Chce, aby si ju mi­lo­val úp­rimne. Aby si jej ho­vo­ril pravdu a ne­kla­mal jej. Na­ozaj je to také ťažké? Všetko čo chce žena je to, aby si svoje sľuby pre­me­nil na činy a aby si jej dal tú pravú lásku, ktorú si za­slúži. Aby si jej dal vieru, že aj ona môže byť mi­lo­vaná a chcená. Aby sa k tebe do­mov vra­cala s úsme­vom na tvári.

Chce, aby sa pri tebe cí­tila krásna. A to ne­ho­vo­rím len o von­kajšku. Ale aj o duši. Túži po tom, aby ju muž mi­lo­val bez ohľadu na to, akú má mi­nu­losť. Koľko mu­žov mala alebo aké zlé a podlé veci za­žila. Chce, aby si ju mi­lo­val aj na­priek tomu, že má kilo, možno dve, na­vyše. Aj keď nemá po­lo­dlhé blond vlasy a nosí oku­liare. Chce sa cí­tiť ľú­bená.

unsp­lash.com

Chce sa cí­tiť ochra­ňo­vaná a v bez­pečí. Ženy sa cí­tia veľmi po­kojne, keď sa môžu schú­liť pri muž­skom ra­mene. Túži po tom, aby mala ten po­cit bez­pe­čia, keď je s te­bou. Aby ve­dela o tom, že keď ste vonku na ulici, nič sa vám ne­stane.

Chce, aby si ju mi­lo­val s lás­kou. Chce, aby to cí­tila priamo od teba. Aj keď jej to ne­po­vieš, Musí to ve­dieť tak ne­jak au­to­ma­ticky, že ju ľú­biš. Ona to bude cí­tiť. V tom, ako sa sprá­vaš, keď si s ňou, v tom čo zo seba vy­ža­ru­ješ a ako sa sprá­vaš keď si vonku so svo­jimi pria­teľmi.

unsp­lash.com

Ro­zo­smej ju. To je jed­ným z veľ­kých kľú­čov úspe­chu. Bez hu­moru niet šťast­ného ži­vota a to, že sa do­ká­žete na nie­čom spolu za­smiať, je ob­rov­ské plus. Mať spo­ločný hu­mor, mať ten hu­mor, kto­rému chá­pete len vy dvaja. To je niečo po čom túži. Smiech zo srdca.

Vieš na­ozaj mi­lo­vať úp­rimne, s lás­kou a so stá­los­ťou? 

Gra­tu­lu­jem ti. Si šťastný člo­vek. 

Komentáre