hipster-indie-lana-del-rey-tumblr-favim-com-2030187Pý­tajú sa. Ty sa iba usme­ješ a mys­líš si svoje. Vieš, že nie­kto­rým ľu­ďom to ne­vys­vet­líš. Áno, zme­nila si sa. A čo? Má s tým nie­kto prob­lém? Ak si lep­ším člo­ve­kom, viac si ce­níš dru­hým a na­učila si sa toho veľa, prečo by to malo byť zlé? Mnohí si za frá­zou „zme­nila sa“ pred­sta­via žen­skú, ktorá už nie je slušná, ale zá­vislá na dro­gách, pije ako jej otec a je od­porne drzá. Časy, kedy sa ľu­dia báli zme­niť sa­mého seba sú, vďaka Bohu, za nami a ako sa ho­vorí: Zmena je ži­vot! Tak za prvé, gra­tu­lu­jem ti, že si sa zme­nila. Ak si sa zme­nila k lep­šiemu a cí­tiš sa lep­šie, čo iné ti mô­žem, ako za­bla­ho­že­lať ti a po­ve­dať, že ťa chvá­lim a ob­di­vu­jem? Ko­nečne si na­šla samú seba, si spo­kojná sama so se­bou, si vy­rov­naná s ve­cami, ktoré sa ti stali v ži­vote a cí­tiš sa jed­no­du­cho vý­borne. Prečo by si sa teda mala me­niť? Pre­tože ti to ho­vo­ria os­tatní? Nie moja drahá, tak, ako si mala od­vahu zme­niť sa, maj od­vahu stáť ti za tým.large-15

Ne­viem, kvôli čomu si sa zme­nila. No väč­šina žien sa mení, ak me­nia i svoj ži­vot a osobu, ktorú v ňom mali. Áno, chlapa. Ak žena za­čína od­znova, všetko chce mať iné, byť iná ako s ním a ro­biť niečo iné. Zme­nia si účes, viac ces­tujú, zme­nia štýl, za­čnú ro­biť, to čo do­vtedy ne­ro­bili.

Nie, vô­bec si ne­mys­lím, že je to zlé. Každý z nás po­tre­buje zmenu. Či z toho, že chceme za­bú­dať a ísť od­znova či kvôli tomu, že sa už ne­cí­time dobre a chceme zmenu. Ne­zme­níš sa len tým, že za­čneš no­siť veci, ktoré si pred­tým ne­no­sila či si ostri­háš vlasy a viac sa za­čneš lí­čiť. Zmena ide zvnútra. Či to tak chceš alebo nie.

Ke­dysi by si kvôli nemu pre­pla­kala každý ve­čer, te­raz ho iba stret­neš, po­zdra­víš a nič to s te­bou ne­robí. Jed­no­du­cho si sa zme­nila. A gra­tu­lu­jem ti, ne­ber to zle. Buď hrdá, že si sa zme­nila, že be­rieš ži­vot ra­dost­nej­šie, že vieš, že je zby­točné trá­piť sa kvôli chla­povi a že sa oveľa rad­šej sme­ješ.

tumblr_o9aetjxnoz1v3h4zgo1_1280

No a čo, že si ko­nečne vieš po­ve­dať svoj ná­zor a že už ne­ne­cháš samú seba zha­dzo­vať pred dru­hými? No a čo, že si od­váž­nej­šia, dr­zej­šia a sem tam si za­pá­liš? Si zato zlý člo­vek? Máš rad­šej svoje telo, máš lepší prí­stup k pria­te­ľov, viac si vieš vy­chut­nať oka­mihy? Si me­nej kon­fliktná, svoj­ská a tvoja viera sa omnoho zlep­šila? Už jed­no­du­cho nech­ceš celé noci pla­kať a ľu­to­vať veci, ktoré už ne­mô­žeš zme­niť? Zme­nila si sa k hor­šiemu? Ne­mys­lím si. Si sama se­bou a po­kiaľ ne­ub­li­žu­ješ os­tat­ným, nie si pro­tivná žen­ská a stále máš tie isté dobré pri­ority, načo sa me­niť na­s­päť? Ne­maj po­chyby, ak ti nie­kto ho­vorí, že už nie si taká, akou si bola. Po­čú­vaj svoj vnú­torný hlas a po­viem ti jednu múd­rosť: Člo­vek, ktorý sa ne­mení, ne­žije. No len si pred­stav, že si stále ako 14 ročné dievča. Stále si rov­naká ako v 14 ro­koch. Na za­bi­tie, no nie? Je pri­ro­dzené sa me­niť a mu­síme sa me­niť! Je skvelé, že si sa zme­nila! Na­učila si sa niečo, pri­jala, po­cho­pila a te­raz šup, šup žiť! Uží­vaj si na­plno tvoju zmenu!

Je skvelá a ja ťa ob­di­vu­jem, že si sa na ňu od­hod­lala! 8659fe65d76a044228013c5493a72285_large

pho­tos: we­he­ar­tit.com

co­ver photo: tum­blr.com

Komentáre