Ak máš po­cit, že v po­sled­nej dobe pre­chá­dzaš svo­jím ži­vo­tom ako ro­bot, prav­de­po­dobne ti niečo chýba.

Ak si mys­líš, že ro­bíš všetko, čo mô­žeš, ale stále to nie je ono.

Nie­kedy len treba vy­jsť z ru­tiny a spra­viť niečo spon­tánne. Na­prí­klad vy­ces­to­vať.  Všetko, čo ti len treba je byť sám, mať pe­niaze v pe­ňa­ženke a mať ohro­mu­júci po­cit z pa­mia­tok okolo teba.

Ak po­tre­bu­ješ byť sama, tieto miesta ti za­ru­čia, že na po­tulky ne­za­bud­neš.

Bu­rano, Ta­lian­sko

Ak sa vy­tra­tili farby z tvojho ži­vota, tak Bu­rano v Ta­lian­sku je tá správna voľba. Tento pod­ma­nivý, živý os­trov sa na­chá­dza v be­nát­skej la­gúne.

pi­xa­bay.com

In­ter­la­ken, Švaj­čiar­sko

Toto švaj­čiar­ske le­to­visko ob­klo­pené lú­kami a ho­rami vy­zerá  ako z roz­právky. Ak si dob­ro­družná, je tu ko­pec  tu­ris­tic­kých a ly­žiar­skych trás.

my­gola.com

Oia, Grécko

Ma­lebná de­dinka si­tu­ovaná na útese je známa svo­jimi mod­rými kle­nu­tými  kos­tolmi a jasne bie­lymi do­mami.  Z vr­cholu za­ži­ješ po­hľad ako žiadny iný. A okam­žite si to tu za­mi­lu­ješ.

tum­blr.com

Ober­see, Ne­mecko

Tento krásny, po­kojný po­hľad na ja­zero Ober­see in­špi­ruje v tebe tú­la­vosť.

feel-pla­net.com

Vad­hoo Is­land, Mal­divy

Toto ma­gické miesto sku­točne exis­tuje  a na­zý­vajú ho aj „More hviezd“.

tri­pad­vi­sor.com

Tu­lum, Me­xiko

Vieš si pred­sta­viť, že sa celé dni tú­laš po pláži, pi­ješ piňa co­ladu, kú­peš sa v kriš­tá­ľo­vom mod­rom mori a sl­níš na bie­lom piesku? Tak toto miesto je pre to ide­álne.

lo­cog­ringo.com

Ba­ños, Ek­vá­dor

Táto hoj­dačka s vý­hľa­dom na Bránu Ama­zonky vy­zerá ako di­voká jazda. Ba­ños je do­mo­vom hor­ských pra­me­ňov, vo­do­pá­dov a ne­ko­neč­ných mož­ností.

Re­ine, Nór­sko

Táto pô­vabne krásna ry­bár­ska de­dina na os­tro­voch Lo­fo­ten je hlav­ným mies­tom na útek z toho všet­kého. Jeho po­pu­lá­cia je tro­chu viac ako 300 oby­va­te­ľov a kul­tové biele a čer­vené ry­bár­ske chaty do­kon­čia po­zo­ru­hodný vý­hľad na po­bre­žie. Je tu niečo vzru­šu­júce a sú­časne de­sivé.

wall­pa­per­cave.com

Ob­jav ne­známe a bav sa pri hľa­daní sa­mej seba!

Komentáre