auto a os­tatné pra­vi­delné platby? Od­rá­taj ešte koľko zhruba mi­nieš na jedlo, a to čo ti ostane, je to čo mô­žeš mi­núť, alebo ušet­riť. Takže si to ne­jako za­deľ a roz­hodni sa koľko si me­sačne do­ká­žeš od­lo­žiť. Túto sumu si od­lož ih­neď ako do­sta­neš vý­platu. Čo nie je na účte alebo v pe­ňa­ženke to ne­mi­nieš.

Nauč sa va­riť a maj zá­kladné po­znatky o vý­žive

Te­raz si v tom veku, na ktorý bu­deš spo­mí­nať v šesť­de­siatke a sú dve mož­nosti – buď bu­deš spo­mí­nať s úsme­vom, plné elánu a ži­vot­nej ener­gie, alebo bu­deš una­vená, mr­zutá a chorá. Možno bu­deš bo­jo­vať s nad­vá­hou, alebo nie­čím iným čomu by si te­raz mohla za­brá­niť práve tým, že sa bu­deš stra­vo­vať zdravo a svoju telu dáš to čo po­tre­buje. A ve­dieť čo ktoré po­tra­viny ob­sa­hujú ešte ni­komu na škodu ne­bolo. Možno tak vy­rie­šiš aj nie­ktoré ak­tu­álne zdra­votné prob­lémy.

fre­e­pik.com

Osvoj si slo­víčko „nie“ 

Je to ťažké najmä ak si tá po­vaha, ktorá chce kaž­dému vždy vy­ho­vieť. V ži­vote to takto, ale fun­guje veľmi, veľmi ťažko. Ak sa ne­nau­číš nie­kedy veci a ľudí od­miet­nuť, bu­deš viac tr­pieť ako sa ra­do­vať z toho, že si kaž­dému vy­ho­vela.

Zisti kto si a koho máš pri sebe

Zis­ťuje sa to omnoho ťaž­šie ako sa to po­vie. Ale niet nad to ob­rá­tiť voči sebe sa­mej zrkadlo úp­rim­nosti a ujas­niť si aká si, aká chceš a nech­ceš byť a akých ľudí okolo seba chceš mať. Pre­tože to kým si nie je len o tebe, ale aj o ľu­ďoch v tvo­jom ži­vote, o pria­teľ­stvách a vzťa­hoch, ktoré máš. Preto si pri tele ne­chaj len správ­nych ľudí. Na­ozaj to nie je o po­čte, ale o kva­lite.

Komentáre