Ak sa aj ty naj­lep­šie cí­tiš v čier­nej farbe, vi­taj v klube!

Čierna skrátka ni­kdy ne­vyjde z módy a vy­zerá ele­gan­tne a lu­xusne. Pre in­špi­rá­ciu sme pre teba zo­zbie­rali cenné rady a in­špi­rá­cie all black out­fi­tov, s kto­rými ni­kdy ne­bu­deš OUT.

Do­pl­nky a ma­te­riál sú zá­klad

Zá­kla­dom čier­neho out­fitu je voľba dob­rých ma­te­riá­lov, ktoré spolu la­dia a vy­tvá­rajú skvelý efekt ele­gan­tnosti a lu­xus­ného vzhľadu. Vhodné je zvo­liť se­mi­šovú ka­belku či to­pánky s ba­vl­ne­ným trič­kom alebo svet­rom. Čo sa týka do­pl­n­kov, je vhodné tak­tiež zvo­liť oku­liare s ge­par­dím vzo­rom alebo zlaté do­pl­nky s ho­din­kami a rôz­nymi veľ­kými prs­teňmi či mi­ni­ma­lis­tic­kou bi­žu­té­riou, ktorá je mo­men­tálne veľmi trendy.

Ak ne­máš prob­lém svoj čierny out­fit do­pl­niť inou far­bou, skús šedú alebo hnedú, ktorá môže vy­tvo­riť vý­borný ele­gantný pod­tón. Tak­tiež je v kurze krá­ľov­ská modrá farba, no ne­mu­síš sa báť ani bie­lej. Ak pat­ríš k od­váž­nej­ším, siahni po ko­že­ných no­ha­vi­ciach alebo čer­ve­nom rúži. In­špi­ruj sa na­šim vý­be­rom.

 

 

 

 

 

 

View this post on Ins­ta­gram

ALL BLACK EVE­RYT­HING LO­VERS 🖤 Two things you need in your life – a copy of my il­lu­stra­ted book ‘All Black Eve­ryt­hing’ and this be­au­ti­ful black bam­boo chair from @roc­kettst­ge­orge to sit and read it in 🖤 – Lin­ked in my sto­ries. (Not an ad but this gor­ge­ous chair was very kindly gif­ted and my book is avai­lable from RSG) —————————————————————— OOTD Top & he­ads­carf @zara Mom je­ans @asos —————————————————————— #sal­ly­faye #allb­lac­ke­ve­ryt­hing #fas­hi­onil­lu­stra­tor #ukil­lu­stra­tor #allb­lac­kout­fit #fas­hi­onil­lu­stra­tion #fas­hi­on­book #out­fi­tins­pi­ra­tion #allb­lac­kout­fits #il­lu­stra­ti­on­book #fas­hi­onil­lu­stra­ti­on­book #allb­lac­ke­ve­ryt­hing­book #fas­hi­onil­lu­stra­ti­ons #black­ward­robe #il­lu­stra­to­ro­fins­ta­gram #sty­le­inspo #fas­hi­on­sket­ches #out­fi­tinspo #out­fi­toft­he­day #ootd #il­lu­stra­tor #cof­fe­e­tab­le­book #we­arb­lack #ho­me­ware #geor­gian­house #in­te­ri­ors­ty­ling #in­te­ri­orins­pi­ra­tion #roc­kettst­ge­orge #mo­noc­hro­me­home

A post sha­red by Sally Faye (@sally_faye) on

View this post on Ins­ta­gram

Летние вечера ❤️

A post sha­red by Na­ta­lia Am­ma­eva 🍾 (@na­ta­lia­am­ma­eva) on

Komentáre