Je krásna, je úspešná, je mi­lo­vaná, je top! Reč je o Sil­vii Ci­sá­ri­ko­vej a jej blogu www.sis­sque.com

Sil­via sa na­ro­dila v Čadci a vy­štu­do­vala mas­me­diálnu ko­mu­ni­ká­ciu v Tr­nave. Táto am­bi­ci­ózna žena sa roz­hodla za­lo­žiť vlastný blog. Te­raz má vlastný biz­nis Čiap­kovo.sk by Sis­sque, kto­rému sa ne­sku­točne darí.

  • Čo ťa viedlo k tomu, aby si si za­lo­žila blog?

Bola to pre­dov­šet­kým vá­šeň k móde. Asi ako každá žena, aj ja som mala rada pekné veci – ob­le­če­nie, ka­belky, to­pánky. Na­vyše som sa rada fo­tila a ča­sto­krát som zve­rej­ňo­vala fotky na svoj fa­ce­bo­okový účet, kde ma ka­ma­rátky a známe svo­jimi po­zi­tív­nymi ko­men­tármi pod­ne­co­vali na­prí­klad aj k za­lo­že­niu blogu. Tak­tiež ma mo­ti­vo­val člá­nok o naj­zná­mej­šej (a mo­jej ob­ľú­be­nej) blo­gerke sveta Chiarre Fer­ragni, ktorá sa z oby­čaj­ného diev­čaťa stala mi­mo­riadne úspešná a známa žena, ak­tu­álne spo­lu­pra­cuje so stov­kami naj­zná­mej­ších a naj­lu­xus­nej­ších zna­čiek sveta a tak­tiež ma svoju vlastnú. Chcela som zis­tiť, či aj na Slo­ven­sku fun­guje as­poň v ma­lej miere spo­lu­práca so znač­kami, e-shopmi a inými sub­jek­tami.

  • Čomu sa ve­nu­ješ na svo­jom blogu, čím je špe­ci­fický a od­lišný od iných?

Vo svo­jom blogu sa ve­nu­jem pre­dov­šet­kým móde, out­fi­tom a be­auty tren­dom a cel­kovo ži­vot­nému štýlu. Špe­ci­fický je možno spo­lu­prá­cami so znač­kami a e-shopmi, za 2 roky blo­go­va­nia som zís­kala spo­lu­prácu s viac než 100 sub­jek­tami. Tak­tiež som veľmi rada, že hoci blo­gu­jem re­la­tívne krátko, 2 roky aj ne­jaké me­siace, cel­kom rýchlo som si zís­kala fa­nú­ši­kov, hoci na slo­ven­skej blo­ger­skej scéne už roky fun­go­valo veľké množ­stvo ši­kov­ných blo­ge­riek a pre­sa­diť sa v tejto sfére bolo možno o to ná­roč­nej­šie. Spo­čiatku som ani ne­ve­rila, že sa mi po­darí blo­go­va­ním v tak veľ­kom kon­ku­renč­nom pro­stredí niečo do­sia­hnúť a sa­motné blo­go­va­nie som som brala asi  tak, že vy­skú­šam na je­den rok, čo to ob­náša a po­tom blog zru­ším, čo sa však na­šťas­tie ne­stalo.

14073013_407484842758375_838538907_n

  • Akej cie­ľo­vej sku­pine je tvoj blog ur­čený?

Cie­ľová sku­pina sú zväčša (roz­umné a vy­rov­nané) ženy, ktoré mi­lujú módu, ale po­tr­pia si aj na kva­litu. Ženy, ktoré sa o seba sta­rajú, ob­ľu­bujú no­vinky, rady skú­šajú nové veci, mi­lujú koz­me­tiku, skráš­ľo­va­nie a všetko, čo pri­náša po­krok.

  • Ako často pri­dá­vaš prís­pevky?

Má­vam, res­pek­tíve má­vala som ob­do­bia, kedy som pri­dá­vala viac ako 10 prís­pev­kov me­sačne, ak­tu­álne, žiaľ, už ne­mám prí­liš veľa času pri­dá­vať prís­pevky. Pri­znám sa, že mo­men­tálne prís­pevky pri­dá­vam len ak si to vy­ža­duje spo­lu­práca. No veľmi by som to chcela zme­niť a nájsť si čas aj na také prís­pevky, ktoré ne­sú­vi­sia so spo­lu­prá­cou. Av­šak hoci ne­pri­dá­vam prís­pevky na blog, svoje so­ciálne siete, pre­dov­šet­kým Ins­ta­gram pra­vi­delne zá­so­bu­jem fot­kami out­fi­tov, koz­me­tic­kých tren­dov, no­vi­niek.

14052358_143087359466985_561148793_n

  • Kde be­rieš in­špi­rá­ciu?

In­špi­rá­ciu be­riem buď sama v sebe, od ma­lička som tvo­rivý typ člo­veka, ale veľ­kým zdro­jom in­špi­rá­cie je pre mňa pre­dov­šet­kým Ins­ta­gram.

  • Stretla si sa aj s kri­ti­kou? Ako ju vní­maš?

