V tomto mi je Ma­ri­lyn vždy prí­kla­dom: „Som se­becká, ne­tr­pez­livá a tro­chu ne­istá. Ro­bím chyby, ne­do­ká­žem sa ovlá­dať a ob­čas to so mnou nie je ľahké. Ale po­kiaľ ma ne­zne­sieš v tých naj­hor­ších chví­ľach, po­tom si ma ne­za­slú­žiš ani v tých najk­raj­ších.“

A nie je to tak? Či už to čí­taš ty, dievča milé, alebo drahý muž, ruku na srdce: Každý chce nie­koho, kto nás bude mi­lo­vať i v ťaž­kých ča­soch. Pre­tože o tom je láska. O tom, že ne­zdrh­neme pri pr­vých prob­lé­moch, ale spolu zvlád­neme ne­čas, ktorý však jed­ného dňa vy­jde. Trošku klišé, ale po kaž­dej búrke príde dúha.

Vy­be­rajme si správne. Uve­do­mujme si svojmu hod­notu a po­núk­nime svoje nebo nie­komu, kto bude sku­točne pri­pra­vený i na naše peklo.

Buď s tým, kto ťa mi­luje aj v ťaž­kých a smut­ných ča­soch.

zdroj: go­dand­man.com

Ver mi, každý v ži­vote po­tre­buje nie­koho, s kým môže prejsť búrku, na koho sa môže spo­ľa­hnúť a byť spo­kojný. Aj tá naj­sil­nej­šia osoba po­tre­buje svoje „úto­čisko“ a silu, ktorú mu dá len ten druhý člo­vek. Možno si nie­koho ta­kého už na­šla, možno hľa­dáš. Zis­tíš to však až vtedy, keď tvoje dni budú plné út­rap, bo­lesti, zloby a smútku. Vtedy sa ukáže, či je s te­bou ochotný prejsť si pek­lom, aby vi­del raj.

Da­ruj svoje nebo tomu, kto sa ťa ne­bojí chy­tiť za ruku a prejsť s te­bou tvo­jím pek­lom.

Ne­za­bud­nite vrúcne ob­jať osobu, ktorá je vedľa vás, pre­tože to je je­diný po­klad, ktorý mô­žete dať zo srdca a nič ne­stojí.

Ne­za­bud­nite po­ve­dať ,,mi­lu­jem ťa“ a poboz­kať svo­jich mi­lo­va­ných, pre­tože ob­ja­tie a bozk môžu vy­lie­čiť rany, ktoré po­chá­dzajú z hĺbky duše.

Ne­za­bud­nite sa dr­žať za ruky a vy­chut­ná­vať si tieto mo­menty, pre­tože jed­ného dňa táto osoba už ne­bude vedľa vás.

Ne­za­bud­nite ve­no­vať čas láske, čas roz­ho­vo­rom, čas po­de­liť sa o svoje myš­lienky.

A navždy si pa­mä­tajte: ži­vot sa ne­me­ria po­čtom ná­dy­chov, ktoré uro­bíme, ale chví­ľami, ktoré nám berú dych. George Car­lin

Komentáre