Jar so se­bou pri­náša prí­jemnú pa­letu fa­rieb. Tie sa po zime ne­me­nia iba v prí­rode, ale i v ob­cho­doch. Všimli ste si? Ide o veľmi ná­ročné ob­do­bie pre každý je­den šat­ník, lebo vy­hla­do­vané po ľah­kosti a svie­žich, pas­te­lo­vých far­bách ne­raz siah­neme aj po ve­ciach, ktoré v sku­toč­nosti ne­vy­no­síme. Ak vás jarné ná­kupy ešte len ča­kajú, in­špi­rujte sa na­ším vý­be­rom nad­ča­so­vej obuvi od spo­loč­nosti De­ich­mann.

Če­reš­ňový kvet

Text kul­to­vej piesne síce ne­pre­pí­šeme, ale pre­pi­so­vať módu sa veru oplatí. Mo­derná krá­ľovná bie­lych te­ni­siek si na­miesto šnú­rok viaže sa­té­nové stuhy a jej nohy zdobí ok­rem po­hodl­nej plat­formy aj če­reš­ňový kvet. Ak siah­nete po týchto te­nis­kách, verte, že si ich mô­žete obú­vať nie­len k džín­som a šort­kám, ale po­kojne aj k ša­tám na naj­rôz­nej­šie prí­le­ži­tosti. Pár drob­ných de­tai­lov do­ká­zalo uro­biť z pô­vod­nej voľ­no­ča­so­vej obuvi krásnu spo­lo­čen­skú. Tento mo­del roz­hodne stojí za kúpu.

zdroj: De­ich­mann

Vy­maš­ľujte sa!

Kla­sické mo­ka­síny sú po­hodlné a uni­ver­zálne. Mô­žete si ich obuť k väč­šine dru­hov out­fi­tov, do školy, do práce, na pre­chádzku, do kos­tola alebo aj na 30-se­kun­dový vý­let na Mars. Ich ne­ko­nečné po­hod­lie, jed­no­du­ché na­zú­va­nie a kom­bi­no­va­teľ­nosť oce­níte sku­točne vždy a všade. Mi­mo­cho­dom, nád­herné via­za­nia sú pre tento i na­sle­du­júci rok veľ­kým hi­tom a budú zdo­biť nie­len jarné čižmy, ale i pol­to­pánky, es­pad­rilky či šľapky. Ne­vá­hajte a vy­skú­šajte niečo z po­nuky na vlast­nej koži.

zdroj: De­ich­mann

Športu zdar

Ak pat­ríte k mi­lov­ní­kom špor­to­vej obuvi a chys­táte sa do­kú­piť uni­ver­zálny mo­del v prí­jem­ných far­bách, po­svieťte si na­prí­klad na kla­siku od Re­e­boku, ktorú má v po­nuke práve DE­ICH­MANN. Naj­roz­ší­re­nej­šia sieť obuvi (nie­len na Slo­ven­sku) ne­za­os­táva a do svojho port­fó­lia pra­vi­delne za­ra­ďuje i mnohé iné značky ako PUMA, ADI­DAS, Nike, Ske­chers alebo Fila. Týmto skve­lým ob­chod­ným ťa­hom po­máha čo­raz väč­šej sku­pine ľudí obú­vať si kva­litnú a módnu špor­tovú obuv za vý­hodné ceny a v kto­rom­koľ­vek kúte kra­jiny. V po­nuke náj­dete aj ba­tohy a vaky. Ak ste ne­našli žia­daný mo­del vo svo­jej pre­dajni, záj­dite do e-shopu a ob­jed­najte si to­var s do­ru­če­ním za­darmo.

zdroj: De­ich­mann

Taška s vý­šiv­kami

Mi­mo­riadne žia­da­ným tren­dom, re­cyk­lo­va­teľ­ným na nie­koľko se­zón či do­konca ro­kov, sa stali vý­šivky. Tie už ne­budú zdo­biť len ko­šele, no­ha­vice a šaty, ale budú kráš­liť aj ob­ľú­benú obuv či ka­belky. Za všetky sme vy­brali túto prak­tickú púd­rovo ru­žovú ka­belku, ktorú mô­žete no­siť v ruke alebo aj cez plece. Toto vy­ho­to­ve­nie je ako stvo­rené pre ro­man­tické duše. Veď uznajte sama, vkusná taška po­siata kve­ti­nami je ho­tová pas­tva pre oči!

zdroj: De­ich­mann

Ori­gi­nálne ná­šivky!

Ze­lená svieti tak­tiež ná­šiv­kám – hra­vým va­rian­tom ku kla­sic­kej a prác­nej­šej vý­šivke. Na­ší­vané alebo na­lie­pané vy­ší­vané ap­li­ká­cie sú cool do­pl­n­kom hlavne pre mlad­šie roč­níky a v DE­ICH­MANNE sme ich na­šli za skvelé ceny. Ve­cičky s ná­šiv­kami sr­šia ori­gi­nál­nym ná­pa­dom, pes­tros­ťou a jed­no­značne i vše­stran­ným vy­uži­tím. Ta­kúto tašku vy­uži­jete ako shop­per bag či prí­ručnú ba­to­žinu na cesty. V lete ju mô­žete pre zmenu vziať k ja­zeru.

zdroj: De­ich­mann

 

Ne­za­bud­nite, práve tieto a mnohé iné mo­dely náj­dete v po­nuke zná­mej obuv­níc­kej siete De­ich­mann a v jej in­ter­ne­to­vom ob­chode. Urobte ra­dosť sebe a va­šim nôž­kam.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s De­ich­mann

Komentáre