Som vďačná za každú po­zi­tívnu re­ak­ciu, i každú ne­ga­tívnu, teda i kri­tiku, ktorá je in­te­li­gentná a mie­nená skôr ako dobrá a úp­rimná rada, nie ako za­kom­ple­xo­vaná hlúpa vý­čitka, ktorú ad­re­sujú väč­ši­nou ľu­dia so zá­merne vy­tvo­re­ným fik­tív­nym nic­kom so zá­uj­mom uš­ko­diť. Každú opráv­nenú a in­te­li­gentnú kri­tiku s vďa­kou pri­jí­mam, za­mys­lím sa nad ňou a sna­žím sa po­u­čiť. Nie­kedy sa však po­za­sta­vu­jem nad ľuďmi, čo všetko sú schopní na so­ciál­nych sie­ťach ro­biť- urá­žať, ha­niť, na­dá­vať, rie­šiť cu­dzie ži­voty – ta­kýchto ľudí mi je úp­rimne ľúto, na­koľko vnú­torne veľmi tr­pia. Každý člo­vek, ktorý je vo svo­jom ži­vote spo­kojný a žije svoj ži­vot pl­no­hod­notne, nemá po­trebu schy­ľo­vať sa na so­ciál­nych sie­ťach k rôz­nym in­vek­tí­vam. Keď už je toľko zla a ne­ga­tív­nych vecí v re­ál­nom ži­vote, načo to zlo pre­ná­šať aj na so­ciálne siete? Sa­moz­rejme, nie kaž­dému sa musí všetko a všetky zve­rej­nené prís­pevky na so­ciál­nych sie­ťach pá­čiť, av­šak načo nie­koho ve­rejne od­su­dzo­vať zha­dzo­vať a urá­žať ko­men­tármi.

IMG_1002IMG_4251

  • Ok­rem svojho blogu si si za­lo­žila vlastný e-shop ČIAP­KOVO.SK by Sis­sque, čo môžu zá­kaz­níčky na tvo­jom e-shope nájsť?

Môj vlastný e-shop s vlast­nou di­zaj­nér­skou tvor­bou bol môj veľký sen a do­po­mohlo mi k nemu blo­go­va­nie. Na Čiap­kovo.sk si prídu na svoje pre­dov­šet­kým ženy, ktoré tu nájdu módne do­pl­nky v po­dobe imi­džo­vých čia­pok, tur­ba­nov, ša­tiek do vla­sov, če­le­niek, šá­lov. Priala by som si po­stupne roz­ší­riť sor­ti­ment, av­šak uvi­dím, ako sa všetko ča­som vy­vi­nie.

  • Tvoje vý­robky sú na­ozaj krásne, ako pri­chá­dzaš na nové kúsky, ktoré idú tak rýchlo na od­byt?

Sle­du­jem pre­dov­šet­kým trendy v za­hra­ničí. Všetko zá­leží pre­dov­šet­kým od vý­beru látky. Na na­šom trhu exis­tuje veľké množ­stvo lá­tok, av­šak nech­cem, aby moje pro­dukty pô­so­bili pr­vo­plá­novo. Preto na­prí­klad do­ká­žem nie­kedy strá­viť ho­diny go­og­le­ním látky, (ktorú si jed­no­du­cho zmys­lím) s ru­žo­vými pla­me­niakmi, ktoré sú veľmi po­pu­lárne, či  s „crazy“ jed­no­rož­cami alebo mód­nymi hviez­dič­kami. A práve tieto pro­dukty sú u zá­kaz­ní­čok mi­mo­riadne ob­ľú­bené, šatka FLA­MINGO s ru­žo­vými pla­me­niakmi ve­die reb­rí­ček v pre­daj­nosti.

  • Aké sú tvoje plány do bu­dúc­nosti?

Do bu­dúc­nosti prí­liš veľa ne­zvyk­nem plá­no­vať. Lebo ako sa ho­vorí, člo­vek mieni, Pán Boh mení…

  • Čo by si od­ká­zala na­šim čí­ta­teľ­kám?

Aby boli spo­kojné, šťastné, vy­rov­nané a žili pl­no­hod­notne svoj ži­vot. Aby do­priali dru­hým ľu­ďom, lebo ako sa ho­vorí, to, čo člo­vek praje dru­hým ľu­ďom, bude do­priate i jemu.  Aby išli pre­dov­šet­kým za svo­jimi snami, ne­báli sa váž­nych ži­vot­ných roz­hod­nutí a ne­pre­meš­kali svoje šance a prí­le­ži­tosti. A keby som mala tú moc, veľmi by som si priala za­ria­diť, aby či­ta­teľky, res­pek­tíve všetky ženy sveta žili taký ži­vot, aký si vždy priali a po akom tú­žili. Po­tom by možno vy­mizla z nášho sveta všetka tá zá­visť, zá­ker­nosť, ne­praj­nosť, in­trigy…. Žiaľ, škoda, že je to ne­možné…

IMG_6917

photo: Sil­via Ci­sá­ri­kova/fa­ce­book

Komentáre