Po­ve­dal si mi, že sa mám zo­bu­diť v tom mo­mente, kedy som ti vra­vela čo sa deje v mo­jom ži­vote, čo pre­ží­vam, čo k tebe cí­tim a čo pre mňa zna­me­náš. Presne v tom mo­mente som si uve­do­mila, že už ti na mne na­zá­leží, že už ma ne­chá­peš a ne­máš v mo­jom ži­vote čo ro­biť.

unp­lash.com

Veľmi si ma zra­nil v tom naj­ťaž­šom ob­dobí môjho ži­vota. Ako si mo­hol byť taký be­z­o­čivý?
Vô­bec si neb­ral vážne moje city. Vô­bec ti ne­va­dilo, že sa kvôli tebe tak dlho trá­pim. Išlo ti iba o uspo­ko­je­nie tvojho ega, pre­tože si ma mo­hol ra­niť. Gra­tu­lu­jem. Opäť som pri­stú­pila na tú tvoju ego­is­tickú hru, kedy išlo iba o teba a o to, že ty si šťastný.

Ty si ne­za­slú­žiš, aby som na teba čo i len chvíľu mys­lela alebo ne­bo­daj, aby som kvôli tebe pre­pla­kala celú noc. Ne­tvr­dím, že sa to ne­stalo, ale sna­žím sa ve­riť tomu, že sa to už ni­kdy, ale ni­kdy ne­zo­pa­kuje. Pre­tože TY ZA TO NE­STO­JÍŠ!

Po­ve­dala som ti, čo cí­tim a ty si ma vy­smial. Ča­kal si, že sa za svoje city bu­dem han­biť? Ani ná­ho­dou. Je to sú­časť mňa. Je to to na­júp­rim­nej­šie, čo mô­žem dru­hým po­ve­dať a ja ne­pres­ta­nem ľu­ďom ho­vo­riť čo a ako sa cí­tim len preto, že ty si ego­ista, ktorý si nič ne­váži.

Chcem ti po­ve­dať, môj milý L., za­mysli sa pro­sím nad tým, ako si ma zni­čil, aj keď prav­de­po­dobne tento člá­nok ni­kdy čí­tať ne­bu­deš, pre­tože ti ni­kdy ne­zá­le­žalo na tom, čo ma baví, na­pĺňa alebo zau­jíma.

averie-woodard-111831

Foto: unsp­lash.com

Dnes som v rá­diu po­čula túto vetu “Ob­čas je ži­vot ťažký a stane sa niečo a zrazu je ešte ťažší, ale po­tom príde niečo úžasné, pre čo sa oplatí žiť, ne­strá­cajte ná­dej” a presne vtedy som si uve­do­mila, že ur­čite ma čaká niečo krásne, ale najprv mu­sím pre­stať stále do­kola čí­tať ka­pi­tolu s te­bou. Mu­sím ťa jed­no­du­cho ne­chať ísť, aby mohlo prísť niečo kraj­šie, niečo lep­šie a niečo zmys­lu­pl­nej­šie, niečo nové. A hlavne niečo, pri čom ko­nečne bu­dem aj ja šťastná.


A preto, moja milá ka­ma­rátka, ak si na tom po­dobne, ni­kdy ne­strať ná­dej, pre­tože vždy po búrke vý­jde slnko. A ak ťa nie­kto ru­inuje, ne­ne­chaj sa za­han­biť, ne­ne­chaj za­han­biť svoje city, pre­tože čo je viac úp­rimné, ako po­ve­dať ľu­ďom čo cí­tiš?

👩 #ci­tat­nad­nes #silna #zena #po­zi­tivna #my­sel #od­zadu

A post sha­red by Od­zadu.SK (@od­zadu) on

 

Komentáre