Či si muž alebo žena, či si dieťa alebo sta­rec, každý z nás sa rád za­hrá.

Dnes máme ši­roké mož­nosti, čo sa týka hier a zá­bavy. Pre­bú­dzajú v nás istú časť nášho die­ťaťa. Čas, kedy vy­pus­tíme všetko a uží­vame si hru. Hry po­zi­tívne pô­so­bia aj na našu prie­boj­nosť, ši­kov­nosť a cel­kovú osob­nosť.

Ruku na srdce, kedy si si na­po­sledy za­hrala hru? Keď si bola malá, hrala si sa vonku samé lop­tové hry, samé ská­kačky, hra s gu­mou a po­dobne. Ako to ale vy­zerá dnes? Dnes deti po­väč­šine hrajú hry na mo­bile a tab­lete, pri­čom se­dia nie­kde v re­štau­rá­cií a ne­vní­majú ani fakt, že sú tam spolu. To je prob­lém. My do­spelí sme po­cho­pili jednu zá­kladnú vec. Ko­mu­ni­ko­vať me­dzi se­bou. Týmto spô­so­bom, akým to ro­bia deti, stra­tíme mi­ni­málne pria­te­ľov.

Každý sa rád za­báva. Preto je dobré za­hrať si ob­čas ne­jakú dobrú hru alebo byť as­poň jej sle­do­va­te­ľom. Ja mám na­prí­klad rada stolný fut­bal, ktorý ob­čas prí­liš pre­ží­vam, no za­tiaľ moji pria­te­lia pre­žili moje ko­men­táre a piš­ťa­nie. Po­zor na al­ko­ho­lické hry, tie môžu do­pad­núť vše­li­jako, aj keď ich čo­raz viac ľudí vy­hľa­dáva, a to hlavne na ak­ciách.

Hry sú zá­bavné a máme ši­roké mož­nosti. Skúste si raz za čas uro­biť pekný ve­čer s par­tiou a za­hrajte si karty či člo­veče. Uvi­díte, ako sa vám zmení ná­lada a za­bud­nete na všetko. Na­vyše to utu­žuje puto pria­teľ­stva a ro­diny. Hlavne ro­dina by sa mala raz za čas za­hrať alebo vy­mys­lieť pre dieťa niečo, čo bude pre neho iné, nové. Uvi­díte ten roz­žia­rený úsmev na tvári. Čím väčší blá­zon a za­bá­vač pre deti, tým lep­šie.

Hry majú svoje čaro, sú veľmi pros­pešné. Pri kví­zoch spoz­ná­vame svoje ve­do­mosti a svoju vy­na­lie­za­vosť. Pri ta­neč­ných hrách zis­ťu­jeme, aké kre­ácie do­ká­žeme uro­biť so svo­jím te­lom, a pri hrách s au­tami spo­známe svoju sú­ťa­ži­vosť.

Hry pro­spie­vajú na­šej osob­nosti. Preto sa od­viaž a za­bá­vaj sa. Hlavne to rob ma­xi­málne bez PC a Xboxu, po­kiaľ sa to dá.

Komentáre