Keď si sa roz­ho­dol so mnou byť, chcem aby si ve­del prečo. Chcem, aby si ve­del, čo na mne mi­lu­ješ a prečo som bola tvo­jou voľ­bou. Nech­cem byť len že­nou, pri kto­rej ti vzpla­nulo srdce a za­mi­lo­val si sa ani ne­vieš prečo. Že­nou, pri kto­rej po­tom za­mi­lo­va­nosť opadne a ty opäť ne­bu­deš ve­dieť prečo. Chcem byť tou, ktorú si si vy­bral. Chcem byť tvo­jou pri­ori­tou. Je­di­nou že­nou tvojho ži­vota.

Ne­bude to so mnou ľahké. Nie­kedy to bude so mnou vy­slo­vene na ne­vy­dr­ža­nie. Bu­dem mať zlé dni a blbé pri­po­mienky. Bu­dem mať zloz­vyky, ktoré ťa budú iri­to­vať. Možno si ostri­hám vlasy aj na­priek tomu, že sa ti pá­čia dlhé. Prav­de­po­dobne sa nie­koľ­ko­krát v ži­vote vy­to­čím tak, že si bu­deš v mysli pri­po­mí­nať “ženu ne­ud­riem” a bu­deš sa sám seba pý­tať prečo si vlastne so mnou.

Chcem ale, aby si si v tom mo­mente uve­do­mil, že si so mnou, pre­tože si sa tak roz­ho­dol. Pre­tože si si ma vy­bral a so mnou si si vy­bral nie len všetky sl­nečné rána, ale aj všetky búrky a pre­bdené noci.

zdroj: pe­xels.com

Láska nie je len che­mická re­ak­cia, ktorá sa udeje vždy, keď sa na seba usme­jeme. Láska je aj o ve­domí, prečo chceme byť práve s touto kon­krét­nou oso­bou. Stret­neme predsa množ­stvo krás­nych, prí­ťaž­li­vých a cha­riz­ma­tic­kých ľudí. Toľko žien je a vždy bude kraj­ších odo mňa. Vyš­ších a chud­ších. Ta­kých, čo mi­lujú Star Wars, aj ta­kých čo úžasne va­ria. Stret­neš ich mnoho a ja ti ani raz ne­bu­dem za­zlie­vať, keď sa za nimi oto­číš.

Aj na­priek tomu, že sa mno­hým na prvý po­hľad ne­vy­rov­nám, chcem aby si vždy ve­del, prečo som pre teba aj tak ja tou naj­lep­šou a je­di­nou. Je­den dru­hého síce najprv oča­ríme, zaujmú nás spo­ločné zá­ľuby, či ná­zory, no po čase mu­síme v sebe ob­ja­viť viac. Inak spolu ne­os­ta­neme.

Preto, ak chceš byť so mnou, chcem byť tvo­jou voľ­bou. Mi­luj ma v mo­mente, keď ma vi­díš vchá­dzať do ka­viarne. Mi­luj ma, keď sa ne­za­sta­vi­teľne sme­jeme. Mi­luj ma, keď za­spím po­čas toho, ako mi roz­prá­vaš o aute, ktoré si chceš kú­piť. Keď na túre pla­čem, že už ne­vlá­dzem aj keď v pote tváre žia­rim vo chvíli, keď dôj­deme na vr­chol.

Roz­hodni sa mi­lo­vať ma vždy a všade a to aj vtedy, keď ne­bu­dem práve taká, akú by si si prial. Vtedy ma pro­sím mi­luj ešte viac. Či už bu­dem chorá, una­vená a ner­vózna alebo na­hne­vaná. Aj vtedy si pri­po­meň, že si si ma vy­bral. Že si sa roz­ho­dol mi­lo­vať ma, ak­cep­to­vať ma, takú aká som. S tým, čo mám aj s tým, čo ne­mám.

Ak máš po­cit, že ma ne­do­ká­žeš stále rov­nako mi­lo­vať. Že si pra­ješ, aby som bola stále len usmiata, krásna a bez­chybná. Ak si pra­ješ, aby som vždy a všade svo­jím zja­vom a ná­la­dou oča­rila kaž­dého komu ma pred­sta­víš a ne­uká­zala ti svoje vnútro keď sa ne­cí­tim šťastná, tak so mnou rad­šej ne­buď. Ne­vy­ber si ma, ak chceš len tú peknú časť. Rad­šej ma ne­chaj ísť, aby som mohla byť s nie­kým, kto ma bude mi­lo­vať nech sa deje čo­koľ­vek. S nie­kým, s kým bu­dem môcť byť sama se­bou deň i noc.

Buď ma mi­luj vždy a be­z­hra­nične, alebo ma ne­chaj ísť.

Komentáre