Každá z nás ob­čas strávi ve­čer v spo­mien­kach na na­šich bý­va­lých. Aj tých dob­rých, aj o tých zlých. Ďa­ku­jeme, že ten hlu­pák už zmi­zol z nášho ži­vota, aj keď jazvy ešte nie sú za­ho­jené. Bú­chame si hlavu o stenu, prečo sme ne­chali toho zla­tú­šika, pri kto­rom by sme sa mali vý­borne. Po­pí­jame s na­šimi naj­lep­šími pria­teľ­kami dobré vínko a sme­jeme sa cez slzy. Ráno nám ok­rem spo­mie­nok zo­stane ešte dobrá bo­lesť hlavy a my mô­žeme ďa­lej po­kra­čo­vať v kaž­do­den­nom ži­vote, v kto­rom už vraj ni­kdy ne­náj­deme toho „pra­vého“.

Ty. Máš za se­bou už ne­jaký ten vzťah. Aj vážny, aj krátky, aj ten, ktorý ľu­tu­ješ. Každá sme za­žili pravé kúzlo lásky a za­ľú­be­nia sa. Každá sme už nie­koho mi­lo­vali, chceli, dali mu zbo­hom. Ta­kisto sme za­žili aj vy­triez­ve­nie a ná­vrat do re­a­lity.

To, že si sama, ne­zna­mená, že to tak bude navždy.

we­he­ar­tit.com

Za­nev­rela si na lásku a svoje city si za­mkla. Ni­koho nech­ceš pus­tiť do svojho ži­vota. Nech­ceš, aby nie­kto v tebe pre­bu­dil lásku. Od­mie­taš nie­komu pre­ja­vo­vať lásku a dá­vať do vzťahu viac. Ak sa ti nie­kto za­páči, ne­be­rieš to vážne a po­vieš, že by to aj tak ne­šlo.

Vraj sa ni­kdy ne­vy­dáš, pre­tože dnešný svet ti nič dobré ne­po­núka a dobrí muži sú už za­daní.

Vraj si ni­kdy ne­náj­deš nie­koho, kto ťa bude sku­točne mi­lo­vať.

Vraj dnešné vzťahy ne­stoja za veľa a ty ne­mie­niť tr­pieť.

we­he­ar­tit.com

Chá­pem ťa. Dnes nie sú vzťahy kom­pli­ko­vané, no ľu­dia áno. A ty si to veľmi dobre uve­do­mu­ješ. Áno, je na­ozaj skvelé o tom vtip­ko­vať s ka­ma­rát­kami, ktoré sú tiež slo­bodné, v pod­state šťastné no ak pre­mýš­ľajú o svo­jej bu­dúc­nosti, za­čnú po­chy­bo­vať, či nájdu niečo sku­točne hod­notné vo svo­jom vzťahu s nie­kým, kto to bude mys­lieť sku­točne vážne.

Máš plné právo sa cho­vať na dnešný svet a na dneš­ných ľudí. No ni­kdy ne­ho­vor, že sa ne­vy­dáš! Možno boli v tvo­jom ži­vote len tí, ktorí ťa pri­pra­vili na niečo lep­šie. Na niečo, čo si bu­deš vá­žiť, keď to príde a ni­kdy to už ne­bu­deš chcieť stra­tiť. Si ešte mladá a možno na­ozaj málo skú­sená, aby si mala hneď nie­koho, kto by mal byť tvo­jim man­že­lom.

Ne­zú­faj. Ra­duj sa zo ži­vota, pre­tože aj tieto skú­se­nosti ťa ro­bia sil­nej­šiou a bu­deš pri­pra­vená na toho pra­vého. Ne­stra­chuj sa o svoju bu­dúc­nosť a o lásku v nej. Všetko krásne na teba len čaká. Ne­opo­vr­huj ľuďmi a ne­ho­vor, že si ťa ni­kto ne­bude vá­žiť a že rad­šej bu­deš sama. Ne­ho­vor tak.

Ver, že jed­ného dňa sa to všetko zmení.

Ver, že sku­točne za­ži­ješ lásku, po kto­rej tú­žiš.

Bude ne­za­bud­nu­teľná.

A ty ni­kdy už ne­po­vieš, že sa ne­vy­dáš. 

Komentáre